Offentligt ansatte savner kurser og læringsmateriale om sagsbehandlings­reglerne. Efterspørgslen kommer fra nyansatte, men også erfarne medarbejdere ønsker at få genopfrisket deres viden. Den udfordring har Horten og Karnov Group taget op med en serie af onlinekurser målrettet det offentlige.

“Jeg oplever en stigende efter­spørgsel på undervisning i, hvad det vil sige at være offentligt ansat; både fra sags­behandlere generelt, men også fra fx pædagoger, sygeplejersker og skraldemænd. Ønskerne retter sig mod de grundlæggende regler, der gælder for ansatte i offentlige. Det kan fx være spørgsmål om, hvorvidt man som pædagog må modtage en gave fra forældre til et barn i børne­haven,” fortæller advokat Bo Juul Jensen.

Siden 2019 har Bo Juul Jensen råd­givet om kommunal- og forvaltnings­ret hos Horten, men han kommer med en bred praktisk erfaring fra det offentlige, bl.a. efter en årrække som jurist i Københavns Kommune, hvor han arbejdede med det sociale område og beskæftigelses­området og dermed også særligt med sags­behandlings­reglerne. Han er nu med til at producere en serie af online­kurser, som skal klæde offentligt ansatte bedre på til at håndtere deres daglige arbejde, hvad end de arbejder i driften eller som sags­behandler.

Bo Juul Jensen oplever en voksende efterspørgsel på kurser og lærings­materiale. En af forklaringerne er en øget bevågenhed fra omverdenen. Fx er Social- og Indenrigsministeriet begyndt at udgive danmarkskortet med sammenligninger mellem kommunerne af fx antal omgørelser fra Ankestyrelsen på det sociale område.

“Med danmarkskortet kan alle nu tydeligt se sagsbehandlingsfejlene i kommunerne - hvilken type fejl er der tale om, hvor mange omgørelser er der osv. Danmarkskortet gør det meget tydeligt for kommunerne og nok særligt også politikerne i kommunerne, hvis der er et problem. Du kan rent faktisk gå ind at se, hvor god en kommune er til at træffe afgørelser på fx handicap­området, hvis du har et handicappet barn og overvejer at flytte til en ny kommune. Det er samtidig blevet mere tydeligt for medierne, der jo løbende holder øje med kommunernes arbejde,” siger Bo Juul Jensen.

Også borgerne har i dag høje for­ventninger til sagsbehandlernes kompetenceniveau, og netop det kan stille medarbejderne i en svær og udsat situation.   

“Vi har et mediebillede og nogle borgere, som i dag forventer et helt andet niveau fra de offentlige sags­behandlere, end det var tilfældet for måske 20 år siden. Vi oplever også, at der i dag er en større udskiftning af medarbejdere. Det giver et betydeligt kompetencetab, fordi der er færre med­arbejdere med erfaring, som nye og unge kollegaer kan sparre med. Derudover sker der måske flere jobskifter mellem den offentlige og den private sektor. Det er godt, fordi det skaber et dynamisk arbejdsmarked – men det øger behovet for at sikre, at med­arbejderne i den offentlige sektor er skarpe på de regler, der følger med den type ansættelse. De ting skaber til­sammen en skævhed for medarbejderne, og det kan potentielt skabe mistrivsel, hvis de offentligt ansatte ikke kan leve op til omverdenens krav, fordi de ikke er klædt ordentligt på. Derfor er det også af personalemæssige årsager et vigtigt emne.”

Sparerunder i det offentlige har også haft betydning for de juridiske kompetencer i kommunerne, fordi der bruges færre midler på opkvalificering og efter­uddannelse af medarbejderne, fortæller Bo Juul Jensen:

“Rigtig meget blev lukket ned efter finanskrisen i 2008, og det koster nok på den lange bane. Det gælder både nyuddannede, som ikke bliver klædt ordentligt på fra start, og det gælder dem, der kommer fra det private til det offentlige, som ikke er vant til at navigere i det særlige regelsæt, som gælder, når man er ansat i en myndighed. Det er – forståeligt nok – svært at komme som pædagoguddannet eller biologuddannet og så i øvrigt kunne navigere i de for­valtningsretlige krav. Hvis man bliver sat i en stilling og skal lære det hen ad vejen, så klarer man det efter bedste beskub, men det er vigtigt, at man som offentligt ansat har en overordnet idé om, hvad man må og ikke må.”

En af de oplagte løsninger kan være at klæde de offentligt ansatte bedre på, så de bliver mere sikre i fx deres hånd­tering af sagerne og får en god forståelse for de rammer, de arbejder under. Hortens online-kurser i samarbejde med Karnov Group er et bud på sådan en løsning.

“Vi mærker en stor efterspørgsel fra kommunerne på den klassiske fysiske undervisning, og det fortsætter vi med – her under COVID-19 til dels erstattet af virtuel undervisning, som fungerer rigtig fint som alternativ. Men vi mærker også en stigende efterspørgsel på e-læring. En typisk sagsbehandler har meget travlt, så i stedet for at skulle tage flere dage ud af kalenderen, giver vi med online-kurserne mulighed for at dele efteruddannelsen op i helt korte blokke på 10-15 minutter, hvor man gennem en serie af moduler kan stykke et helt kursus sammen på en måde, så det nemt kan indpasses i en travl hverdag. Onlinekurser vil typisk ikke kunne stå alene, og vi lægger derfor også op til en dialog om, hvordan uddannelsen forankres bedst muligt hos medarbejderne, fx ved at supplere med fysisk undervisning inden for udvalgte områder, hvor kurserne viser, at det særligt giver mening at give et fagligt løft.

Personligt synes jeg, at det er super interessant at arbejde med netop forankring af læring. Vi har formentlig alle været på kurser, som vi opfattede som gode, men hvor vi efterfølgende oplevede, at emnerne ikke stod tydeligt nok for os fx et halvt år efter. Netop dét – hvordan forankrer vi viden – er nok et af de væsentligste spørgsmål, når vi arbejder med de her kurser,” forklarer Bo Juul Jensen.

Hortens onlinekurser

Horten online kurser i samarbejde med Karnov Group er faglig opdatering på en række forskellige retsområder. Kurserne er udviklet af Hortens juridiske i samarbejde med Karnov og produceres i Hortens eget professionelle tv-studie.
Se mere på onlinekurser.horten.dk

Forfattere

Rikke Søgaard Berth

Partner

Bo Juul Jensen

Advokat