Det såkaldte copyright-direktiv er et skridt nærmere vedtagelse efter sidste uges gennembrud i forhandlingerne, hvor Europa-Parlamentet, Kommissionen og Rådet for den Europæiske Union blev enige om en tilpasning af ophavsretsreglerne. Ændringerne kan få store konsekvenser for onlineplatforme og rettighedshavernes muligheder for at få passende og forholdsmæssig betaling for udnyttelsen af deres værker.

EU har gennem længere tid arbejdet på en reform af de ophavsretlige regler med henblik på at tilpasse dem til den moderne digitale tidsalder og bringe dem i overensstemmelse med anvendelsen af ophavsretligt beskyttede værker i dag. Med indgåelsen af den politiske aftale mellem Europa-Parlamentet, Kommissionen og Rådet for den Europæiske Union er der nu sket et gennembrud i forhandlingerne af copyright-direktivet.

Det nye forslag til copyright-direktivet lægger bl.a. op til følgende centrale ændringer:

  • Større krav til onlineplatforme
  • Muligheder for at anvende ophavsretligt beskyttet materiale inden for uddannelse, forskning og bevarelse af kulturarv
  • Nye rettigheder til presseudgivere og mulighed for, at ophavsmænd kan få passende og forholdsmæssig betaling for udnyttelsen af deres værker

Større krav til onlineplatforme

EU har med forslaget blandt andet fokuseret på at styrke rettighedshaveres position, når deres indhold lægges op af brugere på onlineplatforme. Forslaget stiller krav om, at onlineplatformene skal foretage konkrete handlinger for ikke at ifalde ansvar for ophavsretskrænkelser på deres platform. Det indebærer, at onlineplatformene skal:

  • have passende og proportionelle foranstaltninger for at forhindre, at der uploades materiale, der krænker rettighedshaverens ophavsret.
  • gøre deres bedste for at indhente godkendelse
  • fjerne alt uautoriseret indhold med fornøden hurtighed efter, at de er blevet gjort opmærksomme på det.

Der vil dog være et lempet ansvar for mindre onlineplatforme, der har været tilgængelige i EU i under tre år, og som har en omsætning på mindre end 10 millioner euro og under 5 millioner brugere.

Anvendelse af ophavsretligt beskyttet materiale inden for uddannelse, forskning og bevarelse af kulturarv

Forslaget til copyright-direktivet introducerer nye indskrænkninger af eneretten ved at give mulighed for at anvende ophavsretligt beskyttet materiale til brug for undervisning, forskning og bevarelse af kulturarv uden tilladelse. Det indebærer blandt andet, at universiteter og forskningsinstitutioner kan foretage tekst- og datamining og dermed anvende automatiseret teknologi til at analysere store mængder data i forskningsøjemed. Derudover vil det være muligt at anvende ophavsretligt beskyttede værker til undervisningsbrug ved onlinekurser.

Nye rettigheder til presseudgivere og mulighed for, at ophavsmænd kan få passende og forholdsmæssig betaling for udnyttelsen af deres værker

Copyright-direktivet forsøger endvidere at støtte pressen og journalistik af høj kvalitet ved at indføre en ny ret til, at journalister skal modtage en passende andel af de indtægter, som pressepublikationer genererer online.

Herudover indeholder forslaget en ret for ophavsmændene til at modtage oplysninger om, hvordan og i hvilket omfang deres værker udnyttes samt mulighed for at kræve et mere passende vederlag, hvis det oprindeligt aftalte vederlag senere viser sig at være uforholdsmæssigt lavt i forhold til værkets kommercielle succes.

Afventer vedtagelse

Forslaget til copyright-direktivet skal nu formelt vedtages af Europa-Parlamentet og godkendes af Rådet for den Europæiske Union. Såfremt forslaget bliver vedtaget, har medlemsstaterne 24 måneder til at implementere det i deres nationale lovgivning.

Kontakt

Asger Heine Jensen

Partner (H)

Maria Pilh Arendsdorf Bengtsen

Director, advokat (L)