Landsskatteretten har for nylig taget stilling til, hvorvidt en medarbejders godtgørelse fra en tidligere arbejdsgiver var skattefri. Landsskatteretten kom frem til, at der var tale om et skattepligtigt beløb, da medarbejderen ikke havde dokumenteret eller sandsynliggjort, at godtgørelsen var skattefri.

En række medarbejdere blev opsagt som følge af omstruktureringer. To af medarbejderne krævede herefter godtgørelse fra arbejdsgiveren – en fagforening – som følge af fagforeningens manglende forsøg på omplacering i strid med den gældende overenskomst og fagforeningens interne retningslinjer. Medarbejderne mente også, at fagforeningen ved opsigelsen havde udsat dem for forskelsbehandling på grund af alder i strid med forskelsbehandlingsloven. I forbindelse med en voldgift skulle voldgiftsdommeren have tilkendegivet, at han ville tilkende den ene medarbejder en godtgørelse på 200.000 kr. Parterne indgik på denne baggrund et forlig, og ca. ti måneder efter fratræden udbetalte fagforeningen 200.000 kr. til medarbejderen. Der var ingen konkret begrundelse for den udbetalte godtgørelse.

Landsskatteretten skulle i den forbindelse tage stilling til, hvorvidt den udbetalte godtgørelse var skattepligtig.

Det skatteretlige udgangspunkt

Som udgangspunkt er al indkomst skattepligtig. Erstatninger beskattes normalt på samme måde, som det erstatningen træder i stedet for. Gives en erstatning fx som kompensation for tabt indtjening, er den skattepligtig, mens den normalt er skattefri, hvis den træder i stedet for tab af ikke-skattepligtig indkomst eller udgør erstatning for selve indkomstgrundlaget. Godtgørelse for visse krænkelser, herunder fx svie og smerte, varigt mén og tort, er således skattefri.

Ligningslovens § 7 U supplerer disse regler og fastslår, at bl.a. godtgørelser, der betales af arbejdsgiveren i forbindelse med medarbejderens fratrædelse skal medregnes i den skattepligtige indkomst for det beløb, der overstiger 8.000 kr.

Landsskatteretten: Godtgørelsesbeløb er ikke skattefrit

Medarbejderen var af den opfattelse, at det udbetalte beløb var en godtgørelse for en retsstridig krænkelse som følge af, at medarbejderen ikke blev forsøgt omplaceret. Medarbejderen mente derfor ikke, at godtgørelsen var en fratrædelsesgodtgørelse eller en godtgørelse i forbindelse med opsigelsen. Det var således medarbejderens opfattelse, at godtgørelsen var skattefritaget.

Landsskatteretten fandt, at medarbejderen hverken havde dokumenteret eller tilstrækkeligt sandsynliggjort, at godtgørelsen skulle være skattefri.

Landsskatteretten lagde navnlig vægt på, at udbetalingen af godtgørelsesbeløbet skete uden en egentlig begrundelse.

Husk begrundelse for udbetaling af godtgørelse

Landsskatterettens afgørelse er et udtryk for den tunge bevisbyrde, som medarbejderen skal løfte, før et godtgørelsesbeløb efter et ansættelsesforholds ophør kan anses for skattefrit.

I forbindelse med udbetaling af godtgørelse er det derfor vigtigt for medarbejderen at få præciseret den konkrete begrundelse for udbetalingen, hvis beløbet reelt er et udtryk for en skattefri godtgørelse eller erstatning som fx tortgodtgørelse.