Datatilsynet har etableret en ny ekstern whistleblowerordning gældende fra 17. december 2021. Ordningen er tiltænkt som et supplement til de enkelte arbejdspladsers whistleblowerordninger, som skal være på plads 17. december 2021.

Samtidig kan ordningen benyttes af fx ansatte i private virksomheder og offentlige myndigheder, som ikke har etableret en whistleblowerordning. Det følger af whistleblowerloven, der træder i kraft 17. december 2021, at Datatilsynet skal have etableret denne ordning.

Mange private arbejdsgivere med 250 eller flere ansatte og offentlige arbejdsgivere med 50 eller flere ansatte samt kommunerne har arbejdet på at få deres whistleblowerordninger udarbejdet og opsat efter kravene i den nye whistleblowerlov for at være klar til 17. december 2021.

Private arbejdsgivere med mellem 50 og 249 ansatte skal først have etableret en intern whistleblowerordning senest 17. december 2023.

Arbejdsgiverne skal i deres ordninger orientere de mulige whistleblowere om muligheden for alternativt at indberette til Datatilsynets whistleblowerordning.

Hvem kan indberette til Datatilsynets whistleblowerordning?

Det er fastsat i whistleblowerloven, hvilke personer, der kan foretage indberetning til Datatilsynets whistleblowerordning. Disse personer vil være omfattet af whistleblowerlovens beskyttelse, forudsat, at whistleblowerlovens øvrige beskyttelsesbetingelser er opfyldt.

Det er muligt at indberette til Datatilsynets whistleblowerordning, hvis en person som led i sine arbejdsrelaterede aktiviteter har fået viden om forhold på en arbejdsplads og tilhører en af følgende persongrupper:

  • Ansatte.
  • Selvstændigt erhvervsdrivende, fx selvstændigt erhvervsdrivende, som har et samarbejde med den pågældende arbejdsplads.
  • Aktionærer og medlemmer af direktionen, bestyrelsen, tilsynsrådet eller det tilsvarende ledelsesorgan i en virksomhed.
  • Frivillige.
  • Lønnede eller ulønnede praktikanter.
  • Personer, som arbejder under tilsyn og ledelse af kontrahenter, underleverandører og leverandører, herunder ansatte i en virksomhed, som den pågældende arbejdsplads er indgået i et kontraktforhold med samt ansatte i en virksomhed, som er leverandør eller underleverandør af varer eller tjenesteydelser til den pågældende arbejdsplads.
  • Tidligere ansatte, herunder personer, som var ansat på den pågældende arbejdsplads, før whistleblowerloven trådte i kraft.
  • Personer, hvis arbejdsmæssige forhold endnu ikke er påbegyndt, der indberetter oplysninger om overtrædelser, som vedkommende har skaffet sig adgang til i løbet af ansættelsesprocessen eller andre førkontraktuelle forhandlinger, herunder både personer, som på et senere tidspunkt ansættes af den pågældende arbejdsplads, og personer, som ikke opnår ansættelse.

Det betyder, at det ikke vil være muligt for fx almindelige borgere i en kommune at indberette til Datatilsynets whistleblowerordning. Borgere, der ønsker at klage over forhold i en kommune, vil derfor i stedet skulle benytte eksisterende klagemuligheder på det pågældende område. Det samme gælder kunder i et supermarked, der oplever at der ikke er rent i køledisken.

Hvad kan der indberettes om til Datatilsynet?

Datatilsynets whistleblowerordning behandler indberetninger, som vedrører overtrædelser af EU-retten inden for en række områder. Det omhandler bl.a. oplysninger om overtrædelse af regler om offentligt udbud, transportsikkerhed, miljøbeskyttelse, databeskyttelse og forbrugerbeskyttelse.

Derudover behandler Datatilsynets whistleblowerordning indberetninger, som vedrører alvorlige lovovertrædelser og alvorlige forhold i øvrigt. Kriteriet om, at der skal være tale om en alvorlig lovovertrædelse eller et alvorligt forhold, indebærer, at der som udgangspunkt skal være tale om oplysninger, der er af offentlig interesse at få frem i lyset. Det omfatter bl.a. indberetninger om strafbare forhold, herunder overtrædelse af tavshedspligt, misbrug af økonomiske midler, tyveri, svig, underslæb, bedrageri og bestikkelse, seksuel chikane og anden grov chikane på arbejdspladsen.

Det er muligt at indberette om forhold, som ligger forud for whistleblowerlovens ikrafttrædelse.

Der er nogle oplysninger, der ikke kan indberettes om til Datatilsynet. Datatilsynet behandler fx ikke indberetninger, som vedrører whistleblowerens eget ansættelsesforhold, herunder konflikter mellem to eller flere medarbejdere, medmindre der er tale om alvorlig lovovertrædelse eller et alvorligt forhold, fx seksuel chikane eller samarbejdsvanskeligheder, der medfører reel risiko for skade.

Hvordan indberetter man til Datatilsynets whistleblowerordning?

Indberetningen til Datatilsynets whistleblowerordning kan ske på en række forskellige måder. Det vil være muligt at benytte en indberetningsportal, hvor indberetning kan foretages anonymt.

Derudover vil indberetning kunne foretages telefonisk, skriftligt (pr. e-mail eller fysisk post) eller ved fysisk fremmøde. Du kan læse mere om indberetningsmulighederne her.

Vil du vide mere om whistleblowerloven og whistleblowerordninger i øvrigt?

Horten har betydelig erfaring med etablering af whistleblowerordninger for både danske virksomheder og internationale koncerner, og vi er også modtager af indberetninger for en række klienter. Derudover har vi stor erfaring med generel rådgivning på whistleblowerområdet.

Vi har tidligere (juli 2021) beskrevet de væsentligste bestemmelser i den nye whistleblowerlov. Det kan du læse mere om her: Ny lov om beskyttelse af whistleblowere er nu vedtaget.

Derudover har vi afholdt to webinarer om whistleblowerordninger:

Kontakt

Rikke Søgaard Berth

Partner

Søren Hornbæk Svendsen

Partner

Anne Louise Ellingsøe

Advokat