Den 20. december 2018 ophævede Sø- og Handelsretten et foreløbigt fogedforbud vedrørende et supplerende beskyttelsescertifikat, mens anken verserede i landsretten.

GILEAD SCIENCES MOD SANDOZ - FØRSTE RUNDE

I en blandt flere parallelle sager om et af Gileads supplerende beskyttelsescertifikater nedlagde Sø- og Handelsretten ved kendelse af 24. april 2018  et midlertidigt forbud mod Sandoz A/S, hvorefter Sandoz fik forbud mod at producere og sælge lægemidlet ”Padviram” i Danmark. I forbindelse med nedlæggelsen af det midlertidige forbud lagde Sø- og Handelsretten betydelig vægt på en tidligere kendelse fra landsretten, hvor bl.a. den eksisterende uklarhed omkring fortolkningen af artikel 3(a) i Forordning 469/2009 om supplerende beskyttelsescertifikater havde dannet grundlag for et forbud. Sandoz kærede afgørelsen.

PRÆJUDICIEL AFGØRELSE FRA EU-DOMSTOLEN

Den 25. juli 2018 traf EU-Domstolen en præjudiciel afgørelse om fortolkningen af artikel 3(a) i forordningen om supplerende beskyttelsescertifikater på baggrund af en anmodning i en engelsk retssag vedrørende Gileads supplerende beskyttelsescertifikat.

EU-Domstolen fandt, at sammensætningen af flere aktive ingredienser med en samlet virkning er ”beskyttet ved et grundpatent, der er i kraft” i artikel 3(a)’s forstand, selvom sammensætningen ikke udtrykkeligt er nævnt i grundpatents krav,  når sammensætningen nødvendigvis og specifikt er omhandlet i grundpatents krav.

GILEAD SCIENCES MOD MYLAN

I forlængelse af EU-Domstolens afgørelse konkluderede Sø- og Handelsretten den 15. oktober 2018 i en sag om et midlertidigt forbud mod Mylan S.A.S., at der var grundlag for at tilsidesætte Gileads supplerende beskyttelsescertifikat som ugyldigt, da det ikke opfyldte EU-Domstolens dobbelte kriterium.

Afgørelsen skabte en asymmetrisk situation, hvor Mylan frit kunne sælge sit generiske produkt, hvorimod det var forbudt for andre selskaber, herunder Sandoz, at sælge deres generiske produkt på grund af de nedlagte midlertidige forbud.

GILEAD SCIENCES MOD SANDOZ - ANDEN RUNDE

Da ankesagen om Sandoz' foreløbige fogedforbud er berammet til sidst i januar 2019, har Sandoz anlagt en ny sag ved Sø- og Handelsretten om ophævelse af det foreløbige fogedforbud. Ophævelser af foreløbige fogedforbud er ekstremt sjældne i danske patentsager - der findes kun én tidligere dom.

Den 20. december 2018 ophævede Sø- og Handelsretten det foreløbige fogedforbud fra 24. april 2018 mod Sandoz efter én retsdag.

To dommere fandt, at Gileads supplerende beskyttelsescertifikat ikke opfyldte EU-Domstolens test, og at det foreløbige fogedforbud mod Sandoz derfor skulle ophæves.

En dommer fandt dog, at Sandoz skulle afvente ankesagen sidst i januar 2019. Begrundelsen fra denne dommer er ganske overraskende, idet lovgivningen omkring ophævelse af foreløbige fogedforbud er ganske klar - hvis betingelserne for at udstede et foreløbigt fogedforbud ikke længere er til stede, skal det foreløbige fogedforbud ophæves.

Sagen viser, at det under alle omstændigheder er muligt at ophæve et foreløbigt fogedforbud, og at ophævelse skal overvejes, selvom der verserer en sag eller anke.

Horten repræsenterede Sandoz i forbindelse med sagen.