Compliancetesten er et digitalt redskab, der hjælper dig til at vurdere, om din virksomhed er compliant inden for en række juridiske områder.

Compliancetesten giver et overblik over, om din organisation overordnet set er compliant inden for følgende juridiske områder:

 • Statsstøtte
 • Udbud
 • Offentlig regulering
 • Hvidvask
 • Immaterielle rettigheder og varemærker
 • GDPR
 • Ansættelsesforhold
 • Selskabsstruktur
 • I testen bliver brugeren præsenteret for 18 spørgsmål inden for centrale områder, som alle organisationer bør have styr på for at være compliant.

  Når testen er gennemført, vil testens resultat generere en samlet konklusion samt en rapport med uddybende svar og anbefalinger til, hvad brugerens organisation bør være opmærksom på fremadrettet.

  Testen er et overordnet værktøj og fungerer ikke som juridisk rådgivning. Du er velkommen til at tage kontakt til Horten, hvis testens resultat giver anledning til spørgsmål på et eller flere af de juridiske områder, testen berører.

  Læs mere om compliance i vores folder: Compliancetest eller tag testen ved at klikke på billedet herunder.


  Konsekvenser ved manglende compliance

  At være compliant er i høj grad synonymt med at være på forkant i relation til den ordentlighedskultur, som myndigheder, forbrugere, investorer og offentligheden i stigende grad forventer af leverandører og samarbejdspartnere. Manglende compliance kan bl.a. have indvirkning på følgende områder:

  Virksomhedsstruktur

  Både private og kommunalt ejede selskaber skal overholde en række krav, fx vil en for sent indberettet kapitalforhøjelse til Erhvervsstyrelsen medføre at hele kapitalforhøjelsen må gå om, ligesom der kan pålægges bøder til selskabets ledelse.

  Hvidvask

  Hvidvask understøtter kriminelle aktiviteter. Derfor indeholder særligt hvidvaskloven og straffeloven regelsæt, som virksomheder og offentlige myndigheder skal overholde. Overtrædelse af hvidvaskreglerne straffes med bøde eller fængsel, hvor rammerne for bødeudmålingen blev markant skærpet i 2018. Korruption i form af bestikkelse kan straffes med bøde eller fængsel på op til 6 år.

  Persondata - GDPR

  Manglende overholdelse af GDPR kan medføre, at den ansvarlige får en bøde på op til 20.000.000 EUR eller 4 % af virksomhedens årlig globale omsætning. Den ansvarlige kan også blive mødt med erstatningskrav fra de berørte personer.

  Immaterielle rettigheder

  Manglende kontrol kan medføre, at virksomheden uvidende krænker andres immaterielle rettigheder. Virksomheden kan på baggrund heraf blive mødt med erstatningskrav fra rettighedshaverne, tab af det navn eller brand, som virksomheden har brugt store ressourcer på at opbygge, samt en bøde fra domstolene. Manglende kontrol kan også medføre, at din virksomheds rettigheder bliver krænket af andre, uden at du ved det.

  Ansættelsforhold

  Forholdet mellem arbejdsgivere og ansatte er intensivt reguleret. Overholdelse af ansættelsesreglerne er fundamentet for relationen mellem arbejdspladsen og medarbejderne, samt virksomhedens employer brand. Arbejdsgiveren kan risikere at skulle betale godtgørelse til medarbejderne, hvis loven eller aftalerne ikke overholdes. I visse tilfælde kan arbejdsgiver desuden blive erstatningsansvarlig. Derudover kan ansættelsesforholdet ophæves fra medarbejderens side, hvis væsentlige dele af ansættelsesaftalen og visse lovregler tilsidesættes.

  Statsstøtte, udbud og offentlig regulering

  Det offentlige er indgående reguleret, når der ydes støtte, indkøbes og forvaltes. Ulovlig statsstøtte kan kræves tilbagebetalt i op til 10 år, og overtrædelse af udbudsloven kan medføre annullation af en tildelt kontakt, ugyldighed af kontrakter, økonomisk sanktion og/eller erstatningskrav.

  Konkurrenceret

  Konkurrenceloven begrænser virksomheder i at misbruge deres dominerende position samt mulighed for at indgå konkurrencebegrænsende aftaler, fx aftaler om bindende videresalgspriser. Overtrædelse af konkurrenceloven straffes med bøder og fængselsstraf.

  Kontakt

  Søren Hornbæk Svendsen

  Partner

  Line Markert

  Partner

  Claus Bennetsen

  Partner

  Frans Rossen

  Partner

  Andreas Christensen

  Partner

  Marianne Lage

  Partner

  Mads Nygaard Madsen

  Partner