Artiklen giver dig et overblik over fire modeller for kommuners og forsyningers samarbejde. Du kan også læse om de overvejelser, kommuner og forsyninger bør gøre sig, ved valg af samarbejdspartnere.

I en artikelserie stiller vi skarpt på de problemstillinger, ejere eller virksomheder i forsyningssektoren bliver stillet over for i forbindelse med samarbejder og fusioner.

Her får du ”Samarbejder og fusioner i forsyningssektoren part 2 - Samarbejdspartner og samarbejdsmodel”.

Samarbejdspartner og samarbejdsmodel

De optimale rammer for et samarbejde i forsyningssektoren vil afhænge af de involverede parter. Beslutningen bliver påvirket af både politiske ønsker samt praktiske, økonomiske eller juridiske omstændigheder. Det afgørende er typisk samarbejdspartnerne.

Den oplagte samarbejdspartner er ofte en naboforsyning eller en forsyning (evt. en anden forsyningsart) inden for samme kommunes område. Forsyningsart kan også være afgørende for valg af samarbejdspartner med henblik på at opnå stordriftsfordele. Hvis der er tale om administrativt samarbejde (evt. i et administrationsselskab), er geografien mindre vigtig, hvorimod organisation, størrelse og rammevilkår kan have betydning.

En anden væsentlig overvejelse er, hvor mange parter man ønsker at samarbejde med. Sammenlægning af flere forsyninger kan give større kapacitet, større robusthed og efter omstændighederne mulighed for bedre udnyttelse af stordriftsfordele og synergier. Samarbejde mellem flere parter indebærer imidlertid også mindre indflydelse for den enkelte ejer eller deltager og dermed større behov for fleksibilitet og kompromiser.

Valg af samarbejdsform er i høj grad afhængig af formålet med samarbejdet og deltagernes krav om frihed og indflydelse på de enkelte forsyningsaktiviteter.

1. Ad hoc-samarbejdet

Ad hoc-samarbejdet indebærer en meget lav bindingsgrad for parterne. Parterne indgår aftaler om enkeltopgaver, som let kan udvides eller indskrænkes efter behag. Det er op til den enkelte forsyning og kommune, hvor høj graden af engagement i samarbejdet skal være, hvilke typer opgaver parterne skal samarbejde om, og hvornår de ønsker at afslutte samarbejdet.

2. Et fælles serviceselskab

Et fælles serviceselskab varetager alle administrations-, anlægs- og driftsopgaver for de deltagende forsyninger (ejerne). Serviceselskabet giver gode muligheder for at optimere drift og administration og udnytte medarbejderressourcer bedre. Samtidig bevarer de enkelte kommuner ejerskab til og suveræn indflydelse over forsyningsanlæggene. Denne samarbejdsform kan indebære et større administrativt arbejde, fx med at håndtere flere bestyrelser på tværs af organisationerne. Endvidere kan forskellige serviceniveauer, regnskabsprincipper m.v. i forsyningsselskaberne, indebærer en begrænsning i muligheden for at opnå de ønskede stordriftsfordele og synergier.

3. Et fælles holdingselskab

Et fælles holdingselskab (og fælles service) indebærer, at de eksisterende forsyningsvirksomheder lægges ind under ét holdingselskab, som ejes af de deltagende ejere i fællesskab. Et serviceselskab i koncernen vil stå for den samlede drift af virksomhederne (som i fælles service). Ved at undlade at fusionere forsyningsselskaberne er det muligt at opretholde forskellige takster og serviceniveauer. Ejerne opgiver deres selvstændige ejerskab til deres egen forsyning, men opnår en andel i holdingselskabet. Denne samarbejdsmodel stiller derfor store krav til parternes koordinering, gensidige respekt og samarbejde.

4. Fuld fusion

Fuld fusion af forsyningerne indebærer en sammenlægning af de eksisterende forsyningsselskaber. I modsætning til holdingselskabs-modellen samles forsyningsvirksomhederne. Den samlede vand- og eller spildevandsforsynings får én takst, et investeringsplan m.v. Ejerne skal være indstillede på at miste en betydelig del af indflydelsen på sin forsyning, men opnår til gengæld mulighed for at tilrettelægge en optimal drift for den samlede forsyning.

Modellerne kan kombineres og et samarbejde kan tilrettelægges, så ejerne trinvis kan træffe beslutning om at træde et skridt længere op ad integrationsstigen, efterhånden som ejerne bliver klar til det.

Artiklen er en del af en serie om fusioner og sammenlægning på forsyningsområdet. Læs de øvrige artikler her:

kontakt

Line Markert

Partner

Klavs Gravesen

Partner

Rikke Søgaard Berth

Partner