Udbud og innovation kan gå hånd i hånd. Selvom mange oplever, at udbud af noget nyt, innovativt eller ukendt kan være tungt og besværligt, behøver det ikke være så indviklet.  Vi giver dig et indblik i det udbudsretlige landskab og et par gode råd til, hvordan udbud og innovation kan spille sammen.

Innovation i almindelige udbud

Udbud af kontrakter efter de almindelige udbudsprocedurer, som offentligt, begrænset udbud og udbud med forhandling, kan sagtens indeholde elementer af noget innovativt eller nytænkende. Det kan både være i kravspecifikationen, tildelingskriterierne eller kontrakten, så længe det nye vedrører kontraktens genstand.

Fx kan en ny og innovativ teknologi til en græsplæneklipper indkøbes ved én af de almindelige udbudsprocedurer. Med et nyt GPS-styresystem til en græsplæneklipper kan ordregiver fremadrettet styre græsplæneklipning af grønne arealer og offentlige fodboldbaner eksternt. Ordregiver kan dermed spare én til to mand på stedet. Samtidigt kan der stilles krav til CO2- og partikel-udledning eller el/hybrid-versioner til gavn for miljøet.

Et godt råd: Afhold markedsdialog inden udbuddet igangsættes. Find ud af, hvad markedet kan – og ikke kan levere. Beskriv funktionaliteten fremfor selve løsningen, og lad tilbudsgiverne byde ind med deres løsninger.

Innovationspartnerskabet

Ud over de almindelige udbudsprocedurer har ordregiver mulighed for at anvende innovationspartnerskaber efter udbudslovens §§ 73-79.

Innovationspartnerskaber er en nyere – men knap så anvendt - udbudsform, hvis formål er at lette indgåelsen af længerevarende kontrakter om udvikling af nye, innovative løsninger og efterfølgende anskaffelser af de nye løsninger. Innovationspartnerskabet indebærer, at udviklingen af en løsning og efterfølgende indkøb af den udviklede løsning samles under ét udbud.

Det eneste krav for at kunne vælge et innovationspartnerskab er, at der skal være tale om noget innovativt, dvs. at løsningen ikke allerede findes på markedet, eller at der ikke i praksis foreligger konkret viden om, hvordan problemet kan løses. Det innovative kan både være en ny løsning eller en videreudvikling af en eksisterende løsning – og udbudsformen kan vendes på alle slags ydelser, dvs. varer, tjenesteydelser og bygge- og anlægsopgaver.

Innovationspartnerskaber gennemføres i tre faser:

  • Udbudsfasen
  • Innovationsfasen
  • Indkøbsfasen

Inoovationspartnerselskaber i tre faser

I Danmark er der pt. gennemført syv innovationspartnerskaber om alt fra automatiske drikkeglas, plaster mod dehydrering til klimatilpasning og genbrug af regnvand og smartrollatorer til genoptræning.

Et godt råd:
Alle pile peger i retningen af de fleksible udbudsformer. Innovationspartnerskaber kan bruges, hvis en løsning eller en videreudvikling ikke allerede kan købes på markedet. Det er i praksis uafklaret, hvad der må forstås som innovativt, så indtil videre er spillepladen åben.

OPI'er om forskning og udvikling

OPI er en samarbejdsform, hvor offentlige og private virksomheder sammen udvikler nye innovative løsninger eller videreudvikler allerede eksisterende løsninger. Kernen i samarbejdet er således udvikling – og ikke en traditionel indkøbskontrakt, ligesom hver part typisk påtager sig både levering af ydelser og en del af finansieringen.

Som udgangspunkt er OPI'er udbudspligtige. Tjenesteydelseskontrakter om forskning og udvikling kan efter udbudslovens § 22 undtages for udbudspligt, under visse betingelser. Med forskning og udvikling forstås alle aktiviteter omfattende 1) grundforskning, 2) anvendt forskning og 3) eksperimentel udvikling.

Undtagelsen finder kun anvendelse, hvis (1) udbyttet af OPI-samarbejdet ikke kun tilhører den offentlige part til brug for egen virksomhed eller (2) ikke kun betales af den offentlige part. Se figuren til illustration.

Udbud og innovation

OPI-samarbejdet bør reguleres i en kontrakt for at holde styr på projektets fremdrift og arbejdspakker, økonomi, statsstøtte, rettighedsfordeling og samarbejdets udvikling og afslutning.

OPI-modelaftalen er netop tilpasset den samarbejdsform og er senest opdateret i september 2019.

Et godt råd: Hold øje med om projektet løbende bliver udbudspligtigt. Projekter om innovation og udvikling vil tit udvikle sig løbende. Hvis projektet ændrer sig på en måde, så betingelserne i udbudslovens § 22 ikke længere er opfyldt, vil ordregiveren være forpligtet til at gå i udbud.

Kontakt