Version 2.0 af 25. august 2023

1. Indledning

I denne privatlivspolitik finder du information om, hvordan Horten Advokatpartnerselskab ("Horten" og "vi") behandler personoplysninger om vores klienter, modparter, vidner, skønsmænd mv. i forbindelse med:

 1. Klientrådgivning af virksomheder, fonde, foreninger, offentlige myndigheder, forsyningsvirksomheder mv. i forbindelse med etablering af klientrelation, juridisk rådgivning og sagsbehandling – pkt. 2, 3 og 8 nedenfor
 2. Klientrådgivning af privatpersoner – pkt. 2, 4 og 8 nedenfor
 3. Behandling af personoplysninger i forbindelse med insolvenssager, herunder gældssanering – pkt. 2, 5 og 8 nedenfor
 4. Markedsføringsaktiviteter, nyhedsbreve, webinarer, fysiske arrangementer mv. – se 2, 6 og 8 nedenfor
 5. Besøgende på Hortens hjemmeside og Hortens profiler på sociale medier – pkt. 2, 7 og 8 nedenfor
 6. Information til alle personer – punkt 8 nedenfor

Vi er forpligtet til at give denne information efter artikel 13, 14 og 21 i databeskyttelsesforordningen (forordning nr. 2016/679 af 27. april 2016, "GDPR"). Vi henviser i politikken endvidere til databeskyttelsesloven (lov nr. 502 af 23. maj 2018, "DBL").

I det følgende vil vi blandt andet orientere dig om formålene med og behandlingsgrundlagene for vores behandling af personoplysninger, kilder til oplysningerne, modtagere af oplysningerne, opbevaringsfrister og dine rettigheder i henhold til GDPR.

Vi har tavshedspligt efter retsplejeloven og de advokatetiske regler om klientrelaterede oplysninger.

Du er velkommen til at kontakte Hortens interne compliance-team på intern-compliance@horten.dk eller telefonnummer 33 34 40 00 (omstillingen), hvis du har spørgsmål eller ønsker at gøre brug af dine rettigheder.

Bemærk, at der ikke er etableret et klientforhold omfattet af fortrolighed, før Horten har bekræftet det.

1.1 Hortens andre privatlivspolitikker

Hvis du søger en stilling i Horten, kan du læse vores privatlivspolitik for jobansøgere her.

Hvis du overvejer at bruge Hortens whistleblowerordning, kan du læse vores privatlivspolitik her.

Hvis du er debitor i et krav, hvor vores klient er kreditor, kan læse vores privatlivspolitik her.

Hvis du er klient, eller forbindelsesadvokat som har fuldmagt til at handle på vegne af sin klient, i en sag, hvor vi skal gennemføre kundekendskabsprocedure efter hvidvaskloven, kan du læse vores anti-hvidvask privatlivspolitik her.

2. Den dataansvarlige

2.1 Vores juridiske oplysninger

Horten Advokatpartnerselskab
CVR-nr. 33775229
Philip Heymans Allé 7
2900 Hellerup
Danmark

Vi har desuden to andre afdelinger på henholdsvis Frederiks Plads 36, 8000 Aarhus C og på Godsbanevej 1B, 7400 Herning under samme CVR-nummer.

2.2 TV-overvågning

Hvis du indfinder dig på Hortens kontorer, oplyses du hermed om, at vi foretager tv-overvågning af indgangspartier og parkeringskældre som led i vores sikkerhedsforanstaltninger og forebyggelse og opklaring af kriminalitet. Det gør vi med hjemmel i vores legitime interesse i at sikre vores bygninger og vores oplysninger (artikel 6, stk. 1, litra f, i GDPR). Tv-overvågning sker i øvrigt i med hjemmel i tv-overvågningsloven.

Vi videregiver tv-overvågningsbilleder til politiet, hvis der er en hændelse, der nødvendiggør det.

2.3 Sanktionsscreening

Vi screener alle klienter og transaktioner mod relevante lister, herunder fx EU's sanktionsliste, da vi er forpligtede til at medvirke til, at der sker indefrysning af midler tilhørende personer, grupper og lande, som er omfattet af internationale finansielle sanktioner (terrorbekæmpelse og sanktioner mod tredjelande), hvis sådanne midler kommer os i hænde. Screeningen udføres som del af etableringen af klientforholdet og løbende derefter.

Screening sker i henhold til artikel 6, stk. 1, litra e, i GDPR.

3. Klientrådgivning af virksomheder, fonde, foreninger, offentlige myndigheder, forsyningsvirksomheder mv.

3.1 Hvem behandler Horten personoplysninger om?

Når en virksomhed, fond, forening, offentlig myndighed mv. er klient hos Horten, behandler vi oplysninger om følgende personer:

 • Kontaktpersoner, medarbejdere og ledelsesmedlemmer, herunder bestyrelses- og direktionsmedlemmer og ejere
 • Kunder, leverandører, samarbejdspartnere og andre rådgivere til vores klienter og modparter
 • Advokatforbindelser, modparter og deres medarbejdere, vidner, bipersoner, skønsmænd og dommere
 • Øvrige registrerede, hvis oplysninger indgår i sagsbehandlingen, fx i forbindelse med virksomhedstransaktioner (fx medarbejdere i virksomheder, der er i salgsproces, og fordringshavere), retssager og advokatundersøgelser
 • I forbindelse med administration af fonde og foreninger, fx oplysninger om bl.a. ansøgere og medlemmer

Vi afvejer løbende, om vi skal give særskilt privatlivsinformation, hvis oplysninger er omfattet af reglerne om tavshedspligt efter retsplejeloven og de advokatetiske regler. Der kan være tilfælde, hvor vi ud fra omstændighederne giver privatlivsinformation, fx i retssager og advokatundersøgelser.

3.2 Hvad er formålene med behandlingen?

Horten behandler personoplysninger for at etablere og varetage klientrelationer i forhold til sagsstyring, kontraktstyring, fakturering, opfølgning og evaluering. Vi behandler desuden oplysninger om klienter og modparter i forbindelse med tjek af interessekonflikter.

Desuden behandler vi personoplysninger til at indsamle fakta og på baggrund heraf yde juridisk rådgivning og sagsbehandling inden for fx selskabsret, offentlig ret, udbudsret, energiret, skatteret og anden erhvervsret, herunder virksomhedsoverdragelser, due diligence-undersøgelser, kontraktudarbejdelse, selskabsregistreringer, transaktioner og ejendomstransaktioner mv. Vi bistår fx med at udarbejde og forhandle samarbejdsaftaler, direktørkontrakter, ansættelseskontrakter, ejeraftaler, bestyrelsesarbejde, indberetninger til offentlige myndigheder, advokatundersøgelser, løbende rådgivning mv.

I forbindelse med retssager og voldgift behandler vi oplysninger for at varetage vores klients interesser i forbindelse med forberedelse og gennemførelse af en retssag eller voldgiftssag, herunder via udarbejdelse og gennemgang af processkrifter, indkaldelse af vidner, indhentelse af oplysninger fra skønsmænd, samarbejde med voldgiftsretten, afregning af voldgiftsdommere og skønsmænd samt vidnegodtgørelse.

I forbindelse med administration af fonde og foreninger stiller vi sekretariatsbistand til rådighed som en del af de leverede ydelser.

3.3 Hvilke personoplysninger behandler Horten?

Sædvanligvis behandler vi kontaktoplysninger (navn, adresse, telefonnummer og e-mail) samt oplysninger om virksomhed, titel, stilling og uddannelsesmæssig baggrund.

Hvor det er relevant, behandler vi oplysninger om økonomiske forhold, herunder skatteoplysninger og erhvervsmæssig tilknytning, kontraktuelle forhold, oplysninger om disciplinære forhold (fx advarsler, opsigelser og bortvisninger) samt oplysninger om strafbare forhold.

I særlige tilfælde behandler vi følsomme personoplysninger om fx helbredsforhold, fagforeningsmæssigt tilhørsforhold, religion eller seksuel orientering i ansættelsesretlige sager, fx sager, hvor der indgår et diskriminations- eller krænkelseselement.

I forbindelse med visse sager skal vi bruge et CPR-nummer og legitimationsdokumenter, fx pas. Vi skal fx bruge CPR-nummer til brug for entydig identifikation, når vi foretager registreringer hos Erhvervsstyrelsen (virk.dk), Tinglysningsretten (tinglysning.dk) og Domstolsstyrelsen (minretssag.dk). Skal vi udbetale midler, skal vi bruge bankkontonummer udover CPR-nummer.

3.4 Hvad er Hortens behandlingsgrundlag?

Vi behandler personoplysninger for at overholde retlige forpligtelser i henhold til de advokatetiske regler (artikel 6, stk. 1, litra e, i GDPR).

Vi behandler almindelige personoplysninger fx på modparter og ansatte i target-virksomheder, hvor formålet er at håndhæve og forsvare retskrav eller forfølge vores legitime interesse i at rådgive vores klienter og efterleve de advokatetiske regler (artikel 6, stk. 1, litra f, i GDPR).

Afhængigt af sagens omstændigheder, behandler vi følsomme personoplysninger baseret på artikel 9, stk. 2, litra b, i GDPR om fx arbejdsretlige forpligtelser og rettigheder eller artikel 9, stk. 2, litra f, i GDPR om håndhævelse og forsvar af retskrav for vores klienter eller tredjeparter.

Vi behandler oplysninger om strafbare forhold for at varetage en berettiget interesse, som overstiger hensynet til den registrerede (DBL § 8, stk. 3, 2. led, jf. artikel 10 i GDPR), og når behandlingen er nødvendig for at forfølge og fastlægge et retskrav (DBL § 8, stk. 3).

Vi behandler CPR-numre for at håndhæve eller forsvare et retskrav (DBL § 11, stk. 2, nr. 4, og § 7, stk. 1, og artikel 9, stk. 2, litra f, i GDPR), og når vi fx er underlagt lovpligtige indberetninger til offentlige myndigheder (DBL § 11, stk. 2, nr. 1).

3.5 Hvor indsamler Horten personoplysningerne fra?

Kilderne til vores oplysninger afhænger af sagens konkrete omstændigheder. Oplysningerne kan stamme fra vores klient, fra dig som registreret, fra nuværende eller tidligere arbejdsgivere, vidner, modparter, offentlige myndigheder (fx CVR-registret, CPR-registret og Skattestyrelsen), sociale medier, banker, forsikringsselskaber, revisorer, domstole, voldgiftsnævn, politiet, anklagemyndigheden, andre rådgivere, kollegaer, andre klienter eller fra dokumenter vedrørende transaktioner, som Horten assisterer.

3.6 Videregiver Horten personoplysningerne til andre?

Vi har tavshedspligt efter retsplejeloven og de advokatetiske regler om klientrelaterede oplysninger.

Vi videregiver kun personoplysninger, hvis det er nødvendigt, for at vi kan varetage vores klients interesser, eller når vi er forpligtet til det, fx som led i besvarelsen af indsigtsbegæringer efter artikel 15 i GDPR. De typiske modtagere er klienter, myndigheder, domstole, modparter, vidner og deres rådgivere.

Vi overlader derudover personoplysninger til vores databehandlere, som behandler personoplysninger på vores vegne og efter instruks fra os, fx leverandører af IT-systemer, backup og support til Horten.

3.7 Hvor længe opbevarer Horten personoplysningerne?

Vi opbevarer personoplysninger, så længe oplysningerne er nødvendige for at varetage de formål, hvortil oplysningerne behandles. Som hovedregel opbevares oplysningerne i ti år efter sagens afslutning. Særlige lovregler, fx i bogføringsloven, forældelsesloven og de advokatetiske regler, kan forpligte os til at opbevare oplysninger i kortere eller længere tid, herunder fx oplysninger som skal gemmes af hensyn til interessekonflikttjek.

4. Klientrådgivning af privatpersoner

4.1 Hvem behandler Horten personoplysninger om?

Når en privatperson er klient hos Horten, behandler vi oplysninger om følgende personer:

 • Vores klient
 • Arbejdsgiver og tidligere arbejdsgivere
 • Familiemedlemmer og samlevende
 • Andre rådgivere til vores klient og modpart
 • Advokatforbindelser, modparter, modparters medarbejdere og vidner
 • Øvrige registrerede, hvis oplysninger indgår i sagsbehandlingen

Vi giver ikke privatlivsinformation, hvis oplysningerne er omfattet af vores lovfæstede tavshedspligt efter retsplejeloven og de advokatetiske regler. Der kan være tilfælde, hvor vi ud fra omstændighederne alligevel giver privatlivsinformation, fx i retssager, hvor vi behandler information om modparter og vidner, og de er bekendt med det.

4.2 Hvad er formålene med behandlingen?

Horten behandler personoplysninger for at etablere og varetage klientrelationen i forhold til sagsstyring, kontraktstyring, fakturering, opfølgning og evaluering. Vi behandler desuden oplysninger om klienter og modparter i forbindelse med tjek af interessekonflikter.

Desuden behandler vi personoplysninger til at indsamle fakta og på baggrund heraf yde juridisk rådgivning og sagsbehandling inden for fx kontraktudarbejdelse, ansættelsesret, direktørkontrakter, ansættelseskontrakter, ejeraftaler, testamenter, dødsbobehandling, lejeret, retssager, voldgift, skattelovgivning, databeskyttelseslovgivning mv.

4.3 Hvilke personoplysninger behandler Horten?

Sædvanligvis behandler vi kontaktoplysninger (navn, adresse, telefonnummer og e-mail) samt oplysninger om virksomhed, titel, stilling og uddannelsesmæssig baggrund.

Hvor det er relevant, behandler vi oplysninger om dine økonomiske forhold, herunder skatteoplysninger, forsikringsoplysninger, familie, sociale forhold, erhvervsmæssig tilknytning, kontraktuelle forhold, oplysninger om disciplinære forhold (fx advarsler, opsigelser og bortvisninger) samt oplysninger om strafbare forhold.

I særlige tilfælde behandler vi følsomme personoplysninger, fx om helbredsforhold, fagforeningsmæssigt tilhørsforhold, religion eller seksuel orientering i ansættelsesretlige sager, fx i en MeToo-undersøgelse eller anden sag, hvor der indgår et diskriminations- eller krænkelseselement.

I nogle sager skal vi bruge et CPR-nummer og legitimationsdokumenter, fx pas. Vi skal fx bruge CPR-nummer til entydig identifikation ved registreringer på virk.dk, tinglysning.dk og minretssag.dk. Skal vi udbetale midler, skal vi bruge et bankkontonummer udover et CPR-nummer.

4.4 Hvad er Hortens behandlingsgrundlag?

Vi behandler almindelige personoplysninger om vores klient, når behandlingen er nødvendig for at indgå eller opfylde vores kontrakt om advokatbistand med vores klient (artikel 6, stk. 1, litra b, i GDPR).

Vi behandler almindelige personoplysninger om andre end vores klient, hvor formålet er at efterleve de advokatetiske regler og give og dokumentere oplysninger i forbrugerbreve (artikel 6, stk. 1, litra c og e, i GDPR).

Vi behandler også almindelige personoplysninger om andre end vores klient, hvor formålet er at håndhæve og forsvare retskrav eller forfølge vores legitime interesse i at rådgive vores klient og varetage vores klients juridiske interesser (artikel 6, stk. 1, litra f, i GDPR).

Afhængigt af sagens omstændigheder, behandler vi følsomme personoplysninger baseret på artikel 9, stk. 2, litra b, i GDPR om fx arbejdsretlige forpligtelser og rettigheder eller artikel 9, stk. 2, litra f, i GDPR om håndhævelse og forsvar af retskrav for vores klienter eller tredjeparter.

Vi behandler oplysninger om strafbare forhold for at varetage en berettiget interesse, som overstiger hensynet til den registrerede (DBL § 8, stk. 3, 2. led, jf. artikel 10 i GDPR), og når behandlingen er nødvendig for at forfølge og fastlægge et retskrav (DBL § 8, stk. 3).

Vi behandler CPR-numre for at håndhæve eller forsvare et retskrav (DBL § 11, stk. 2, nr. 4, og § 7, stk. 1, og artikel 9, stk. 2, litra f, i GDPR), og når vi fx er underlagt lovpligtige indberetninger til offentlige myndigheder, og når det er nødvendigt med henblik på entydig identifikation (DBL § 11, stk. 2, nr. 1).

4.5 Hvor indsamler Horten personoplysningerne fra?

Kilderne til vores oplysninger afhænger af sagens konkrete omstændigheder. Oplysningerne kan stamme fra dig, din arbejdsgiver, vidner, modparter, offentlige myndigheder (fx CVR-registret, CPR-registret og Skattestyrelsen), sociale medier, banker, forsikringsselskaber, revisorer, domstole, voldgiftsnævn, politiet, anklagemyndigheden, andre rådgivere eller klienter.

4.6 Videregiver Horten personoplysningerne til andre?

Vi har tavshedspligt efter retsplejeloven og de advokatetiske regler om klientrelaterede oplysninger.

Vi videregiver kun personoplysninger, hvis det er nødvendigt, for at vi kan varetage vores klients interesser. De typiske modtagere af sådanne oplysninger er vores klient, myndigheder (fx Skattestyrelsen og Erhvervsstyrelsen), domstole, skifteretten, modparter, arvinger, vidner, tredjeparters rådgivere, forsikringsselskaber, penge- og realkreditinstitutter samt fagforeninger.

Vi overlader derudover personoplysninger til vores databehandlere, som behandler personoplysninger på vores vegne og efter instruks fra os, fx leverandører af IT-systemer, backup og support til Horten.

4.7 Hvor længe opbevarer Horten personoplysningerne?

Vi opbevarer personoplysninger, så længe oplysningerne er nødvendige for at varetage de formål, hvortil oplysningerne behandles. Som hovedregel opbevares oplysningerne i ti år efter sagens afslutning.

Særlige lovregler, fx i bogføringsloven, forældelsesloven og de advokatetiske regler, kan forpligte os til at opbevare oplysninger i kortere eller længere tid, herunder fx oplysninger som skal gemmes af hensyn til interessekonflikttjek.

5. Behandling af personoplysninger i forbindelse med insolvenssager, herunder gældssanering

5.1 Hvem behandler Horten personoplysninger om?

I forbindelse med Hortens sagsbehandling i insolvenssager, behandler vi oplysninger om følgende personer:

 • Skyldnere og debitorer, herunder deres kontaktpersoner
 • Fordringshavere, herunder deres kontaktpersoner
 • Medarbejdere og ledelsesmedlemmer, herunder bestyrelses- og direktionsmedlemmer og ejere
 • Samarbejdspartnere (fx medkuratorer)
 • Øvrige registrerede, hvis oplysninger indgår i vores sagsbehandling
 • Dommere, tredjepartsrådgivere og potentielle købere af aktiver

Vi giver ikke privatlivsinformation, hvis oplysningerne er omfattet af vores lovfæstede tavshedspligt efter retsplejeloven og de advokatetiske regler. Der kan være tilfælde, hvor vi ud fra omstændighederne alligevel giver privatlivsinformation, fx i retssager, hvor vi behandler information om modparter og vidner, og de er bekendt med det.

5.2 Hvad er formålene med behandlingen?

I insolvenssager behandler vi oplysninger om virksomheden og virksomhedens dokumenter.

Ved konkurs er den konkursramte virksomhed (boet) den dataansvarlige, og den i Horten udpegede advokat er kurator i boet. Formålet med behandlingen er at administrere boet, herunder fx at kontakte medarbejdere, ledelses- og bestyrelsesmedlemmer, fordringshavere og debitorer, at sagsbehandle anmeldte krav, inddrive tilgodehavender, sælge aktiver, opretholde drift, undersøge mistænkelige og ulovlige formål, gennemgå e-mails, kontoudskrifter, dokumenter mv., udarbejde bo- og udlodningsregnskab, udbetale dividende og iagttage lovpligtige handlinger.

Ved likvidation er virksomheden (boet) den dataansvarlige, og den i Horten udpegede advokat er likvidator. Formålet med behandlingen er sagsbehandling under likvidationsprocessen, herunder fx at kontakte medarbejdere, ledelses- og bestyrelsesmedlemmer, debitorer og fordringshavere, at sagsbehandle anmeldte krav, inddrive tilgodehavender, beslutte genoptagelse, fusion, solvent likvidation eller konkursbehandling, sælge aktiver, undersøge mistænkelige og ulovlige formål, udbetale løn og dividende mv., gennemgå e-mails, kontoudskrifter, dokumenter mv. og iagttage lovpligtige handlinger.

Ved rekonstruktion er virksomheden den dataansvarlige, og den i Horten udpegede advokat er rekonstruktør. Formålet med behandlingen er sagsbehandling under rekonstruktionsprocessen, herunder fx at kontakte medarbejdere, ledelses- og bestyrelsesmedlemmer, fordringshavere og debitorer, sælge aktiver, inddrive tilgodehavender, opretholde drift, udarbejde rekonstruktionsforslag og plan om overdragelse af selskabet, udlodning til selskabets kreditorer eller afvikling af driften, undersøge mistænkelige og ulovlige formål, udbetale løn, dividende mv., udarbejde regnskab ved ophør af rekonstruktionen, gennemgå e-mails, kontoudskrifter, dokumenter mv. og iagttage lovpligtige handlinger.

Ved gældssanering behandler vi oplysninger om den fysiske person, hvis gældssaneringssag håndteres af os.

Vi behandler oplysninger om klienter og modparter i forbindelse med tjek af interessekonflikter.

5.3 Hvilke personoplysninger behandler boet?

Boet behandler kontaktoplysninger (navn, adresse, telefonnummer og e-mail) samt oplysninger om virksomhed og titel, stilling og uddannelsesmæssig baggrund.

Hvor det er relevant, behandles oplysninger om økonomiske forhold, herunder betalingsoplysninger, tilgodehavender eller gæld, skatteoplysninger og ansættelsesmæssige forhold, familiemæssige forhold, kontraktuelle forhold, oplysninger om disciplinære forhold (fx advarsler, opsigelser og bortvisninger) samt oplysninger om strafbare forhold.

Boet kan behandle følsomme personoplysninger, herunder oplysninger om helbredsforhold, fagforeningsmæssige tilhørsforhold eller seksuel orientering, hvis det er relevant for den pågældende virksomhed.

I visse sager behandler boet CPR-numre og legitimationsdokumenter, fx pas. Boet skal fx bruge et CPR-nummer for entydigt at identificere dig, når boet foretager registreringer hos Erhvervsstyrelsen (virk.dk), Tinglysningsretten (tinglysning.dk) og Domstolsstyrelsen (minretssag.dk). For at udbetale midler, har boet behov for at behandle bankkontonummer udover CPR-nummer.

5.4 Hvad er boets behandlingsgrundlag?

Boet behandler personoplysninger for at overholde retlige forpligtelser i henhold til konkursloven, skattelovgivningen, bogføringsloven og lov om lønmodtageres retsstilling ved virksomhedsoverdragelse (artikel 6, stk. 1, litra c og f, i GDPR).

Boet behandler derudover almindelige personoplysninger om fx kreditorer og debitorer, hvor boets formål er at håndhæve og forsvare retskrav eller forfølge boets legitime interesse i at varetage og håndhæve aftaleforhold og at inddrive tilgodehavender mv. (artikel 6, stk. 1, litra f, i GDPR).

Afhængigt af sagens omstændigheder, behandler boet følsomme personoplysninger baseret på artikel 9, stk. 2, litra b, i GDPR om fx arbejdsretlige forpligtelser og rettigheder eller artikel 9, stk. 2, litra f, i GDPR om håndhævelse og forsvar af retskrav.

Boet behandler oplysninger om strafbare forhold for at varetage en berettiget interesse, som overstiger hensynet til den registrerede (DBL § 8, stk. 3, 2. led, jf. artikel 10 i GDPR), og når behandlingen er nødvendig for at forfølge og fastlægge et retskrav (DBL § 8, stk. 3).

Boet behandler CPR-numre for at håndhæve eller forsvare et retskrav (DBL § 11, stk. 2, nr. 4, og § 7, stk. 1, og artikel 9, stk. 2, litra f, i GDPR), og når boet fx er underlagt lovpligtige indberetninger til offentlige myndigheder (DBL § 11, stk. 2, nr. 1).

5.5 Hvor indsamler boet personoplysningerne fra?

Kilderne til oplysningerne afhænger af sagens konkrete omstændigheder. Oplysningerne kan stamme fra dig, din arbejdsgiver, vidner, modparter, offentlige myndigheder (fx CVR-registret, CPR-registret og Skattestyrelsen), sociale medier, banker, forsikringsselskaber, revisorer, domstole, voldgiftsnævn, politiet, anklagemyndigheden eller andre rådgivere.

5.6 Videregiver boet personoplysningerne til andre?

Boet videregiver kun personoplysninger, hvis det er nødvendigt, for at varetage kreditorernes og boets interesser i gældssaneringsager og øvrige insolvenssager. De typiske modtagere af sådanne oplysninger er myndigheder, fx Skattestyrelsen, Erhvervsstyrelsen, skifteretten, Gældsstyrelsen, Lønmodtagernes Garantifond, politiet, kommuner, domstole, modparter, vidner, tredjeparters rådgivere, medkonstruktører, vurderingsrådgivere, forsikringsselskaber, fagforeninger, penge- og realkreditinstitutter, eksterne rådgivere, som bistår i behandlingen, og potentielle købere af aktiver.

Boet overlader derudover personoplysninger til evt. databehandlere, som behandler personoplysninger på boets vegne, fx til leverandører af IT-systemer, backup og support.

5.7 Hvor længe opbevarer boet personoplysningerne?

Boet opbevarer personoplysninger i overensstemmelse med de privatlivspolitikker, som boet har stillet til rådighed.

Horten behandler og opbevarer de nødvendige personoplysninger med henblik på at kunne dokumentere Hortens arbejde med bobehandling. Som hovedregel opbevares oplysningerne i ti år efter boets afslutning.

Særlige lovregler, fx i bogføringsloven, forældelsesloven og de advokatetiske regler, kan forpligte os til at opbevare oplysninger i kortere eller længere tid, herunder fx oplysninger som skal gemmes af hensyn til interessekonflikttjek.

6. Markedsføringsaktiviteter, nyhedsbreve, webinarer, fysiske arrangementer mv.

6.1 Hvem behandler Horten personoplysninger om?

Vi behandler personoplysninger om følgende personer:

 • Personer, der inviteres til og tilmeldes vores arrangementer, webinarer, nyhedsbreve, Ret & Indsigt mv.
 • Oplægsholdere og deltagere i webinarer og andre arrangementer

6.2 Hvad er formålene med behandlingen?

Vi behandler personoplysninger for at udarbejde deltagerlister, oprette medlemskab til netværk, gennemføre møder, netværk, kurser og arrangementer, for at udstede kursusbeviser, dele materiale fra arrangementet, invitere til nye arrangementer og evaluere vores tiltag.

Vi behandler endvidere oplysninger for at forbedre vores tjenester ved fx at analysere, hvilke webinarer deltagere er interesserede i.

Vores nyhedsbreve indeholder en tracking pixel. En tracking pixel er en grafik på 1×1 pixel, som er indlejret i nyhedsbrevet. Det er et lille billede i e-mailen, som er usynligt for brugeren. Oplysninger indsamles, når modtagere af nyhedsbrevet klikker på indholdet af nyhedsbrevet. Vi anvender disse oplysninger for at følge, hvor mange der åbner Hortens nyhedsbrev, og hvilket indhold der er af interesse for vores læsere, så vi løbende kan forbedre vores nyhedsbreve. Vi videregiver ikke pixeldata til tredjepart.

6.3 Hvilke personoplysninger behandler Horten?

Vi behandler almindelige personoplysninger. Sædvanligvis behandler vi kontaktoplysninger (navn, telefonnummer og e-mail) samt oplysninger om virksomhed, titel, stilling og faglige interesseområder.

I relation til modtagere af vores digitale nyhedsbreve, behandler vi desuden oplysninger om, hvorvidt modtageren har åbnet nyhedsbrevet eller klikket på links i nyhedsbrevet.

I relation til webinarer og andre online arrangementer behandler vi oplysninger om, hvilke arrangementer du er tilmeldt, om og hvor længe du har deltaget samt din interessescore, om du har anmodet om et kursusbevis samt spørgsmål du har stillet undervejs eller efterfølgende pr. e-mail til os.

Vi registrerer, om du har givet samtykke til behandling af personoplysninger (herunder sporing) og markedsføring, og om du har trukket samtykket/permissionen tilbage igen.

6.4 Hvad er Hortens behandlingsgrundlag?

Vi behandler personoplysninger baseret på vores legitime interesse i at markedsføre Horten, gennemføre de arrangementer, som vi tilbyder, og målrette vores kommunikation (artikel 6, stk. 1, litra f, i GDPR).

Hvis vi sender elektronisk markedsføringsmateriale, indhenter vi permission (markedsføringslovens § 10) og samtykke til sporing (cookiebekendtgørelsens § 3).

6.5 Hvor indsamler Horten personoplysningerne fra?

Vi indsamler oplysningerne fra dig, din arbejdsgiver, offentligt tilgængelige kilder og fra vores IT-systemer, som fx foretager registreringer undervejs i webinarerne.

6.6 Videregiver Horten personoplysningerne til andre?

Vi kan dele deltagerlister med oplægsholdere og deltagere.

Vi overlader derudover personoplysninger til vores databehandlere, som behandler personoplysninger på vores vegne og efter instruks fra os, som fx leverer nyhedsbrevsservice og webinarer.

6.7 Hvor længe opbevarer Horten personoplysningerne?

Vi opbevarer personoplysninger, så længe du er tilmeldt vores arrangementer. Vi sletter deltagerlister efter et år.

Når bogføringsloven finder anvendelse, er vi forpligtede til at opbevare oplysninger om deltagelse i kurser og arrangementer i fem år.

Endelig opbevarer vi tilmeldinger, markedsføringspermissioner og samtykker til sporing i to år fra seneste markedsføringsaktivitet.

7. Besøgende på Hortens hjemmeside og Hortens profiler på sociale medier

7.1 Hvem behandler Horten personoplysninger om?

Vi behandler personoplysninger om hjemmesidebesøgende og besøgende på sociale medier, som Horten er på.

7.2 Hvad er formålene med behandlingen?

Vi behandler personoplysninger, når du besøger vores hjemmeside, for at forbedre brugeroplevelsen og huske dine præferencer på vores hjemmeside. Derudover behandler vi personoplysninger med henblik på at spore dit besøg på vores hjemmeside for at måle hjemmesidetrafik.

Hvis du har givet samtykke til sporing/cookies i forhold til dine præferencer, anvender vi oplysningerne til at huske dine præferencer på hjemmesiden.

Hvis du har givet samtykke til sporing/cookies i forhold til statistik, behandler vi oplysningerne til at måle brug af nyhedsbreve og trafikken på Hortens hjemmeside samt forbedre vores tjenester.

Du kan danne dig et overblik over cookies, som vi anvender på Hortens hjemmeside, og finde vejledning i at slette og undgå cookies i vores cookiepolitik, som du finder her.

Vi anvender desuden et social media-plugin fra LinkedIn, som gør det lettere at dele indhold fra vores hjemmeside.

Endelig anvender vi Vimeo i form af en indlejret videoafspiller til at afspille vores videoindhold.

7.3 Hvilke personoplysninger behandler Horten?

Når du bruger vores hjemmeside, behandler vi oplysninger om din IP-adresse og land, type styresystem, pc-/mobilenhed (ID og type, fx tablet), browsertype, browser-ID og sprogindstilling, adfærd på hjemmesiden og tekniske identifikatorer, som kan koble dig til fx Google og henvisningssider.

På vores hjemmeside linker vi desuden til andre hjemmesider. Derudover anvender vi LinkedIn i form af et social media-plugin, som gør det lettere at dele indhold fra vores hjemmeside. Horten er ikke ansvarlig for indholdet af andre hjemmesider eller deres indsamling af personoplysninger. Du kan læse mere om vores fælles dataansvar med andre websted-leverandører under punkt 7.6.

Når du besøger Hortens sociale medie profiler, behandler vi oplysninger om din IP-adresse samt de oplysninger, du har gjort tilgængelige via indstillinger hos Facebook, Instagram, LinkedIn og YouTube, dine reaktioner og kommentarer til vores opslag og din deling af vores opslag. Vi opfordrer dig til aldrig at dele følsomme eller fortrolige personoplysninger om dig eller andre i opslag på vores såkaldte fansider, ved kommentering af vores opslag eller i øvrigt. Kommentarer med følsomt og fortroligt indhold vil blive fjernet af Horten.

7.4 Hvad er Hortens behandlingsgrundlag?

Vi behandler personoplysninger baseret på vores legitime interesse i at tilbyde en interessant og funktionel hjemmeside (artikel 6, stk. 1, litra f).

Hvis du har givet samtykke til cookies vedr. præferencer og statistik på hjemmesiden, baserer vi vores behandling på § 3 i cookiebekendtgørelsen og artikel 6, stk. 1, litra a og f, i GDPR.

7.5 Hvor indsamler Horten personoplysningerne fra?

Vi indsamler oplysninger fra din interaktion med vores hjemmesider samt fra offentligt tilgængelige kilder, som du har gjort tilgængelig på fx dine sociale medie profiler på LinkedIn, Instagram og Facebook.

7.6 Videregiver Horten personoplysningerne til andre?

Vi overlader personoplysninger til vores leverandører, som er databehandlere, som leverer fx IT-systemer, backup og support til Horten. Du kan afvise eller slette eksisterende cookies ved at ændre indstillingerne i din browser. Du kan danne dig et overblik over anvendte cookies og finde vejledning i at slette og undgå cookies i vores cookiepolitik, som du finder her.

På vores hjemmeside linker vi til andre hjemmesider, og vi anvender et LinkedIn social media-plugin, som gør det lettere for dig at dele indhold fra vores hjemmeside til sociale medier. Når du trykker på et media-plugin, skal du forvente, at det sætter cookies, men først efter du trykker på ikonet.

Horten er dataansvarlig for de oplysninger, som vi indsamler på vores hjemmeside. Vi er ikke ansvarlige for indholdet af andre hjemmesider og deres indsamling af personoplysninger. Det samtykke, som du har afgivet til sådanne leverandører, afgør, hvilke oplysninger du deler med disse dataansvarlige.

Vi opfordrer dig til altid at læse hjemmesidens privatlivspolitik:

7.7 Hvor længe opbevarer Horten personoplysningerne?

Personoplysninger indsamlet ved hjælp af cookies opbevares i en periode på op til to år. Du kan se en oversigt over opbevaringsperioder for individuelle cookies her.

8. Information til alle personer

8.1 Alle behandlinger: Overførsel til tredjelande

Vi overfører i nogle tilfælde personoplysninger til lande uden for EU/EØS. I disse tilfælde er overførslen baseret på Europa-Kommissionens standardkontrakter for overførsel til tredjelande (SCC). Du kan kontakte os, hvis du som registreret person ønsker at modtage en kopi heraf.

8.2 Alle behandlinger: Rettigheder

Nedenfor har vi oplistet rettighederne efter databeskyttelsesreglerne, men vi skal gøre opmærksom på, at der er knyttet betingelser til brugen af nogle af dem, og der gælder undtagelser til dem i bl.a. GDPR, DBL, retsplejeloven og de advokatetiske regler.

Hvis vores behandling er baseret på dit samtykke, kan du til enhver tid trække dit samtykke tilbage. Tilbagetrækning af dit samtykke berører ikke lovligheden af den behandling, som er sket baseret på samtykket forinden tilbagetrækningen.

Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, modtage en kopi af oplysningerne samt en række yderligere oplysninger. Imidlertid er vi som advokatvirksomhed omfattet af reglerne om tavshedspligt efter retsplejeloven og de advokatetiske regler vedr. klientrelaterede oplysninger. Vores tavshedspligt kan begrunde, at vi i visse tilfælde afviser at give indsigt i alle eller nogle af de efterspurgte oplysninger, men det er en konkret vurdering fra gang til gang.

Du har ret til at få urigtige personoplysninger om dig selv rettet eller fuldstændiggjort, hvis de er ufuldstændige.

I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden sletning for behandlingen normalt indtræffer.

Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af personoplysninger begrænset. Hvis behandlingen er begrænset, må vi fremover behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – alene med dit samtykke eller med henblik på at fastlægge, gøre gældende eller forsvare et retskrav eller beskytte en person (fysisk eller juridisk) eller vigtige samfundsinteresser.

Du har i visse tilfælde ret til at modtage personoplysninger om dig i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.

Indsigelsesret: Du har ret til at gøre indsigelse, når vores behandling er baseret på artikel 6, stk. 1, litra e og f, i GDPR, medmindre behandlingen af personoplysninger er nødvendig for, at vi kan fastlægge, forsvare eller gøre et retskrav gældende. Du har også ret til at gøre indsigelse, når behandlingen sker til direkte markedsføringsformål.

Vi opbevarer dokumentation for, at vi har imødekommet eller afvist din anmodning om brug af dine rettigheder efter GDPR i fem år.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

8.3 Klage til datatilsynet

Du kan indgive klage til Datatilsynet over vores behandling af dine personoplysninger. Se mere på Datatilsynets hjemmeside: www.datatilsynet.dk.

Hvis du har spørgsmål om behandlingen af personoplysninger eller udnyttelsen af dine rettigheder, er du velkommen til at kontakte os på kontaktoplysningerne i pkt. 2.1.