Sø- og Handelsretten traf 13. september 2019 afgørelse i en sag om, hvorvidt simple, usikrede kreditorer i et konkursbo kunne tillægges stemmeret i et kuratorvalg, hvor der var betydelig usikkerhed forbundet med størrelsen af konkursboets aktiver. To kreditorer med usikrede krav ønskede den udpegede kurator afsat. Det afviste Sø- og Handelsretten, da der ikke var udsigt til dividende til konkursboets simple kreditorer.

Konkurslovens § 113, stk. 1 foreskriver, at: "Kurator kan vælges af fordringshaverne på stiftesamling, hvis mindst en tredjedel af de kendte stemmeberettigede fordringshavere er repræsenteret og over halvdelen af de afgivne stemmer falder på samme person (…)".

Dog er det kun de kreditorer, der har udsigt til dividende i boet, der har stemmeret til kuratorvalg. I den konkrete sag førte usikkerheden omkring konkursmassens størrelse til, at det ikke kunne fastslås med sikkerhed, hvorvidt boets simple kreditorer ville få nogen dækning overhovedet.

Usikkerheden omhandlede værdiansættelsen af konkursboets ejendom og to mulige tilgodehavender, herunder et muligt provenu fra en earn-out-aftale. I kurators redegørelse for de omdiskuterede aktivers værdier var samtlige aktiver medtaget til erindringsværdi på 1 krone pr. aktiv.

Grundet pant i ejendommen, var det usikkert, hvorvidt den repræsenterede nogen værdi for de simple kreditorer. Det ene af konkursboets eventuelle tilgodehavender var bestridt af en modpart med tvivlsom betalingsevne, og boet manglede midler til at forfølge kravet.

Konkursboets andet eventuelle tilgodehavende beroede på en "earn-out"-aftale, hvis provenu var tiltransporteret tredjemand forud for konkursen. Den tidligere ledelse i det konkursramte selskab havde opgjort værdien af tilgodehavendet til 761 mio. kr., men kurator var ikke i stand til at vurdere, hvorvidt konkursboet med rette kunne gøre krav på udbetalingen, og hvad størrelsen af en eventuel udbetaling måtte være.

Sø- og Handelsretten: ingen udsigt til dividende betyder ingen stemmeret

Sø- og Handelsretten skønnede ikke, at der var udsigt til dividende til konkursboets simple kreditorer. De betydelige usikkerheder omkring konkursmassens størrelse førte dermed til, at der ikke kunne ikke afholdes kuratorvalg, da de simple, usikrede kreditorer ikke havde nogen stemmeret.

Afgørelsen viser, at den kurator, der er udpeget af skifteretten (i tilfælde, hvor der ikke foreligger inhabilitet) ikke kan afsættes, medmindre der er udsigt til en dividende i konkursboet, og et flertal af de dividendetagende kreditorer, opgjort efter fordringernes beløb, stemmer for en anden kurator på skiftesamlingen.