Højesteret har i en ny dom slået fast, at sygedagpenge, som en funktionær modtog i hele opsigelsesperioden, kunne fradrages i kravet på erstatning ud over minimalerstatningen. Dommen gør op med den tvivl, der har eksisteret siden 2015 om, hvorvidt der ved erstatning ud over minimalerstatningen kan fradrages sygedagpenge modtaget i hele opsigelsesperioden.

Sagen handlede om en funktionær, der uberettiget blev bortvist fra sin stilling i en virksomhed, som efterfølgende gik konkurs. Han havde et opsigelsesvarsel på fem måneder og modtog sygedagpenge i hele opsigelsesperioden. Spørgsmålet under sagen var, om Lønmodtagernes Garantifond var berettiget til at reducere funktionærens krav på løn svarende til de sygedagpenge, han havde modtaget i perioden, eller om der alene kunne ske reduktion for den del, der rakte ud over minimalerstatningsperioden på tre måneder.

Modstridende retspraksis

Siden 1951 havde det være fast antaget i både retspraksis og den juridiske litteratur, at anden indtægt i hele opsigelsesperioden kunne modregnes i den tabsafhængige del af erstatningskravet (løn ud over de første tre måneder). Efter hidtidig opfattelse så man på, om der var lidt et tab for perioden som helhed, som var større end minimalerstatningen.

Den opfattelse blev imidlertid udfordret af Højesteret i en afgørelse fra 2015, hvor Højesteret nåede til det resultat, at løntabserstatningen alene skulle reduceres med de sygedagpenge, der lå ud over minimalerstatningsperioden.

Fradrag for anden indtægt i hele opsigelsesperioden

I den nye sag henviste Højesteret til ordlyden af funktionærlovens bestemmelse om minimalerstatning, hvoraf det fremgår, at erstatningsopgørelsen skal ske efter dansk rets almindelige erstatningsregler, hvis funktionæren har krav på mere end tre måneders varsel.

Højesteret slog derefter fast, at der ikke var holdepunkter for, at funktionæren på trods af anden indtægt i opsigelsesperioden skulle tillægges yderligere tabsuafhængig erstatning. Herefter fastslog Højesteret – med henvisning til retspraksis fra 1950 – at al anden indtægt i hele perioden skulle fradrages i den tabsafhængige del af erstatningen.

Endelig afklaring af retstilstanden

Højesteret gjorde med sin henvisning til den siden 2015 modstridende retspraksis klart, at retsstilling med hensyn til fradrag i den tabsafhængige del af erstatning på løn i opsigelsesperioden, som er relevant for funktionærer med et opsigelsesvarsel på mere end tre måneder, som fritstilles eller uberettiget bortvises, er, at der skal ske fradrag for al anden indtægt – herunder fx sygedagpenge – i hele perioden.

Kontakt

Christian Vesterling

Advokat