Fusioner mellem kommunalt ejede forsyningsselskaber kan være omfattet af konkurrencelovens regler om fusionskontrol. Reglerne har til formål at sikre, at fusioner ikke leder til begrænsninger af konkurrencen på de relevante markeder.

I en artikelserie stiller vi skarpt på de problemstillinger, ejere eller virksomheder i forsyningssektoren bliver stillet over for i forbindelse med samarbejder og fusioner.

Fusionskontrol

Det er ikke kun privatejede selskaber, der er omfattede af reglerne om fusionskontrol. Fusioner mellem kommunalt ejede forsyningsselskaber kan også være omfattet af konkurrencelovens regler om fusionskontrol.

Reglerne om fusionskontrol har til formål at sikre, at fusioner ikke leder til begrænsninger af konkurrencen på de relevante markeder.

De overordnede krav

Konkurrenceloven fastsætter, hvornår en fusion af kommunale eller private forsyninger skal anmeldes til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen. Hvis en fusion er underlagt fusionskontrol, er fusionens gennemførelse betinget af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens godkendelse.

Foreligger der en fusion i konkurrencelovens forstand?

Det konkurrenceretlige fusionsbegreb er langt mere vidtrækkende end det selskabsretlige fusionsbegreb og dækker over tre forskellige typer transaktioner:

1. Sammensmeltning af to eller flere virksomheder til én ny virksomhed.

2. Erhvervelse af kontrol, herunder ændringer i kontrolforholdene over virksomheder – fx én kommunes opnåelse af kontrol over en anden kommunes forsyning.

3. Oprettelse af selvstændigt fungerende joint venture.

Er konkurrencelovens tærskelværdier opfyldt?

Fusionskontrol gælder kun for fusioner over en vis størrelse. Konkurrenceloven indeholder to alternative tærskelværdier. Hvis én af de to tærskelværdier er opfyldt, skal en fusion anmeldes til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen:

1. De deltagende virksomheder tilsammen har en samlet årlig omsætning i Danmark på mindst 900 mio. kr. og mindst to af de deltagende virksomheder hver især har en samlet årlig omsætning i Danmark på mindst 100 mio. kr., eller

2. Mindst én af de deltagende virksomheder har en samlet årlig omsætning i Danmark på mindst 3,8 mia. kr. og mindst én af de øvrige deltagende virksomheder har en samlet årlig omsætning på verdensplan på mindst 3,8 mia. kr.

Hvordan beregnes omsætningen?

Ved beregningen af om tærskelværdien for omsætningen er overskredet – og fusionen dermed skal anmeldes – er udgangspunktet, at beregningen sker på grundlag af de deltagende virksomheders nettoomsætning i forbindelse med den ordinære drift.

I beregningen indgår alle ”deltagende virksomheder”. Hvem, der er de deltagende virksomheder, afhænger af den enkelte fusion.

Det er imidlertid ikke alene de deltagende virksomheders omsætning, der indgår i beregningen. Også en eventuel koncernomsætning skal medregnes. Ved at inddrage koncernomsætningen får man således et retvisende billede af de økonomiske ressourcer, der er involveret i fusionen.

For kommunalt ejede forsyningsselskaber betyder det, at ejerkommunen i visse tilfælde indgår i beregningen af, om omsætningstærsklen er overskredet, og om fusionen dermed er anmeldelsespligtig.

Når en fusion skal anmeldes og behandles

Anmeldelse af fusionen til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen kan først ske, når fusionsparterne har indgået en bindende aftale om at fusionere.

Forud for anmeldelsen er der almindeligvis drøftelser mellem fusionsparterne og Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen. Formålet er at sikre en hurtigere og mere smidig behandling af sagen, når fusionen anmeldes. Det kan være nødvendigt, da behandlingen af fusionssager er underlagt stramme lovbestemte tidsfrister.

Som anført ovenfor kan en anmeldelsespligtig fusion ikke gennemføres, før Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har godkendt fusionen. Der gælder således et implementeringsforbud, indtil fusionen er godkendt.

Implementeringsforbuddet indebærer, at parterne ikke må tage skridt til at gennemføre fusionen, før Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har godkendt fusionen.

Manglende overholdelse af fusionsreglerne

Bliver en anmeldelsespligtig fusion ikke anmeldt eller godkendt efter ovenstående regler, kan fusionsparterne straffes med bøde.

Konkurrencerådet kan herudover udstede et påbud om, at fusionen opløses.

En veltilrettelagt proces om indhentelse af fusionsgodkendelse vil ikke forsinke processen, men kan derimod koordineres med den selskabsretlige offentliggørelse af fusionen, som Erhvervsstyrelsen foretager.

Forfattere

Line Markert

Partner

Klavs Gravesen

Partner

Rikke Søgaard Berth

Partner