Særlige regler skal overholdes, når en arbejdsgiver påtænker at afskedige et større antal medarbejdere. Reglerne har to hovedformål: For det første skal der indledes forhandlinger med lønmodtagerne, og for det andet skal det regionale beskæftigelsesråd informeres om de påtænkte afskedigelser. Formålet med reglerne er samlet set at afbøde virkningerne af større afskedigelser.

Typiske situationer er, hvor virksomheder, på grund af økonomiske problemer eller omstruktureringer skal reducere medarbejderstaben.Lovgivningen på området finder også anvendelse ved lukning af en virksomhed, hvad enten det sker frivilligt eller efter retsafgørelse - for eksempel ved konkurs.

Denne håndbog beskriver reglerne og nogle af de fortolkningsproblemer, der kan opstå. Bogen tænkes først og fremmest anvendt til besvarelse af konkrete praktiske spørgsmål, der kan opstå i forbindelse med større afskedigelser, herunder spørgsmål vedrørende informations-, forhandlings- og varslingspligten.

Bogen indeholder referater af praksis ligesom andre arbejdsretlige regler, der er relevante i forbindelse med den praktiske gennemførelse ved større afskedigelser, er inddraget under de enkelte kapitler. Relevant lovgivning, huskeliste, eksempler på meddelelser, der skal sendes til det regionale beskæftigelsesråd med videre, er optrykt som bilag bagest i bogen.

forfatter

Marianne Lage

Partner

Øvrige forfattere: Karina Bahrenscheer Spiermann