Sø- og Handelsretten har i to sager fastslået, at det var i strid med konkurrenceloven, da Hugo Boss gav tøjforhandlerne Ginsborg og Kaufmann oplysninger om priser og rabatter ved fremtidige udsalg i Hugo Boss’ egne detailbutikker.

Hugo Boss er producent af tøj af mærket Hugo Boss og samtidig detailforhandler af mærket i egne butikker i Illum og Magasin. Kaufmann og Ginsborg er begge detailkæder inden for herretøj, blandt andet af mærket Hugo Boss. Hugo Boss har dermed såkaldt paralleldistribution, hvor de både har eget detailsalg og sælger gennem forhandlere.

Hugo Boss har forhandleraftaler med Kaufmann og Ginsborg, som er såkaldte vertikale aftaler. Samtidig er Hugo Boss konkurrent til Kaufmann og Ginsborg på detailmarkedet med sit salg fra egne butikker (horisontalt niveau).

Ved samhandel med en forhandler udveksles en række oplysninger, som er almindeligt og nødvendigt for samhandlen (vertikalt niveau). Modsat kan det udgøre en overtrædelse af konkurrencereglerne, hvis konkurrerende virksomheder udveksler oplysninger om deres respektive markedsadfærd (horisontalt niveau).

Baggrund for sagen

I perioden januar 2014 til april 2018 har Hugo Boss jævnligt og i flere tilfælde på forespørgsel fra henholdsvis Kaufmann og Ginsborg sendt oplysninger til de to forhandlere om priser, rabatter, tidspunkter for udsalg, samt hvilke varer der var på udsalg i Hugo Boss’ egne butikker i Illum og Magasin. Sagerne drejer sig om, hvorvidt informationsudvekslingen mellem Hugo Boss og henholdsvis Kaufmann og Ginsborg i perioden var af horisontal eller vertikal karakter, og om det var i strid med konkurrencereglerne.

Konkurrencerådets afgørelse i Hugo Boss-sagen

Konkurrencerådet vurderede sagerne i 2020 og fandt, at der var tale om ulovlig informationsudveksling mellem henholdsvis Hugo Boss og Kaufmann og Hugo Boss og Ginsborg.

Virksomhederne indbragte Konkurrencerådets afgørelser for Sø- og Handelsretten og gjorde blandt andet gældende, at informationsudvekslingen var et udtryk for sædvanlig samhandelspraksis mellem en producent og forhandler i modeindustrien, karakteren af informationsudvekslingen var vertikal, og at der ikke var tale om fortrolige oplysninger, da de blev udvekslet.

Sø- og Handelsretten: Hugo Boss handlede som konkurrent

Sø- og Handelsretten har ved dom af 6. maj 2024 stadfæstet afgørelserne. Konkret fandt Sø- og Handelsretten, at informationsudvekslingen mellem Hugo Boss og forhandlerne var af horisontal karakter. Retten fandt altså, at der var tale om informationsudveksling mellem konkurrenter, ikke mellem en producent og dennes forhandlere.
Retten begrundede konklusionen med, at informationsudvekslingen angik priser, rabatter, udsalg mv. i Hugo Boss’ butikker i Illum og Magasin og ikke Hugo Boss' salg af varer til de to forhandlere. Retten fandt ikke, at Hugo Boss' forhandlerforhold med Kaufmann og Ginsborg ændrede på, at de udvekslede oplysninger altovervejende var mellem konkurrenter og dermed af horisontal karakter.

Der var ifølge retten tale om strategiske, individualiserede og fremtidige oplysninger, som har haft væsentlig betydning for, hvordan Kaufmann og Ginsborg kunne indrette deres egen tilbudsstrategi. Sø- og Handelsretten fremhæver særligt, at Kaufmann og Ginsborg på baggrund af oplysningerne fra Hugo Boss kunne tilpasse, hvilke varer der skulle på tilbud, og hvornår der afholdtes udsalg i deres respektive butikker. Sø- og Handelsretten fandt derfor, at der var tale om en formålsovertrædelse, da informationsudvekslingen kunne påvirke Kaufmanns og Ginsborgs prissætning på Hugo Boss-varer til skade for forbrugerne.

Sanktioner i Hugo Boss-sagen

Konkurrencerådet har anmeldt overtrædelserne til National Enhed for Særlig Kriminalitet (NSK) med henblik på en strafferetlig forfølgelse.

Kaufmann har 23. maj 2023 erkendt at have overtrådt konkurrencelovens forbud mod konkurrencebegrænsende aftaler og har betalt en bøde på 6 millioner kroner. Desuden har to ledende medarbejdere i Kaufmann hver betalt en bøde på 120.000 kroner.

Hortens bemærkninger til Hugo Boss-sagen

Sagen viser, at virksomheder, som er involveret i forhandling af produkter, hvor der er paralleldistribution, skal være særdeles opmærksomme og påpasselige med, at deres dialog ikke kommer til at handle om de områder, hvor de er konkurrenter. Det gælder særligt oplysninger, som drejer sig om aktuelle og fremtidige markedsdispositioner (horisontalt niveau).

Sagsmaterialet viser en lang række konkrete eksempler på, at Hugo Boss løbende har givet Kaufmann og Ginsborg oplysninger, om Hugo Boss’ tilbud i Illum og Magasin. Det er den korrespondance, som er helt central i rettens vurdering af sagen. Sagsmaterialet giver dermed klare og tydelige eksempler på ulovlig informationsudveksling, som kan bruges vejledende, fx i complianceundervisning.

Sø- og Handelsretten domme af 6. maj 2024 kan findes her:

Hugo Boss mod Konkurrencerådet, Sag: BS-30903/2021-SHR

Axel Kaufmann mod Konkurrencerådet, Sag: BS-30782/2021-SHR


Kontakter

Andreas Christensen

Partner (H)

Marie Løvbjerg

Director, advokat

Trine Louise Balleby Dahl

Advokatfuldmægtig