Hvordan sikrer du dig som ordregiver, at din medkontrahent kan løfte kontrakten og ikke går konkurs i kontraktperioden? Én mulighed er at opstille mindstekrav til ansøgeres og tilbudsgiveres finansielle og økonomiske formåen – men det kan være lettere tænkt end gjort. Horten stiller nu et erfaringskatalog over økonomiske udbudsnøgletal til rådighed – fra ordregivere til ordregivere.

Efter udbudslovens § 140, stk. 1, nr. 2 kan ordregiver fastsætte krav til ansøgeres og tilbudsgiveres økonomiske og finansielle formåen. Kravene skal, når udbuddet gennemføres efter udbudslovens afsnit II, fastsættes som minimumskrav i udbudsbekendtgørelsen. Mindstekrav til finansiel og økonomisk formåen kan fx angå størrelsen af en virksomheds egenkapital eller omsætning.

Mindstekrav skal være proportionale

Mindstekrav skal være proportionale. Det betyder, at kravet skal være egnet, nødvendigt og stå i et rimeligt forhold til det mål, der søges opnået med kravet. Derfor kan ordregiver ikke frit stille mindstekrav, og skal altid konkret vurdere hvilke mindstekrav, som ordregiver vil stille – set i forhold til den kontrakt, som udbydes.
Ordregiver kan fx ikke kræve, at en ansøger eller tilbudsgivers omsætning pr. år er højere end den dobbelte anslåede værdi af kontrakten, medmindre der er særlige risici forbundet med kontrakten.

Hvilke mindstekrav er gode i et konkret udbud?

Det kan være en udfordring af identificere, hvilke mindstekrav der er gode at stille til den konkrete kontrakt, som ordregiver vil udbyde. Her er det afgørende, at ordregiver handler på opdateret viden og kender sit marked. Det kan fx opnås gennem en markedsdialog, ved at søge i lignende udbud på udbud.dk og på ted.europa.eu.

Ordregiver kan også indhente information fra kontakter eller brancheorganisationer. Med sidstnævnte skal man dog være opmærksom på, om de går tilbudsgivernes ærinde.

En praktisk tilgangsvinkel er (også) at udnytte CVR-registret til at undersøge årsrapporter fra virksomheder, som kan være interesseret i kontrakten. På den måde kan en ordregiver sikre, at der i et udbud ikke stilles økonomiske mindstekrav, som unødigt udelukker interessante tilbudsgivere.

Et bidrag til værktøjskassen

Som et bidrag til den værktøjskasse, som er til rådighed for ordregivere, har Horten i samarbejde med ordregivere udarbejdet et katalog over anvendte mindstekrav til finansiel og økonomisk formåen i danske udbud. Kataloget kan tilgås her: Katalog over mindstekrav til finansiel og økonomisk formåen

Formålet med kataloget er at give ordregiver en samlet adgang til de mindstekrav, som er anvendt inden for udvalgte kontrakttyper. Vi håber, at ordregivere dermed får et værktøj til at kunne sparre om, hvilke mindstekrav der fungerer eller ikke fungerer. Ordregivere kan kommentere på de enkelte udbud i kataloget.
Horten administrerer kataloget og modtager gerne forslag til nye kategorier eller erfaringer fra udbud på: mpo@horten.dk.

Kataloget indeholder ingen anbefalinger fra Hortens side, og vi har ikke foretaget en vurdering af hverken lovligheden eller hensigtsmæssigheden af de oplyste nøgletal. Enhver benyttelse af kataloget sker på eget ansvar.

Kontakt

Andreas Christensen

Partner (H)

Mads Peter Rosenius Olsen

Advokat