Den 19. marts 2019 vedtog Folketinget 'Lov om videreførelse af visse rettigheder i forbindelse med Det Forenede Kongeriges udtræden af Den Europæiske Union uden en aftale'. Den skal sikre, at britiske og danske statsborgere der har benyttet retten til fri bevægelighed mellem Storbritannien og Danmark i medfør af EU-retten, i en overgangsperiode vil nyde samme rettigheder som hidtil. Loven vil kun træde i kraft, såfremt Storbritanniens udtræden af EU gennemføres uden en udtrædelsesaftale.

Lige nu er der meget, som er usikkert i relation til Brexit, bl.a. hvornår det vil ske, og hvorvidt en udtrædelsesaftale vil være faldet på plads på det tidspunkt. Efter udtræden vil Storbritannien ikke længere betragtes som et EU/EØS-land, men et tredjeland. Den vedtagne lov skal derfor sikre, at britiske statsborgere, der på nuværende tidspunkt opholder sig i Danmark, i en overgangsperiode vil kunne opretholde en række af de rettigheder, de hidtil har haft i kraft af EU-retten.

Britiske statsborgere i Danmark kan ånde lettet op – i hvert fald midlertidigt

Som tredjelandsstatsborger har man som udgangspunkt ikke de rettigheder til fri bevægelse og opholdsret inden for EU, der gælder EU-landene imellem. Et Brexit uden udtrædelsesaftale vil derfor som udgangspunkt betyde fortabelse af en række rettigheder for britiske statsborgere, der opholder sig eller arbejder inden for EU's grænser.

Loven skal forhindre en brat overgang og sikre, at de britiske statsborgere, der på tidspunktet for Brexit opholder sig i Danmark, bibeholder en række rettigheder i henhold til EU-reglerne i overgangsperioden. Det omfatter bl.a.:

  • Ret til ophold i Danmark
  • Ret til at arbejde i Danmark
  • Ret til bl.a. dagpenge og barsel og social pension
  • Ret til ligebehandling efter forordningen om arbejdskraftens frie bevægelighed, så britiske statsborgere i Danmark forsat ligebehandles med EU-statsborgere

Herudover indebærer loven også, at danske statsborgere og andre EU-statsborgere vil kunne benytte sig af ligebehandlingsprincippet efter forordningen om arbejdskraftens frie bevægelighed i forhold til ydelser fra Danmark ved ophold i Storbritannien.

En midlertidig ordning

Den nye lov har til formål at sikre en blid overgang for især de britiske statsborgere, der på udtrædelsestidspunktet opholder sig i Danmark, hvis det sker uden en aftale med EU. Den viderefører således mange af de rettigheder, som de pågældende borgere har efter EU-retten i dag. Det er dog vigtigt at bemærke, at der blot er tale om en midlertidig ordning, som skal tages op til genovervejelse på et tidspunkt, hvor der er større klarhed over Storbritanniens forhold til EU.

Vi følger naturligvis fortsat udviklingen tæt, og vil holde jer opdateret, når der kommer nærmere indikationer af, hvordan retsstillingen vil være for britiske statsborgere, der arbejder i Danmark samt danske statsborgere, der er udstationeret i Storbritannien.

Du kan læse mere om det nu vedtagne lovforslag her: Lovændring skal sikre ophold i Danmark ved et Brexit uden udtrædelsesaftale

Kontakt

Christian Vesterling

Advokat