Sø- og Handelsretten har for nyligt afsagt dom i en sag, der omhandlede opgørelsen af sygedage efter 120-dages-reglen. Retten fastslog, at virksomhedspraktik i henhold til sygedagpengeloven skulle medregnes som hele sygedage.

En funktionær var efter en sygemelding blevet opsagt med forkortet varsel under henvisning til 120-dages-reglen, da hun ifølge arbejdsgiveren havde haft 123 sygedage inden for de sidste 12 måneder af ansættelsen. Tre uger før opsigelsen havde medarbejderen været i virksomhedspraktik hos sin arbejdsgiver efter reglerne i sygedagpengeloven med 2, 3 og endeligt 4 timer om dagen. Arbejdsgiveren modtag fuld sygedagpengerefusion under hele praktikperioden.

Parterne var enige om, at betingelserne for opsigelse efter 120-dages-reglen kun var opfyldt, hvis dagene med virksomhedspraktik talte med som hele sygedage. Retten skulle derfor tage stilling til, om dagene med virksomhedspraktik skulle medregnes som hele sygedage, eller om de kun skulle medregnes forholdsmæssigt.

Virksomhedspraktik var ikke udtryk for en delvis raskmelding

To ud af tre dommere udtalte, at arbejdsgiveren forud for virksomhedspraktikken klart havde tilkendegivet, at en delvis raskmelding ikke kunne accepteres fra før det tidspunkt, hvor medarbejderen kunne arbejde 5 timer om dagen. Flertallet lagde derfor til grund, at virksomhedspraktikken på 2, 3 og 4 timer dagligt, der i øvrigt var tilrettelagt i overensstemmelse med sygedagpengeloven og kommunens angivelse, ikke var udtryk for en delvis raskmelding.

Flertallet udtalte på den baggrund, at de omhandlede dage med virksomhedspraktik skulle regnes som hele sygedage efter 120-dages-reglen, hvorfor arbejdsgiveren blev frifundet.

Klar tilkendegivelse

Dommen er interessant, da den tager stilling til, hvordan dage med virksomhedspraktik i henhold til sygedagpengeloven skal tælles med i opgørelsen efter 120-dages-reglen.

Afgørelsen viser, at hvis arbejdsgiveren klart har tilkendegivet, at der kræves en vis daglig arbejdstid, fx 5 timer om dagen, før en delvis raskmelding kan accepteres, så skal dage med virksomhedspraktik tælles med som hele dage når der skal tælles til 120 sygedage, hvis medarbejderen ikke overskrider denne tærskel.

Kontakt

Christian Vesterling

Advokat