Erfaring og ekspertise i ansættelses- og arbejdsret

Horten servicerer danske og udenlandske klienter med specialiseret viden og proaktiv rådgivning om ansættelses- og arbejdsretlige udfordringer og personalejura. Vi har en stor afdeling for ansættelsesret og arbejdsret med mange erfarne advokater. Vores ekspertise omfatter alle grene af både det individuelle og kollektive område, og vi har betydelig erfaring med at føre sager.

Vi forstår de forskellige sider af en ansættelsesretlig problemstilling og tænker juridisk rådgivning i et forretningsmæssigt, strategisk og langsigtet perspektiv.

Vi rådgiver alle typer private virksomheder, fonde og foreninger samt kommuner og andre offentlige og halvoffentlige virksomheder og tilbyder juridisk vejledning på alle niveauer.

At forudse og foregribe potentielle konfliktsituationer er en af vores fornemmeste opgaver. Derudover handler en god håndtering af ansættelsesretlige problemstillinger også om at kunne se hinanden i øjnene efter en eventuel konflikt. Vi tager gerne kampen, men sørger altid for også at rådgive om alternative løsninger, der undgår at skabe unødig splid mellem de involverede parter.

Vi har stor international erfaring og et stærkt netværk blandt ansættelses- og arbejdsretsadvokater verden over. Særligt har vi et tæt samarbejde med specialister i blandt andet Tyskland, England og særligt Skandinavien, som vi hvert år arrangerer konferencer om skandinavisk ansættelsesret med. Via vores gode internationale relationer kan vi med kort varsel tilbyde lokal ekspertise til virksomheder med aktiviteter uden for Danmark.

Vores klienter

Vores klienter er alle typer private virksomheder, fonde og foreninger samt kommuner og andre offentlige og halvoffentlige virksomheder. Vi yder juridisk rådgivning til internationale koncerner med datterselskaber eller anden repræsentation i Danmark samt danske virksomheder med afdelinger i udlandet. Vi rådgiver på alle niveauer i organisationen og skræddersyer løsninger til den konkrete situation.

Professionel rådgivning i ansættelsesret og arbejdsret

 • Direktørkontrakter

  Horten er stærkt specialiseret i forhandling og fortolkning af direktørkontrakter. Vi har også stor erfaring med direktørers incentive programmer, fratrædelsesaftaler, frasalgskontrakter og lignende. Opstår der tvister om direktørkontraktens indhold, ophør og overtrædelse, har vi betydelig erfaring med at føre retssager og voldgiftssager. Vores mangeårige erfaring med rådgivning af direktører og bestyrelser betyder, at vi har et klart kendskab til "direktørniveauerne" i relation til ikke bare vederlaget, men også direktørkontraktens øvrige reguleringer.

  Vi udarbejder ikke blot standardkontrakter, men sikrer, at virksomhedens direktørkontrakter og de ledende funktionærers kontrakter er tilpasset den enkelte virksomheds forretning, branche og markedsvilkår. Vores advokater har mange års erfaring i at udvikle løsninger, der imødekommer direktørens ønsker og krav uden at svække virksomhedens navigationsmuligheder.

  Direktørkontrakter er i stigende grad et internationalt anliggende. Udenlandske virksomheder headhunter danske direktører og omvendt. Via vores tætte internationale samarbejde kan vi tilføre vores klienter værdifuld indsigt i international ansættelsesret og rådgive om direktørens ansættelsesforhold i et globalt perspektiv.


 • Forskels- og ligebehandling

  Horten har stor erfaring med håndtering af udfordringer vedrørende medarbejdere, der er gravide, på barsel/forældreorlov eller har udtrykt ønske herom.

  Ved indførelsen af alder og handicap i forskelsbehandlingsloven i 2004 blev det af Beskæftigelsesministeriet udtalt, at indførelsen næppe ville få de store konsekvenser. De sidste 10 år har vist det modsatte, og Hortens advokater har specialiseret sig i at rådgive arbejdsgiveren om de særlige udfordringer, forbud mod forskelsbehandling på grund af alder og handicap, herunder arbejdsgiverens særlige tilpasningsforpligtelse, medfører. Vi har omfattende erfaring med f.eks. håndtering af afskedigelsessituationen, og hvilke tilpasningsforpligtelser arbejdsgiveren skal foretage, når en medarbejder får funktionsnedsættelser som følge af handicap.

  Vi underviser jævnligt om emnerne, og kan en tvist ikke løses mindeligt, kan vi også bistå ved førelse af sagen ved domstolene eller ved andre faglige nævn.

 • Offentlige ansættelsesforhold

  Horten har indgående kendskab til offentlige ansættelsesforhold, herunder den særlige regulering, der gælder for offentlige arbejdsgivere, eksempelvis overenskomstsystemerne, tjenestemænd og ansatte på tjenestemandslignende vilkår og forvaltningsretlige regler og grundsætninger.

  Vi har omfattende erfaring med håndtering af overenskomstansatte og tjenestemænd i forbindelse med køb, salg og omstrukturering af offentlige virksomheder, udbud af offentlige opgaver mv.

  I relation til personaleretlige problemstillinger bliver vi ofte benyttet som sparringspartner og lægger vægt på at yde proaktiv og strategisk rådgivning med henblik på at sikre, at potentielle tvister om muligt finder en løsning og ikke nødvendigvis udvikler sig til retssager.

  På baggrund af mange års samarbejde med private og offentlige virksomheder har vi erfaring med håndtering af store og politisk følsomme projekter, hvor det ud over den juridiske rådgivning er vigtigt også at yde strategisk rådgivning til virksomheden.

 • Kollektive overenskomster

  Horten har stort kendskab til kollektiv arbejdsret, herunder de særlige forhold for virksomheder, der er underlagt kollektive overenskomster. Vores ekspertise omfatter både kollektive overenskomster inden for den private og den offentlige sektor.

  Vores specialister har mange års erfaring med forhandling og fortolkning af kollektive overenskomster samt med at føre sager om kollektive overenskomster ved Arbejdsretten og faglig voldgift.

  Vi har også stor erfaring med opsigelse og ophævelse af ansættelsesforhold omfattet af kollektive overenskomster, herunder forhandling med faglige organisationer og førelse af sager ved fagretlige nævn.

 • Beskyttelse af erhvervshemmeligheder

  Horten har mange års erfaring med rådgivning om beskyttelse af virksomheders erhvervshemmeligheder i form af:

  • Hemmeligholdelsesaftaler
  • Konkurrence- og kundeklausuler
  • Immaterielle rettigheder
  • Medarbejderopfindelser

  Vi bistår også i sager, hvor medarbejdere eller ledere overtræder den konkurrencemæssige loyalitetsforpligtelse, for eksempel ved at forsøge at plagiere virksomhedens produkter og/eller stjæle virksomhedens erhvervshemmeligheder. Det altafgørende i denne forbindelse er en hurtig indgriben over for krænkelserne og en strategi for beskyttelse af virksomhedens hemmeligheder, herunder bortvisning, mulighederne for fogedforbud, sikring af bevismateriale og erstatning.

  Beskyttelse af virksomhedens erhvervshemmeligheder kender ikke altid til landegrænser. Via vores tætte internationale samarbejde har vi nem og hurtig adgang til lokal ekspertise i en lang række lande verden over.

  Advokat Erik Wendelboe Christiansen har skrevet bogen "Konkurrencebegrænsningsaftaler i ansættelsesretten".

 • Virksomhedsoverdragelser

  Horten har betydelig erfaring med ansættelsesretlig rådgivning i forbindelse med virksomhedsoverdragelse. Vores specialister i ansættelsesret bistår med sparring, ansættelsesretlig rådgivning og due diligence i tæt samarbejde med Hortens M&A-team.

  Vi har endvidere stor erfaring med rådgivning om medarbejderforhold i forbindelse med udbudsprocesser og udlicitering, herunder udarbejdelse af udbudsmateriale og kontraktvilkår, samt i hvilket omfang virksomhedsoverdragelsesloven finder anvendelse.

  Vi rådgiver om håndteringen af medarbejdere både forud for iværksættelse af en virksomhedsoverdragelse og efterfølgende, herunder information og høringsforpligtelser, kollektive aftaler, harmonisering af vilkår mv.

  Vores erfaring er baseret på en lang række fusioner, opkøb, udliciteringer og virksomhedsoverdragelser i både det private erhvervsliv og den offentlige sektor, herunder blandt andet forsyningssektoren.

 • Arbejdsmiljø og arbejdsskader

  Horten er førende inden for arbejdsmiljø og diskrimination. Vores specialister har stor erfaring med problemstillinger, der relaterer sig til både fysisk og psykisk arbejdsmiljø, og hjælper virksomheder med at forstå arbejdsmiljøområdet med det formål at skabe basis for et godt og sundt arbejdsklima.

  Vi hjælper blandt andet med udarbejdelse af compliance-programmer og procedurer, der minimerer risikoen for sager om ligestilling og diskrimination. Vi har også mange års erfaring med at føre retssager om tvister inden for arbejdsmiljø.

  Horten er leverandør til Thomson HR-database om arbejdsmiljø.

  Horten har særlig ekspertise inden for arbejdsskader. Vores erfaring er baseret på et betydeligt antal arbejdsskadesager som rådgiver for primært forsikringsselskaber, men også kommuner, regioner samt private og offentlige virksomheder.

  Særligt har vi erfaring med:

  • ansvarsvurdering, herunder ansvaret for det psykiske arbejdsmiljø og psykiske skader
  • erstatningskrav
  • arbejdsskader, der er opstået på grund af arbejdsstedets indretning, arbejdets tilrettelæggelse eller manglende instruktion og tilsyn fra arbejdsgiverens side
  • arbejdsskader i forbindelse med anvendelse af maskiner, tekniske hjælpemidler, værnemidler, stilladser, stiger og løft
  • egen skyld, forældelse og passivitet
  • beviskravene i arbejdsskadesager
  • udstykning af erstatningskrav og kommuners afledte krav med mulighed for regres.
 • Tvister

  Vores specialister har stor erfaring med strategisk og praktisk håndtering af opståede tvister, herunder forhandling og forligsdrøftelser. Vores brede forretningsmæssige erfaring bidrager til holdbare og konkret tilpassede løsninger.

  Horten har desuden betydelig erfaring med førelse af sager for Arbejdsretten, faglig voldgift og de almindelige domstole.

  Derudover er Horten ofte valgt som voldgiftsdommer både ved institutionel og ad hoc voldgift.

 • Ansættelseskontrakter og personalepolitikker

  Horten rådgiver i ansættelsesfasen, under ansættelsesforholdet, og når ansættelsen ophører. Vi har solid erfaring med forhandling og fortolkning af ansættelseskontrakter og udarbejdelse af personalepolitikker.

  Vores ekspertise i relation til ansættelseskontrakter og personalepolitikker er ikke begrænset til danske forhold. Vores specialister har stort kendskab til internationale ansættelsesforhold og kan i tæt samarbejde med vores udenlandske samarbejdspartnere udvikle holdbare løsninger til danske virksomheder, der er etableret i udlandet.

 • Incitamentsaflønning

  Horten har stor viden om incitamentsaflønning som del af direktørers, bestyrelsesmedlemmers og ledende medarbejderes aflønning. Vi rådgiver om valg af aflønningsform, herunder fordele og ulemper set i forhold til andre ordninger, og bistår i alt fra udformning og implementering til ajourføring og fortolkning af de valgte ordninger.

  Fælles for den type ordninger er, at ordningernes personalejuridiske, skattemæssige og selskabsretlige konsekvenser nøje skal gennemtænkes, før den kan etableres. Vi har den nødvendige erfaring og ekspertise inden for både personalejura, skatteret og selskabsret.

  Partner Erik Wendelboe Christiansen har skrevet bogen "Aktieoptionsloven" om den ansættelsesretlige regulering af aktieaflønning og andre typer incentive-aflønning.

 • Opsigelse og bortvisning

  Korrekt håndtering af opsigelse eller bortvisning af en eller flere medarbejdere kræver omtanke, dygtighed og erfaring. Vi tilstræber at minimere de følelsesmæssige og økonomiske omkostninger forbundet med et ansættelsesforholds ophør og udarbejder strategier, der sikrer en tilfredsstillende løsning for alle parter. Er det ikke muligt, har vi også stor erfaring med at føre sagen i retten eller ved voldgift.

 • Ind/udstationering - internationale ansættelsesforhold

  Horten rådgiver danske og udenlandske virksomheder om alle juridiske aspekter i relation til national og international ud- og indstationering, herunder kontrakter, beskatning og pensionsforhold, social sikring samt arbejds- og opholdstilladelser. Vi har stor erfaring med fortolkning og forståelse af de EU-retlige regler samt de bestemmelser, der gælder i den øvrige del af verden.

 • Ny ferielov

  Hortens ferielovsspecialister tilbyder et kursus om den ny ferielov skræddersyet til jeres HR-afdeling.

  Kurset giver dig:

  • Overblik over baggrunden for den nye ferielov, der trådte i kraft 1. september 2020
  • Detaljeret gennemgang af de nye regler for optjening og afholdelse af ferie, herunder forskudsferie, feriepenge og ferie ved opsigelse samt indefrysning af ferie
  • Grundig gennemgang af overgangsordningen fra forskudt ferie til samtidighedsferie
  • Gennemgang af forskelle og ligheder fra den nuværende ferielov til den kommende ferielov
  • Information om lønmodtagernes fond for tilgodehavende feriemidler
  • Gennemgang af de forhold, som virksomheden skal være opmærksom på forud for overgang til samtidighedsferie, herunder tilpasning af aftaler, overenskomster mv.
  • Gennemgang af væsentlige aspekter I bør tage højde for allerede nu

  For yderligere information download vores brochure om Den nye ferielov.

  Desuden kan du få overblik over de enkelte ændringer i den nye ferielov ved at downloade nedenstående grafiske illustrationer:

Ansættelsesretsteamet

Thomas Christian Thune

Director, advokat

Erik Wendelboe Christiansen

Advokat (H)

Signe Rydahl Werming

Specialistadvokat (L)

Emma Sophie Bruun

Advokatfuldmægtig

Marie Sylvest Fosbo

Advokatfuldmægtig

Sune Schmidt Jensen

Advokatfuldmægtig

All individuals have been very professional in their responses. They answer quickly and are precise. They articulate the answer so it is understandable

Legal 500, 2024

They answer questions on the spot and are very professional. They definitely know what they are talking about.

Legal 500, 2024

The team has very broad and strong specialist competencies.

Chambers Europe, 2024

Horten always gives precise and practical advice. It doesn't overcomplicate things, and comes straight to the point with the needed context and awareness of the business needs.

Chambers Europe, 2024

The lawyers are thorough, quick and to the point.

Chambers Europe, 2024

The lawyers give good explanations for complex matters. They have all the expertise and reply immediately.

Chambers Europe, 2024

The team is extremely knowledgeable and provides creative, business-oriented advice to complex matters.

Chambers Europe, 2024

The law firm's understanding of our business really helps in the guidance of complex cases.

Chambers, 2023

The lawyers are aware of the trends in the market, and their advice is tailored to our level of risk.

Chambers, 2023

The practitioners are very capable and are specialists in their fields.

Chambers, 2023

Legal advice is clear and good for an international audience. A go-to firm for international clients in Denmark.

Legal 500, 2022

One of the best Danish firms, strong team, great expertise and very nice people! We have a very smooth relationship and clients can feel it.

Legal 500, 2022