Ny vejledning skærper arbejdsgiverens forpligtelse til at forebygge arbejdsrelateret vold, informere medarbejdere om risikoen for arbejdsrelateret vold og oplære medarbejdere i håndtering af voldsepisoder.

Arbejdsrelateret vold kan opstå i forskellige situationer, men forekommer typisk, når medarbejdere udfører kontrol eller magtfunktioner eller er i kontakt med potentielt udadreagerende eller voldsomme personer.

Arbejdsrelateret vold kan bestå af både fysisk og psykisk vold, men trusler om anden krænkende adfærd kan også karakteriseres som arbejdsrelateret vold.

Den 1. januar 2016 trådte bekendtgørelse om arbejdsrelateret vold i kraft. Reglerne er relevante på de arbejds­pladser, hvor der er risiko for arbejdsrelateret vold inden for arbejdstiden. Som noget nyt blev der med bekendtgørelsen også pålagt arbejdsgiveren en forpligtelse til at forebygge vold uden for arbejdstiden, hvilket var en generel udvidelse af arbejdsmiljølovens anvendelsesområde.

Arbejdstilsynet har på den baggrund opdateret At-vejledning D.4.3-4 om arbejdsrelateret vold.

Arbejdsgiverens forpligtelser

Arbejdsmiljøloven forpligter arbejds­giveren til at sikre et sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt arbejdsmiljø. I forpligtelsen ligger blandt andet, at arbejdsgiveren skal træffe de nødvendige foranstaltninger for at minimere risikoen for arbejds­relateret vold, så de samlede påvirkninger i arbejdsmiljøet på kort eller langt sigt ikke forringer medarbejderes sikkerhed eller sundhed.
Den opdaterede At-vejledning frem­hæver arbejdsgiverens forpligtelse til at forebygge arbejdsrelateret vold, informere medarbejdere om risikoen for arbejds­relateret vold og oplære medarbejdere i håndtering af volds­episoder. Herudover skal arbejdsgiveren føre effektivt tilsyn med, at arbejdet udføres sikkerheds- og sundheds­mæssigt fuldt forsvarligt.

Tilbud om hjælp

Arbejdsgiveren skal derudover tilbyde medarbejdere hjælp i tilfælde af volds­episoder, herunder psykisk førstehjælp, og i visse tilfælde politianmelde episoden. Herudover skal arbejdsgiveren tage hensyn til eventuelle kolleger, som er vidner til arbejdsrelateret vold.

Arbejdsgiveren skal derfor vurdere og forebygge risikoen for arbejdsrelateret vold både i og uden for arbejdstiden, herunder:

  • Vurdere, hvor og hvornår der er risiko for voldsepisoder, samt hvem der kan blive udsat for voldsepisoder.
  • Vurdere, hvilke typer af vold der kan være tale om samt alvorligheden af voldsepisoderne.
  • Reducere forekomsten og alvorligheden af voldsepisoder mest muligt.
  • Instruere og oplære medarbejdere og ledere i, hvordan de bedst muligt forebygger og håndterer volds­episoder.
  • Træffe foranstaltninger om fysisk og psykisk førstehjælp, hvor der er særlig risiko for voldsepisoder i arbejdstiden.
  • Evaluere forebyggelse efter voldsepisoder.

Forebyggelse påkrævet

Arbejdsgiveren skal – hvis der er risiko for arbejdsrelateret vold uden for arbejdstiden – også fastlægge retnings­linjer og vejlede medarbejdere om forebyggelse og håndtering af sådanne situationer. Dette kan bl.a. ske ved at oplære medarbejdere i samtaleteknik, konfliktforebyggelse og konflikt­nedtrapning samt oplære medarbejdere i opdagelse af advarselssignaler fra potentielt voldelige borgere.

Det er således arbejdsgiverens pligt at reducere risikoen for arbejdsrelateret vold gennem systematisk forebyggelse, hvilket bl.a. sker ved at udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV) både i forhold til det fysiske og psykiske arbejdsmiljø.

Forfattere

Michelle Seidelin

Advokat

Marianne Lage