Erfaring og ekspertise i konkurrenceret

Hortens konkurrenceretsteam har mange års erfaring med konkurrenceretlige problemstillinger i Danmark, EU og resten af verden. Vi har en tæt kontakt til de relevante myndigheder på området, navnlig Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, og et stærkt internationalt netværk. Vi er medlem af Antitrust Alliance, der består af udvalgte advokatkontorer i 15 EU-lande. Det betyder, at vi hurtigt kan identificere og løse op for lokale konkurrenceretlige spidsfindigheder, som virksomheder kan støde på i de enkelte EU-lande.

Vores konkurrenceretsspecialister har godt kendskab til, hvordan konkurrenceretten bliver anvendt og håndteret i praksis i en lang række sektorer, blandt andet forsyningssektoren, byggesektoren og transportsektoren. Endvidere suppleres vores konkurrenceretlige ekspertise af vores spidskompetencer inden for fusioner og virksomhedsoverdragelser, kontrakter, erstatningsret, statsstøtte, udbudsret, distributionsaftaler og immaterialret. Desuden udgør vores konkurrenceretsteam en del af Hortens erhvervsstrafferetlige team, som har en solid erfaring med at føre strafferetlige sager.

Vores klienter

Vores klienter er danske og udenlandske virksomheder, herunder både privat og offentligt ejede virksomheder, som har brug for forebyggende rådgivning, eller som allerede er kommet i konkurrencemyndighedernes søgelys. I fusionssager er vores klienter typisk større virksomheder eller offentlige selskaber, der går sammen i større selskaber, som i eksempelvis forsyningssektoren. Derudover rådgiver vi virksomheder, som har lidt et tab og søger erstatning i forbindelse med andre virksomheders overtrædelse af konkurrencereglerne.

Professionel rådgivning i konkurrenceret

 • Complianceprogrammer
 • At udarbejde dawn raid-beredskab og -manualer
 • At fortolke, vurdere og tilpasse virksomhedens kontrakter, så de undgår konkurrencestridigt indhold
 • At vurdere, hvilke dele af virksomhedens konkurrencemæssige praksis, der er lovlige, og hvilke, der skal rettes til, så de bliver lovlige
 • At føre sager ved de almindelige domstole samt forudgående sagsforløb ved Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen eller SØIK, herunder også erstatningssager for virksomheder, der har lidt tab som følge af konkurrenceretsovertrædelser
 • Kontakt til relevante myndigheder i både Danmark og udlandet
 • Målrettet træning og undervisning i konkurrencereglerne.
 • Compliance

  Med et complianceprogram gennemgår vores konkurrenceretlige eksperter virksomhedens aktiviteter og forretningsgange. Programmet har to formål; dels at identificere eventuelle overtrædelser af konkurrencereglerne og hjælpe virksomheden til at bringe dem til ophør, dels at undervise virksomhedens medarbejdere i konkurrencerettens grundlæggende elementer. Derved minimeres risikoen for overtrædelser i fremtiden.

  Det kan endvidere i en sag ved Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen om virksomhedens overtrædelse af konkurrencereglerne indgå som en formidlende omstændighed, at virksomheden har et complianceprogram og herved har gjort en aktiv indsats for, at alle relevante medarbejdere overholder lovgivningen.

  Virksomheden får også en manual, der gennemgår forretningsgange i tilfælde af uanmeldte kontrolbesøg fra konkurrencemyndighederne – såkaldte Dawn Raids.

  Hortens compliance program leveres i forskellige udgaver og er tilpasset den enkelte virksomheds behov.

 • Fusionskontrol

  Horten har stor erfaring med at anmelde fusioner til de danske konkurrencemyndigheder og til Europa Kommissionen. Sker fusionen som virksomhedsopkøb, bistår vores M&A-specialister med due diligence og selskabsretlig rådgivning. Er fusionen led i en international transaktion, samarbejder vi med udenlandske advokatkontorer om simultane anmeldelser af fusioner til konkurrencemyndighederne i flere europæiske lande.

  Du kan se omsætningstærsklerne for landene i Europa på Hortens Merger Control Poster her.

 • Konkurrencebegrænsende aftaler

  Konkurrencebegrænsende aftaler er ulovlige. Men hvornår er en aftale egentlig konkurrencebegrænsende? Horten rådgiver i forbindelse med indgåelse af aftaler og identificerer de konkurrenceretlige problemstillinger. Dette kan særlig være relevant ved indgåelse af mere komplekse aftalestrukturer, som eksempelvis distributionsaftaler, eneforhandleraftaler eller agentaftaler. Her kan Horten hjælpe med at finde denne rette vej gennem regelsættene, så virksomheden kan komme sikkert i mål.

 • Misbrug af en dominerende stilling

  Horten har indgående erfaring med at vurdere virksomheders dominerende stilling efter de danske konkurrenceregler og gældende EU-regler. Vi rådgiver blandt andet om diskriminerende rabatter, leveringsnægtelser eller urimeligt lave priser. Vi repræsenterer både de dominerende virksomheder og virksomheder, som mistænker konkurrenter, leverandører og samarbejdspartnere for misbrug af en dominerende stilling. Vores rådgivning sikrer, at nye og eksisterende aftaler ikke overtræder forbuddet mod misbrug af en virksomheds dominerende stilling.

 • Træning og online undervisning

  Viden om konkurrencereglerne har stor værdi både for virksomheden og medarbejderne. Det mindsker risikoen for, at reglerne overtrædes og giver medarbejderne det rette kendskab til, hvordan de skal forholde sig. Hvis en virksomhed undersøges af konkurrencemyndighederne, har det også stor betydning at kende til reglerne.

  Vi tilbyder målrettet træning og undervisning, som giver virksomheden og medarbejderne den rette viden. Vores undervisning skræddersys til den enkelte virksomhed og har fokus på relevante regler, branchespecifikke faldgruber og konkurrencemyndighedernes uanmeldte kontrolbesøg.

  Træning og undervisning skal være let tilgængeligt. Derfor har vi udviklet et online undervisningsprogram, som medarbejderne kan deltage i, når det passer dem, og uanset hvor de befinder sig. Undervisningen er casebaseret, hvor deltagerne præsenteres for konkrete situationer og forskellige svarmuligheder. Undervisningen kan desuden dokumenteres, så virksomheden kan vise, hvilke compliance-initiativer der er gennemført.

 • Erstatning efter overtrædelse af konkurrencereglerne

  Overtrædelser af konkurrencereglerne kan medføre et erstatningsansvar. Kunder og andre, som har lidt et tab som følge af et kartel eller en virksomheds misbrug af dominerende stilling, har ret til erstatning for det fulde tab. Horten repræsenterer og rådgiver både sagsøgere og sagsøgte i sager om erstatningssøgsmål for overtrædelse af konkurrencereglerne.

  Der er en lovfastsat formodning for, at karteller medfører en overpris og dermed, at kunder til karteldeltagere har lidt et tab. Det er dog ikke kun kunder, der har købt direkte af karteldeltageren eller den dominerende virksomhed, der kan søge erstatning. Den omkostning kan også være videreført til deres kunder, som derved også kan have lidt et tab.

  I 2016 trådte konkurrenceerstatningsloven i kraft. Den gør det lettere at kræve erstatning for overtrædelse af konkurrencereglerne. Sager om erstatning efter overtrædelse af konkurrencereglerne kan dog være komplekse, ressourcekrævende og involvere virksomheder i udlandet. Horten har et internationalt netværk af advokater og økonomer, der er specialiseret i konkurrenceerstatningssager. Vi samarbejder også med finansielle partnere, der kan stille tredjepartsfinansiering til rådighed mod en andel af en eventuel erstatning i sager, hvor det er relevant.

  Du kan læse mere om, hvad en konkurrenceerstatningssag er, hvilke regler der gælder, og hvem der kan få erstatning: ”Konkurrenceerstatningssager – hvad er det?” • Digital konkurrence

  Vi befinder os i den digitale tidsalder og konkurrencen er under forandring. Horten følger udviklingen og de lovgivningsmæssige initiativer tæt. Læs mere om digitale konkurrence og udviklingen her: Retsakten om digitale markeder: Klar til at være digital?

  Kunstig intelligens, algoritmer, blockchain mv. former fremtiden og giver virksomhederne nye muligheder. Find ud af om dine algoritmer og blockchain er i overensstemmelse med konkurrencereglerne ved hjælp af vores digitale konkurrence-værktøj.

 • Forhandleraftaler og distribution

  Forhandleraftalen er et vigtigt værktøj som fastlægger rettigheder og pligter mellem leverandør og forhandler, når produkter sælges til kunder gennem flere led. Som part i en forhandleraftale kan man komme galt afsted, hvis forhandleraftalen indeholder forpligtelser eller klausuler, som begrænser konkurrencen.

  Det kan fx være konkurrenceklausuler, eneforhandling, eksklusivrettigheder og begrænsninger af hvor aftalevarerne må sælges, enten fysisk eller online. Sådanne bestemmelser kan være i strid med konkurrencereglernes forbud mod konkurrencebegrænsende aftaler.

  De fleste konkurrencebegrænsninger i forhandleraftaler kan fritages fra forbuddet mod konkurrencebegrænsende aftaler efter den såkaldte vertikale gruppefritagelsesforordning. De regler er dog under revision og det forventes, at en ny forordning træder i kraft 1. juni 2022. Derfor kan det være relevant at gennemgå distributions- og forhandleraftaler nu og sikre at de efterlever de nye regler og drager fordel af de muligheder der er.

  Horten har stor erfaring med at rådgive om forhandleraftaler, distributionsforhold og distributionsstrategier for EU/EEA. Horten følger løbende Kommissions arbejde med revisionen og vedtagelse af den nye vertikale gruppefritagelsesforordning.

  Horten er en del af The Distribution Law Center, der er et samarbejde om europæiske distributionsret mellem advokatfirmaer i 27 jurisdiktioner. Frem mod vedtagelsen af den nye vertikale gruppefritagelsesforordning vil vi løbende offentliggøre The Distribution Law Center's artikler, som giver overblik over de nye regler her.

  Læs om reglerne nu og i fremtiden – og lidt om Distribution Law Center:

  Vil du vide mere?

Hortens konkurrenceretlige hotline

Har du et konkurrenceretligt spørgsmål, som du ønsker at drøfte med os, er du altid velkommen til at ringe på vores gratis hotline.

Hotlinen er til generelle og afgrænsede spørgsmål, som i første omgang kan besvares ved en telefonsamtale. Det kan f.eks. være om et konkret aftalepunkt kan være en ulovlig konkurrencebegrænsning, myndighedernes beføjelser ved kontrolbesøg eller anmeldelsespligt ved køb og salg af virksomheder.

Hotlinen er åben 24 timer i døgnet.

Telefonnummeret til hotlinen er 3334 4422.

LinkedIn ikon

Konkurrence- og statsstøtteret


Kom med i LinkedIn-gruppen Konkurrence- og statsstøtteret

Konkurrenceretsteamet

Andreas Christensen

Partner (H)

Jesper Petersen Bach

Partner

Marie Løvbjerg

Director, advokat

Rikke Munk Rye Andersen

Director, advokat

Andrea Hilt Dyrby

Advokat

Trine Louise Balleby Dahl

Advokatfuldmægtig

Rasmus Kirk Christensen

Erhvervsjuridisk rådgiver

Vibeke Kristine Hammershøi

Erhvervsjuridisk fuldmægtig

Highly competent and always available.

Legal 500, 2021

The individuals are very professional, committed and at the same time informal in their work-flow, so that quick solutions are produced.

Legal 500, 2021

Quick and efficient.

Chambers, 2021

Sources appreciate the team's dedication, noting that the lawyers have 'a hands-on style'.

Chambers, 2019

The team ensured everything we had arranged was done according to the law and at the same time remained open to our suggestions.

Chambers, 2018

Sometimes you want that personal factor, that's what makes them stand out.

Chambers, 2018