Det er et evigt aktuelt spørgsmål for Hortens kunder, hvilke omkostninger og overvejelser der er forbundet med at føre retssager i større sagskomplekser. Vi besvarer her de mest almindelige spørgsmål relateret til omkostningerne.

Det skal give mening at forfølge sit krav. Omkostningerne og procesrisikoen forbundet med at føre en retssag bør derfor afvejes mod et muligt provenu eller ønsket resultat. Det er afgørende, at virksomheden – inden der anlægges en retssag – vurderer, om det samlet set giver mening at føre sagen.

Hvis sagen fx omhandler betaling af et beløb på 10 mio. kr., bør følgende overvejes inden et eventuelt sagsanlæg:

  • Hvilke omkostninger vil der være forbundet med sagen?
  • Hvad er sandsynligheden for, at virksomheden får medhold ved domstolene?
  • Er der udsigt til at opnå betaling fra modparten, hvis virksomheden vinder?

De samme spørgsmål bør overvejes ved sager om principielle spørgsmål, der ikke handler om økonomiske krav af betydning, men derimod om at få fastslået en rettighed. I disse sager kan det ønskede resultat dog i sig selv opveje risici og omkostninger ved at føre sagen, fx hvis afgørelsen vedrører et spørgsmål, der har generel betydning for virksomhedens drift.

Vi gennemgår herunder de relevante omkostninger i forbindelse med at føre en retssag.

De to øvrige overvejelser (punkt 2 og 3) vil altid være konkret begrundet og forskellig fra sag til sag. Det anbefales at rådføre sig med en advokat, der kan vurdere sagens juridiske grundlag, inden der træffes beslutning om, hvorvidt der skal tages initiativ til en retssag.

Virksomheden skal betale sin egen advokat

Det følger af retsplejeloven og de advokatetiske regler, at advokaters salær skal være rimeligt. Salæret fastsættes i praksis efter anvendt tid, men andre elementer tages også i betragtning. Det kan fx være sagens kompleksitet, sagens betydning og værdi for virksomheden, sagens udfald og det ansvar, der er forbundet med sagen. Virksomheder anbefales at indgå en klar aftale om advokatens salær fra sagens opstart og anmode om et estimat over de forventede omkostninger.

Rets- og berammelsesafgift

Der skal betales en retsafgift ved sagens anlæg og en berammelsesafgift forud for hovedforhandlingen. Afgifter bliver i dag beregnet procentvist ud fra sagens værdi og betales af den part, der anlægger sagen (sagsøger/appellant).

Folketinget har dog for nylig vedtaget en ny lov om retsafgifter, der træder i kraft 1. oktober 2021. Formålet med loven er at forenkle de nuværende regler og bidrage til en øget motivation til at indgå forlig.

Efter den nye lov skal der ved sagens anlæg betales en retsafgift på enten 750 kr. eller 1.500 kr. afhængig af sagens karakter og værdi, medmindre sagen er afgiftsfritaget. Derudover betales der i sager med en værdi på over 100.000 kr. en berammelsesafgift, der bliver fastsat ud fra sagens værdi efter følgende tabel:

Finansielt netværk 2020 - tabeloversigt

Berammelsesafgiften skal betales, når retten fastsætter tidspunktet for hovedforhandling (dog tidligst tre måneder før hovedforhandlingen). Afgiftspligten bortfalder dog, hvis retten senest to uger før hovedforhandlingens begyndelse eller inden indleveringen af det sidste procedureindlæg (ved sager, der afgøres på skriftligt grundlag) modtager meddelelse om, at sagen er bortfaldet.

Den nye lov om retsafgifter vil muligvis medføre flere sagsanlæg, da det vil blive mindre omkostningsfuldt at anlægge en ny sag.

Samtidig bliver det dog dyrere, når berammelsesafgiften skal betales, og det forventes derfor, at parterne i højere grad vil afsøge muligheden for forlig op til hovedforhandlingen. Det kan have den fordel, at parterne træffer beslutning om forlig på et oplyst grundlag, da retssagers skriftlige forberedelse blandt andet tilrettelægges med det formål at "skære sagen til".

Sagsomkostninger til modparten

Hvis virksomheden vinder retssagen, kan retten tilpligte modparten at betale sagsomkostninger til (delvis) erstatning af advokatudgifterne. Sagsomkostningerne fastsættes til et passende beløb ud fra landsretternes vejledende takster, og de vil erfaringsmæssigt blive fastsat til et noget lavere beløb end den reelle advokatomkostning.

Hvis sagen tabes, vil retten tilkende sagsomkostninger til modparten til dækning af modpartens passende udgifter til advokat.

Rettens omkostningsudmåling vil også indeholde fuld erstatning for modpartens øvrige udgifter til førelse af sagen (fx vidnegodtgørelse, udgifter til sagkyndige erklæringer, rets- og berammelsesafgift mv.).

Virksomheden skal medregne omkostninger til en eventuel appelsag

I Danmark gælder et to-instans-princip, der sikrer, at alle afgørelser i langt de fleste tilfælde kan prøves i to instanser – ofte byretten og landsretten.

Hvis en afgørelse appelleres til højere instans, må parternene forvente yderligere omkostninger til skriftveksling og gennemførelse af ankesagen. Under en appelsag vil der også være udgifter til advokat, ligesom der skal betales ny rets- og berammelsesafgift, medmindre sagen er afgiftsfritaget.

Hvis sagen er af principiel karakter, kan virksomheden desuden ansøge Procesbevillingsnævnet om, at der skal ske prøvelse af sagen i Højesteret som 3. instans. Begrebet "principiel karakter" omfatter navnlig sager, der vedrører lovfortolkning eller et principielt retligt spørgsmål.

Afgørelse ved voldgift

Vi ser her på omkostningerne og overvejelserne i forbindelse med retssager ved de danske domstole. Der er dog også mulighed for at få afgjort en tvist af en voldgiftsret, hvis det er aftalt mellem parterne.

Voldgift har visse fordele, herunder at:

  • det oftest er en hurtigere proces
  • processen ikke er offentlig
  • en afgørelse fra en voldgiftsret ikke kan appelleres.

Dog vil voldgift traditionelt være dyrere, da der skal betales honorar til en eller flere voldgiftsdommere samt udgifter til den valgte voldgiftsinstitution.

Procesfinansiering

Hvis den part, der mener at kunne rette et krav mod en anden part, ikke selv har den økonomiske evne eller risikovillighed til at forfølge kravet, kan procesfinansiering være en relevant overvejelse.

Ved procesfinansiering indgås der aftale med en professionel investor, hvor investoren påtager sig den økonomiske risiko ved at føre sagen mod at modtage en del af provenuet, hvis sagen vindes.

Vil du vide mere?

Hvis du vil vide mere om førelse af retssager ved de danske domstole, eller hvis du har en sag, du gerne vil have vurderet, er du meget velkommen til at kontakte os. Du kan også læse mere i artiklerne herunder.

Kontakt

Birgitte Frølund

Partner (H)