Et entreprenørselskab har ved EU-Domstolen vundet en principiel sag over Skattestyrelsen om definitionen af begrebet "byggegrund" i momsloven.

EU-Domstolen har netop underkendt Skattestyrelsens hidtidige praksis med at opkræve moms af bebyggede grunde, når det er købers hensigt, at bygningen efterfølgende skal nedrives med henblik på at opføre et nyt byggeri.

EU-Domstolens dom fastslår, at der ikke skal afregnes moms ved salg af bebyggede grunde på trods af købers hensigt om at nedrive bygningen for at opføre et nyt byggeri.

Dommen betyder, at Skattestyrelsen skal genoptage et stort antal sager, hvor parterne - som følge af Skattestyrelsens praksis - har behandlet overdragelsen som et momspligtigt salg af en byggegrund.

Regelsættet

Som udgangspunkt er salg af grunde med eksisterende bygninger fritaget for moms, jf. momslovens § 13, stk. 1, nr. 9). Derimod er salg af byggegrunde efter 1. januar 2011 momspligtige, når det sker som led i en momspligtig virksomhed. Ved reglernes indførelse blev begrebet ”byggegrund” defineret som et ubebygget areal, hvorpå der efter planloven kan opføres bygninger.

Sagen mellem KPC Herning og Odense Havn

Den konkrete sag omhandler KPC Hernings køb af en grund på Odense havn med henblik på at opføre ungdomsboliger. KPC Herning mente ikke, at der skulle betales moms, idet der allerede var opført et pakhus på grunden, som dog efter planen skulle nedrives.

Det mente Skattestyrelsen dog ikke og havde anlagt en praksis baseret på en udvidende fortolkning af bestemmelsen i momslovens § 13, stk. 1, nr. 9), hvorefter salg af en grund med en nedrivningsklar bygning som udgangspunkt anses for salg af en byggegrund, hvis salget sker med henblik på opførelse af en ny bygning på grunden efter overdragelsen - også selvom nedrivningen først foretages af køber efter overdragelsen af grunden med den eksisterende bygning.

Landsskatteretten har tidligere i sagens forløb underkendt Skattestyrelsens praksis og konkluderet, at et areal, hvorpå der fysisk faktisk er opført bygninger, ikke udgør et ”ubebygget” areal i momslovens forstand, hvorfor der ikke er tale om en momspligtig byggegrund. Afgørelsen fra EU-Domstolen er i tråd med Landsskatterettens afgørelse.

Til trods for Landsskatterettens afgørelse, fortsatte Skattestyrelsen sin praksis, hvorfor retstilstanden på området frem til EU-Domstolens afgørelse har været præget af usikkerhed.

Fremtiden

Med EU-Domstolens afgørelse er det fastslået, at køberens subjektive hensigt ikke kan tillægges vægt, når det skal vurderes, hvorvidt der er tale om en byggegrund i momslovens forstand, når der handles grunde med tilhørende eksisterende bygninger.

Kontakt

Thomas Booker

Partner