Vi bliver ofte spurgt, hvad symbolerne "TM" og "®" egentlig betyder, og hvornår man må anvende dem. I denne artikel fokuserer vi derfor på, hvad symbolerne dækker over, hvornår man må bruge dem, og hvorfor det kan være en god idé at gøre det.

Man støder som forbruger oftest på "TM" og "®" i reklamer og på produkters emballage. Her optræder de som regel i forlængelse af et ord eller et andet tegn, som en virksomhed bruger til at markedsføre sine produkter eller tjenesteydelser.

Symbolerne stammer oprindeligt fra amerikansk ret, men brugen af "TM" og "®" er i dag internationalt anerkendt som en måde varemærkeindehaveren kan gøre andre opmærksomme på, at et logo, navn, slogan eller lignende er et beskyttet varemærke – eller at man i hvert fald selv mener, at det er tilfældet.

"®"-tegnet eller "(R)" står for "registered trademark" og angiver, at der er tale om et registreret varemærke.

"TM" står omvendt blot for "trademark" og anvendes for tegn, som varemærkeindehaveren selv anser sig for at have opnået en varemærkeret til uden at have registreret tegnet som varemærke.

Hvorfor kan det være en god idé at gøre brug af "TM" og "®"?

I modsætning til i visse andre lande er der i Danmark ikke noget krav om, at man skal anvende symbolerne "TM" eller "®" for at vise omverdenen, at man har en varemærkeret. Man mister derfor ikke sin varemærkerettighed, hvis man ikke bruger symbolerne, ligesom man stadig kan påtale andres uberettigede brug af varemærket, selvom man ikke har benyttet sig af symbolerne.

Ikke desto mindre kan det dog stadig være en god idé grundigt at overveje at benytte "TM" og "®" i sin markedsføring.

Et varemærke kan nemlig degenerere, hvilket betyder, at det bliver til en almindelig betegnelse for den pågældende vare eller tjenesteydelse og ikke længere nyder beskyttelse som varemærke. "Grammofon" og "linoleum" er eksempler på tidligere varemærker, der er degenereret.

Hvis et varemærke degenererer, indebærer det, at andre – herunder også konkurrenter – må gøre brug af varemærket. Ens varemærke kan være særligt udsat for at degenerere, hvis det f.eks. står angivet i et leksikon, en encyklopædi eller et lignende opslagsværk. I de tilfælde er det derfor muligt at anmode udgiveren af værket om, at ens varemærke får tilføjet "TM" eller "®".

"TM" og "®" kan også bruges til at oplyse andre erhvervsdrivende om, at et navn eller logo er et retligt beskyttet varemærke (eller at man anser navnet eller logoet for at være det), så de – forhåbentligt – afstår fra selv at gøre brug af det.

Hvornår må jeg gøre brug af "TM" og "®"?

Det har tidligere givet anledning til tvivl, om import af varer, hvoraf "®"-tegnet fremgår, til lande, hvor varemærket ikke er registreret, udgør vildledende markedsføring.

EU-Domstolen fjernede imidlertid til dels denne tvivl med dommen i sag C-238/89, hvor Domstolen fastslog, at såfremt varemærket er registreret i én medlemsstat og bruges inden for EU, så er det i strid med reglerne om varernes frie bevægelighed, hvis importmedlemsstatens lovgivning forbyder brugen af "®"-tegnet alene af den grund, at varemærket ikke er registreret i medlemsstaten, hvortil varerne importeres.

På baggrund af dommen må det antages, at det hverken er vildledende reklame eller i strid med god markedsføringsskik eller tilsvarende regler at bruge "®"-tegnet i EU-lande, hvor varemærket ikke er registreret, så længe varemærket er registreret i minimum én anden medlemsstat.

Det kan dog ikke afvises, at det vil kunne være i strid med god markedsføringsskik eller udgøre vildledende brug, hvis man i Danmark uberettiget anvender TM eller "®" for et tegn, der åbenlyst ikke nyder beskyttelse som varemærke i nogen jurisdiktioner i EU.

Hvad bør jeg være opmærksom på?

Brugen af "TM" og "®" er relativt udbredt over hele verden, men reguleringen heraf varierer en del fra land til land. I visse lande er det således obligatorisk at anvende "®"-tegnet, hvis man har et registreret varemærke, og det kan resultere i tab af rettigheder, hvis man ikke bruger "®"-tegnet.

Efter amerikansk ret kan det eksempelvis være forbundet med tab af rettigheder, hvis man forsømmer at anvende ® for ens registrerede varemærke eller på anden måde undlader at gøre tredjemand opmærksom på, at ens kendetegn er beskyttet som varemærke. Det kan også medføre, at man risikerer at miste sine rettigheder til at kræve erstatning for krænkelsen.

I nogle jurisdiktioner kan det omvendt være i strid med lovgivningen at benytte sig af "®"-tegnet, hvis varemærket faktisk ikke er registreret. I nogle lande er det endda en strafbar forbrydelse.

Anbefaling til brug af varemærkesymbolerne

Hvis man ønsker at benytte sig af "TM" og "®" i Danmark, kan det være fornuftigt at sørge for, at ens varemærke er registreret forinden, så man ikke risikerer at overtræde lovgivningen ved at bruge symbolerne.

Henset til den store variation i reguleringen af brugen af "TM" og "®" i udlandet er det derudover også en god idé at søge rådgivning om brugen heraf, hvis man eksporterer til udlandet eller har planer om at gøre det.

Læs mere her

Forfattere

Christian Kragelund

Partner

Jens Jakob Bugge

Partner