Artiklen handler om de forberedende undersøgelser, som fusionerende selskaber i forsyningssektoren – sammen eller hver for sig – kan eller bør foretage sig forud for en fusion. I det private erhvervsliv kaldes sådanne undersøgelser af en køber eller sælger for en "due diligence". I forbindelse med fusion af kommunale virksomheder har vi karakteriseret det som en "økonomi- og kontraktgennemgang".

I en artikelserie stiller vi skarpt på de problemstillinger, ejere eller virksomheder i forsyningssektoren bliver stillet over for i forbindelse med samarbejder og fusioner.

Her får du ”Samarbejder og fusioner i forsyningssektoren part 6: Økonomi og kontraktgennemgang".

Økonomi og kontaktgennemgang

Formålet med en økonomi- og kontraktgennemgang er at sikre sig mod ubehagelige overraskelser og sikre sig et passende grundlag for en værdiansættelse af de fusionerende virksomheder. Man er ikke forpligtiget til at foretage en due diligence, men man skal være opmærksom på, at beslutningen om en fusion og vilkårene herfor stadig har bindende virkning. Har man ikke foretaget en due diligence, kan man efterfølgende få svært ved at få kompensation for mangler, som man burde have opdaget under en due diligence, og det gælder, uanset om man har lavet den.

Hvornår og hvordan skal kommunale forsyningsvirksomheder gennemføre due diligence?

Det kan være svært at komme med en generel rettesnor for, hvornår en due diligence skal gennemføres. Det er afhængig af, hvor meget parterne ved om hinandens virksomheder. Jo mindre man ved om den anden virksomhed, jo mere oplagt er det at foretage en gennemgang.

Omfanget af en due diligence vil også være individuelt og afhænger af forsyningsselskabernes ønsker til detaljeringsgrad, til behovet for at afdække forholdene i forsyningerne og ikke mindst til ressourcerne i forsyningerne til at gennemføre due diligence.

Den juridiske del af en due diligence bliver primært gennemført på baggrund af skriftligt materiale fulgt op af spørgsmål og eventuel undersøgelse af yderligere materiale.

Gennemgangen bør omfatte selskabsdokumenterne, såsom vedtægter, aktiebog og generalforsamlingsreferater. Dertil kommer gennemgang af kontrakter og andre dokumenter, der har stor økonomiske betydning, eller som i øvrigt er væsentlige for driften.

Ud over selskabsgrundlaget og de væsentligste kontrakter kan det juridisk også omfatte forhold omkring fast ejendom, skattemæssige forhold, miljøforhold, medarbejderforhold, visse mindre kontrakter samt IT-forhold. Særligt kontraktgrundlaget for virksomhedernes IT-platform samt medarbejderforholdene vil oftest kræve en gennemgang under alle omstændigheder. Derfor kan det være oplagt at tage det med i forbindelse med en due diligence.

Juristernes gennemgang af det skriftlige materiale vil typisk give anledning til spørgsmål til de enkelte kontrakter og eventuel anmodning om yderligere materiale (bilag til kontrakter, referater af forhandlingsmøder, tilladelser og påbud m.v.).

Da arbejdet med at indsamle materiale og besvare uddybende spørgsmål vil kræve medarbejdernes deltagelse, vil omfanget af due diligence også skulle fastlægges under hensyntagen til den belastning, som en due diligence påfører organisationerne. Det kan godt være nødvendigt og værdifuldt at kræve en grundig gennemgang. Det er i så fald vigtigt, at man forsøger at tilrettelægge informationsindsamlingen, så der tages så meget hensyn til ressourcerne som muligt.

Deal breakers

Et vigtigt element i en due diligence er at få afdækket, om der er forhold i en af de fusionerende virksomheder, som gør, at fusionen alligevel ikke er hensigtsmæssig.
For forsyningsvirksomheder vil der kunne være både være finansielle, juridiske eller politiske forhold at tage hensyn til.

Da der typisk er tale om offentligt ejede virksomheder, vil mere politiske forhold også kunne være relevante. Det kan for eksempelvis være forhold, der kan blive rejst i den offentlige debat efter fusionen. Eksempler på sådanne forhold kunne være alvorlige forureningssager, særlige finansielle forhold eller tvister, som byrådene vurderer kan være skadelige for den fælles virksomhed.

Selvom der er forhold, som parterne ikke ønsker at tage med ind i den fælles virksomhed, behøver det ikke i alle tilfælde at afskære parterne fra at fortsætte en fusion. Når særlige forhold er afdækket, kan parterne aftale en kapitalisering af særlige forpligtelser, som dækkes særskilt af de selskaber, som "ejer" de problematiske forhold.

Artiklen er en del af en serie om fusioner og sammenlægning på forsyningsområdet. Læs de øvrige artikler her:

kontakt

Line Markert

Partner

Klavs Gravesen

Partner

Rikke Søgaard Berth

Partner