Den 1. januar 2018 indførte Danmark en forsøgsordning og en udviklingsordning for medicinsk cannabis. Et år senere er interessen og efterspørgslen på medicinsk cannabis stadig stigende og Europa-Parlamentet opfordrer til en fælles EU-politik for medicinsk cannabis og ordentlig finansiering af forskning på området.

Mange danske patienter har siden 1. januar 2018 gjort brug af forsøgsordningen, og flere virksomheder har samtidig vist interesse for udviklingsordningen.

Udviklingsordningens formål er at sikre lovlig dyrkning af cannabis, der er egnet til at indgå i forsøgsordningen eller til lægemiddelfremstilling. En væsentlig udfordring har imidlertid været, at Lægemiddelstyrelsen stiller en lang række krav til dyrkningen af medicinsk cannabis, som kan være uforholdsmæssigt krævende at opfylde. Samtidig har det været svært at forudse, om medicinsk cannabis har et potentiale til stor økonomisk gevinst, når der er tale om en ordning, der udløber om tre år.

Videnskabelig forskning halter

Samtidig med at forsøgsordningen og udviklingsordningen løber, halter den videnskabelige forskning, og der er en generel skepsis blandt læger og fagfolk over for ordningerne, da medicinsk cannabis ikke er afprøvet og godkendt i samme grad som anden medicin.

Den 1. juli 2018 hævede man THC-grænsen, og medicinsk cannabis må nu indeholde op til 0,2 % THC. Lempelsen har dog ikke styrket den danske produktion væsentligt, da ændringen af THC-grænsen hverken har indflydelse på lægemiddelloven eller vurderingen af, hvornår et cannabis-holdigt produkt anses for at være et lægemiddel.

EU opfordrer til fælles politik

Europa-Parlamentet opfordrer nu til, at der på EU-niveau indføres en fælles politik for medicinsk cannabis. Det skyldes, at flere medlemslande i EU har legaliseret den medicinske brug af cannabis, men i meget forskelligt omfang. Danmark anses for at være ét af de lande i Europa, der er længst fremme på området.

Den 13. februar 2019 vedtog Europa-Parlamentet en betænkning om brugen af medicinsk cannabis.
Europa-Parlamentet vil på EU-niveau indføre en fælles juridisk definition af medicinsk cannabis. Det skal fremover være klart for medlemslandene, hvordan man skelner mellem medicinsk cannabis, der er godkendt af EMA (Det Europæiske Lægemiddelagentur) og andre lægemiddelmyndigheder og anden medicinsk cannabis, der ikke afprøvet og godkendt i samme omfang.

Øget fokus på forskning og innovation

Herudover opfordrer Europa-Parlamentet til, at man øger finansieringen af forskning og innovation på området, herunder særligt forskning i den menneskelige påvirkning af THC, CBD og andre cannabinoider.

Kommissionen og medlemslandene opfordres til at øge fokus på de regulatoriske, finansielle og kulturelle barrierer, der påvirker den videnskabelige forskning af medicinsk cannabis, så denne kan fremmes.

Derudover bør Kommissionen udvikle en omfattende strategi, der sikrer en høj standard for uafhængig forskning, udvikling, autorisation, markedsføring og lægemiddelovervågning af medicinsk cannabis, så man undgår misbrug af cannabis-holdige produkter.

Europa-Parlamentets opfordringer, herunder særligt den øgede fokus på forskning på området, kan sandsynligvis styrke den danske og europæiske produktion af medicinsk cannabis. Der er større udsigt til et økonomisk potentiale for både store og mindre virksomheder, når man på EU-niveau har ambitioner om at skabe attraktive og sikre rammer for produktion af medicinsk cannabis.