Fra 1. juli 2024 skal vandselskaberne være opmærksomme på nye og opdaterede bekendtgørelser for vandsektoren om markedsmæssighed, tilknyttet virksomhed og tilsyn.

Vandsektorloven blev 1. juli 2024 ændret på en række områder. Sammen med lovændringerne kommer to nye bekendtgørelser om markedsmæssighed i vandselskabers aftaler og om vandsektortilsynet. Samtidig bliver bekendtgørelsen om vandselskabers deltagelse i tilknyttet virksomhed opdateret.

Bekendtgørelse om markedsmæssighed af vandselskabers aftaler og om vandselskabers koncern- og interesseforbundne parter

Bekendtgørelsen supplerer vandsektorlovens § 19 om markedsmæssighed af aftaler og fastsætter regler om:

 1. Dokumentation for, hvordan priser og vilkår for vandselskabers væsentlige aftaler er fastsat.
 2. Vandsektortilsynets tilsyn med markedsmæssigheden af aftaler.
 3. Oplysnings- og indberetningspligt for vandselskabernes aftaler.
 4. Offentliggørelse af Vandsektortilsynets afgørelser.
 5. Vandselskabers koncernforbundne selskaber og andre parter, som er interesseforbundne med et vandselskab.

Bekendtgørelsen præciserer reglerne om, at vandselskaberne skal tilvejebringe og opbevare tilstrækkelig dokumentation for, hvordan priser og vilkår for Vandselskabernes væsentlige aftaler er fastsat, før aftalerne indgås, jf. bekendtgørelsens § 2.

Vandsektorlovens krav om dokumentation for væsentlige aftaler omfatter både aftaler med interesse- og koncernforbundne parter og andre, og det samme gør sig gældende for bekendtgørelsen.

Vandselskaberne skal efter bekendtgørelsens § 4 elektronisk indberette følgende til Vandsektortilsynet:

 1. En oversigt over vandselskabets aftaler med vandselskabets koncernforbundne selskaber eller andre parter, som er interesseforbundne med vandselskabet.
 2. En oversigt over vandselskabets aftaler om anlægsprojekter og øvrige væsentlige aftaler.
 3. Yderligere oplysninger om vandselskabernes aftaler som bestemt af Vandsektortilsynet.

Forslaget til bekendtgørelsen, som var i høring i foråret 2024, er i den endelige version blevet ændret på følgende punkter:

 1. Indberetningspligten i den endelige version omfatter aftaler med koncern- og interesseforbundne parter, aftaler om anlægsprojekter og øvrige væsentlige aftaler.
 2. Forslaget om bogførte posteringer er ikke omfattet af oplysningspligten i den endelige version. Desuden er det kommet med i den endelige version, at ansættelsesaftaler ikke skal indgå i indberetningen, og at Vandsektortilsynet kan kræve yderligere oplysninger indberettet.
 3. Der er kommet en ny definition af interesseforbundne parter.

Det er ikke nyt, at der sondres mellem væsentlige og ikke-væsentlige aftaler, og at priser og vilkår skal dokumenteres. Hvorvidt en aftale er indgået med interesse- og koncernforbundne parter, er et vigtigt parameter i vurderingen af væsentlige aftaler. Andre aftaler kan også være væsentlige, hvis fx aftalerne vedrører betydelige beløb.

Vandselskaberne bærer risikoen for at indberette de rigtige aftaler, fordi vandselskaberne selv skal vurdere, hvilke aftaler der er væsentlige.

Vandsektortilsynet vil inden indberetningen i 2024 udgive uddybende oplysninger om, hvad og hvordan der årligt skal indberettes.

Fristen for vandselskabernes første indberetning er 1. oktober 2024.

Bekendtgørelse om vandselskabers deltagelse i tilknyttet virksomhed

Bekendtgørelsen, som eksisterer i forvejen, er konsekvensrettet efter, at tilsynet med vandsektoren overgår til Vandsektortilsynet. Derudover er der i overensstemmelse med lovændringen foretaget følgende ændringer:

 1. Vandselskabernes årlige indberetning om tilknyttet virksomhed skal fremover også indeholde en oversigt over tilknyttet virksomhed.
 2. Fristen for indberetning er fremover 1. juli hvert år i stedet for 1. maj.
 3. Bekendtgørelsen indeholder fremover også regler om offentliggørelse og orientering af kommunalbestyrelsen om afgørelser truffet efter vandsektorlovens § 18, stk. 4.

Forslaget til ændringerne i bekendtgørelsen, som var i høring i foråret 2024, er i den endelige version kun justeret med enkelte formuleringer og en bestemmelse om, at vandselskaber, som ikke deltager i tilknyttet virksomhed, skal indberette dette til Vandsektortilsynet.

Bekendtgørelse om Vandsektortilsynets virksomhed

Fra 1. juli 2024 har Forsyningssekretariatet ændret navn til Vandsektortilsynet. Bekendtgørelsen om Vandsektortilsynets virksomhed indeholder ændringer som følge af lovændringen og erstatter bekendtgørelsen om Forsyningssekretariatets virksomhed.

Bekendtgørelsen fastsætter regler for Vandsektortilsynets virksomhed om:

 1. Vandsektortilsynets arbejdsplan, herunder planlagte fremtidige aktiviteter.
 2. Offentliggørelse af Vandsektortilsynets afgørelser.
 3. Vandsektortilsynets orientering af kommunalbestyrelser om afgørelser.
 4. Vandsektortilsynets opkrævning hos Vandselskaberne af betaling for tilsynets drift- og opgavevaretagelse

Forslaget til bekendtgørelsen, som var i høring i foråret 2024, er i den endelige version kun justeret med enkelte formuleringer og ikke indholdsmæssigt.

Bekendtgørelsen om Vandsektortilsynets virksomhed indeholder, ligesom bekendtgørelsen om Forsyningssekretariatets virksomhed, regler om offentliggørelse af afgørelser, tilsynsopgaver, betaling og opkrævning. Bekendtgørelsen om Vandsektortilsynets virksomheds regler om orientering af kommunalbestyrelser om afgørelser er derimod nye.

Links til Bekendtgørelserne

Bekendtgørelse om markedsmæssighed af vandselskabers aftaler og om vandselskabers koncern- og interesseforbundne parter (retsinformation.dk)

Bekendtgørelse om vandselskabers deltagelse i tilknyttet virksomhed: Bekendtgørelse om vandselskabers deltagelse i tilknyttet virksomhed
(retsinformation.dk)

Bekendtgørelse om Vandsektortilsynets virksomhed: Bekendtgørelse om Vandsektortilsynets virksomhed (retsinformation.dk)

Kontakter

Line Markert

Partner (L), Forperson for bestyrelsen

Mads Peter Rosenius Olsen

Advokat

Emil Oddershede Quaade

Advokatfuldmægtig