Adgangen til aktindsigt i konkurrencesager adskiller sig i praksis væsentligt fra det forvaltningsretlige aktindsigtsbegreb. Kun virksomheder, der er parter i afgørelsessager, har som udgangspunkt ret til aktindsigt.

I konkurrencesager er udgangspunktet, at alene adressaten for en afgørelse er part i sagen. Efter de forvaltningsretlige regler kan andre også være parter, hvis de har en tilstrækkelig væsentlig, direkte og individuel interesse i den afgørelse, der skal træffes. Konkurrenceankenævnet anvender dog i praksis et snævert partsbegreb og har tidligere afvist anmodninger om aktindsigt med den begrundelse, at anmodningen kom fra en person/virksomhed som ikke ville være adressat for en afgørelse.

I september 2018 fandt Konkurrenceankenævnet, at en virksomhed ikke kunne opnå partsaktindsigt i en konkurrencesag, idet den påklagede adfærd i konkurrencesagen var af generel karakter med ens betydning for virksomheden og dennes konkurrenter. Virksomheden kunne derfor ikke anses for at have individuel interesse – uanset at virksomheden i sagen havde en klar økonomisk interesse.

Tilsvarende fandt Konkurrenceankenævnet i oktober samme år, at en tidligere regionsrådspolitiker ikke kunne få partsaktindsigt i Falck-sagen. Ifølge politikeren var han som følge af Falcks adfærd blevet udsat for en personlig smædekampagne og skulle derfor anses som part i sagen. Konkurrenceankenævnet fandt dog, at konkurrencesagens afgørelse ikke ville ikke få direkte virkninger for politikeren, samt at politikeren ikke havde en individuel interesse i sagen.

Disse dokumenter kan der søges partsaktindsigt i

Retten til aktindsigt omfatter alle de dokumenter og oplysninger, som vedrører konkurrencesagen. Retten til aktindsigt omfatter ikke fortrolige oplysninger om andre virksomheder eller styrelsens interne overvejelser. Derfor omfatter retten til aktindsigt ikke styrelsens forudgående undersøgelser af andre virksomheder. Dette var tilfældet i april 2018, hvor Konkurrenceankenævnet fandt, at en virksomhed ikke var berettiget til partsaktindsigt i aktlisterne fra undersøgelser af virksomhedens konkurrenter, idet virksomheden ikke kunne anses for part i disse undersøgelser – uanset det forhold, at der fremgik oplysninger om virksomheden.

Når virksomheder ikke er parter i sagen

Virksomheder – der ikke har partstatus – har ret til egenacces i afgørelsessager. Det betyder, at virksomheder har ret til indsigt i oplysninger, der direkte vedrører den pågældende virksomhed, men ikke i hele dokumentet. Retten til egenacces omfatter dog ikke fortrolige oplysninger om andres forretningsforhold.

Meroffentlighed

Ved anmodning om aktindsigt skal det altid vurderes, om der kan gives yderligere aktindsigt - end hvad der følger af reglerne om aktindsigt og egenacces - efter princippet om meroffentlighed. Der kan kun gives meroffentlighed, hvis reglerne om tavshedspligt og modstående hensyn ikke taler imod. Konkurrenceankenævnet afviste i 2018 at give meroffentlighed til TV2/Bornholm, uanset at anmodningen var begrundet med, at aktindsigt var nødvendigt for, at vælgerne kunne få indsigt i forvaltningen af Rønne Havn.

Kontakt

Andreas Christensen

Partner (H)