Der gives nu mulighed for tilbagesøgning af uberettiget opkrævet moms i forbindelse med salg af grunde med bygninger bestemt til nedrivning.

Skattestyrelsen vedtog den 10. juni 2020 et styresignal, der underkender styrelsens hidtidige praksis. Styresignalet kommer i forlængelse af EU-domstolens dom af den 4. september 2019 (KPC-dommen). KPC-dommen medfører, at salg af bygninger, der sælges med henblik på nedrivning, under visse omstændigheder er momsfrie.

Styresignalet kan således være godt nyt for virksomheder eller personer, der i forbindelse med en ejendomstransaktion af en grund med en bygning bestemt til nedrivning er blevet stillet dårligere ved at blive pålagt at betale moms af købesummen.

tidligere praksis - Skattestyrelsens svar til KPC Herning

Skattestyrelsen har gennem deres praksis og i deres vejledning om moms på nye bygninger og byggegrunde fra december 2010, afsnit 2.2, fastslået, at salg af grunde med bygninger bestemt til nedrivning skulle anses som et momspligtigt salg af en byggegrund.

I overensstemmelse hermed afgav Skattestyrelsen den 24. juni 2014 et bindende svar til KPC Herning, hvorefter salg af en grund med bygning, der skulle nedrives, blev anset som en momspligtig overdragelse. Det bindende svar var baseret på styrelsens hidtidige praksis.

Sagen blev gennem præjudiciel forelæggelse indbragt for EU-domstolen, som ved KPC-dommen endeligt underkendte Skattestyrelsens praksis.

Ny praksis - KPC-dommen ved EU-domstolen

EU-domstolen fastslår med sin dom, at salg af en grund ikke kan kvalificeres som salg af en byggegrund, når der på overdragelsestidspunktet er opført en bygning på grunden, uanset parternes eventuelle hensigt om, at bygningen skal rives ned. Parternes hensigt skal således ikke tillægges vægt, og vurderingen skal alene foretages på baggrund af objektive kriterier.

Domstolen forudsætter i dommen, at der:

  • ikke er tale om en ny bygning, jf. momslovens § 13, stk. 1, nr. 9, litra a
  • at bygningen er fuldt funktionsdygtig, og
  • at køber for egen regning og risiko påtager sig at nedrive bygningen.

Ny bygning

Det følger overordnet af den juridiske vejledning, at en bygning er ny inden første indflytning, dvs. før bygningen tages i brug. En bygning er også ny på dagen for første levering af bygningen, når leveringen sker mindre end fem år efter dagen for bygningens færdiggørelse. Salg af ejendomme med bygninger, der er færdiggjort mindre end fem år forud for salget, skal således stadig pålægges moms.

Funktionsdygtig bygning

For at salg af en bygning omfattes af momsfritagelsen, stiller domstolen som betingelse, at bygningen på leveringstidspunktet er fuldt funktionsdygtig.

Hvorvidt en bygning er fuldt funktionsdygtig, beror på en konkret vurdering og giver således rum for fortolkning. Det fremgår dog af Skattestyrelsens styresignal, at vurderingen tager udgangspunkt i, om bygningen reelt kan anvendes som bygning.

Skattestyrelsen lægger i denne vurdering vægt på bygningens anvendelse på og efter leveringstidspunktet, om bygningen har omfattende mangler, hvor længe bygningen eventuelt har stået ubenyttet, og om bygningen i den forbindelse ikke har været opvarmet og/eller vedligeholdt.

Bestemt til nedrivning

Er salget af en ejendom med bygninger bestemt til nedrivning nært forbundet med sælgers levering af andre ydelser, fx selve nedrivningen, kan salget efter omstændighederne alligevel anses som salg af en byggegrund, der skal pålægges moms. Sælgers involvering i den efterfølgende nedrivning af bygningerne, uanset om disse er funktionsdygtige, kan udløse en pligt til at betale moms.

Genoptagelse og tilbagebetaling

Som følge af ny praksis kan den momspligtige (ofte sælger) anmode om genoptagelse af momstilsvaret, hvis den hidtidige praksis har været til ugunst for vedkommende. Alternativt kan senere omsætningsled (fx køber) efter omstændighederne rette direkte krav mod Skatteforvaltningen. Dette vil bl.a. være tilfældet, hvis en sælger i forbindelse med salget har overvæltet den økonomiske byrde af den ulovlige opkrævede moms på køber.

Hvis der foreligger en ret til tilbagebetaling af ulovligt opkrævet moms, har Skatteforvaltningen ret til inden for samme tidsrum at foretage direkte fradrag i tilbagebetalingen. Skatteforvaltningen kan således fradrage beløb, der svarer til en besparelse i form af fradrag på købsmoms og/eller moms af reguleringsforpligtelse.

Der synes ikke at være taget stilling til, om andre tilsvarende afgiftsrelaterede besparelser, der udløses af et momstilsvar, vil blive håndteret i forbindelse med tilbagebetalingen. Der er bl.a. ikke taget stilling til, om en eventuel besparet ejendomsavancebeskatning vil blive opkrævet som følge af en tilbagebetalt moms. Det er således en risiko, man som afgiftspligtig skal overveje, inden tilbagebetaling søges.

Skatteforvaltningen kan også nægte tilbagebetaling, hvis det kan godtgøres, at virksomheden opnår en gevinst ved tilbagebetaling. Dette vil bl.a. være tilfældet, hvis momstilsvaret er afholdt af et senere omsætningsled, herunder en køber.

Frister for genoptagelse

Der kan ske genoptagelse fra og med den afgiftsperiode, der er påbegyndt, men som endnu ikke er udløbet, indtil tre år forud for tidspunktet for underkendelse af praksis.

Hermed skal forstås, at moms kan tilbagesøges for afgiftsperioder, der var påbegyndt og endnu ikke udløbet den 9. december 2012.

Anmodning skal fremsættes senest seks måneder efter offentliggørelsen af Skattestyrelsens styresignal den 10. juni 2020.

Kontakt

Michael Neumann

Partner (H)