Sø- og Handelsretten har den 12. juni 2019 fastslået, at det var i strid med konkurrenceloven, da HMN Naturgas, Gastech, Kiertner og brancheforeningen DEBRA koordinerede priser på service af naturgasfyr. Dermed stadfæster retten Konkurrenceankenævnets afgørelse fra 2017.

HMN Naturgas, Gastech, Kiertner og DEBRA indgik i 2014 en aftale om, at HMN Naturgas' slutbrugerpriser på service af naturgasfyr skulle stige. Dette for at gøre det muligt for konkurrenterne i serviceleddet – Gastech, Kiertner og andre servicepartnere – at hæve deres abonnementspriser på service af naturgasfyr.
Efter konkurrencelovens § 6, stk. 1 er det forbudt for virksomheder at indgå aftaler, der direkte eller indirekte har til formål eller til følge at begrænse konkurrencen.

I 2016 afgjorde Konkurrencerådet, at parterne havde overtrådt konkurrenceloven ved at koordinere priser på serviceydelserne. Afgørelsen blev stadfæstet af Konkurrenceankenævnet i 2017, hvorefter HMN Naturgas indbragte sagen til Sø- og Handelsretten.

Sø- og Handelsrettens dom

Konkret fandt Sø- og Handelsretten, at der var tale om en horisontal aftale, hvor formålet var at forhøje priserne på servicepartnernes serviceabonnementer og udtaler:

"Som anført ovenfor havde […] principaftalens punkt 6 om stigning i abonnementspriserne […] betydning for såvel HMN's kunder som servicepartnernes egne kunder og blev indgået med det formål, at servicepartnerne kunne sætte deres priser op over for deres egne kunder."

HMN Naturgas har under sagerne argumenteret for, at aftalen er omfattet af konkurrencelovens § 8, idet forbrugerne – som følge af aftalen – har opnået en besparelse på ca. 10 % svarende til 9 mio. kr.

Forbuddet mod at indgå konkurrencebegrænsende aftaler finder efter konkurrencelovens § 8, stk. 1 ikke anvendelse, hvis aftalen:

  • Bidrager til at styrke effektiviteten i produktionen eller distributionen af varer eller tjenesteydelser eller fremmer den tekniske eller økonomiske udvikling,
  • sikrer forbrugerne en rimelig andel af fordelene herved,
  • ikke pålægger virksomhederne begrænsninger, som er unødvendige for at nå disse mål, og
  • ikke giver virksomhederne mulighed for at udelukke konkurrencen for en væsentlig del af de pågældende varer eller tjenesteydelser.

De fire betingelser er kumulative, og det afgørende er, om aftalens parter efter en objektiv vurdering kunne opnå de samme effektivitetsgevinster ved mindre indgribende foranstaltninger.

Sø- og Handelsretten udtaler, at HMN Naturgas ikke har løftet bevisbyrden for, at betingelserne i § 8 er opfyldt, fordi HMN Naturgas ikke har godtgjort, at aftalen var objektiv nødvendig for at opnå den anførte effektiviseringsgevinst. Retten lægger desuden vægt på, at den anførte effektiviseringsgevinst alene angik HMN Naturgas' egne kunder.

Sagen er anmeldt til SØIK med henblik på strafferetlig forfølgelse.

Kontakt

Andreas Christensen

Partner (H)