Forsyningstilsynet har den 13. marts 2019 offentliggjort deres strategi for perioden 2019-2021. I strategien "Et stærkt og effektivt tilsyn" definerer Forsyningstilsynet deres mission og vision og fremhæver fem strategiske indsatsområder, som Forsyningstilsynet vil gøre en særlig indsats for i perioden.

Forsyningstilsynet har den 13. marts 2019 offentliggjort deres strategi for 2019-2021 under titlen "Et stærkt og effektivt tilsyn". I strategien definerer Forsyningstilsynet deres mission: "Vi skaber rammer for en effektiv, sikker og innovativ energiforsyning". Forsyningstilsynet definerer endvidere deres vision: "Energiforsyning, der møder samfundets behov til laveste priser".

Fem strategiske indsatsområder

I strategien fremhæver Forsyningstilsynet fem indsatsområder, som tilsynet vil gøre en særlig indsats for de næste tre år:

  1. Stor effekt for samfundet
  2. Åben dialog og klar kommunikation
  3. Smart opgaveløsning
  4. Styrket udvikling og faglig ekspertise
  5. Godt arbejdsliv og attraktiv arbejdsplads

Initiativer

Indenfor hvert strategisk indsatsområde opstiller Forsyningstilsynet en række initiativer.

1. Stor effekt for samfundet

Forsyningstilsynet vil arbejde med indsatsområdet gennem følgende initiativer:
• "Vi arbejder systematisk med at forbedre reguleringen og følger op på vores anbefalinger
• Vi vil udvikle en metode til at vurdere effekt, og vi vil prioritere vores indsats efter denne effekt
• Vi vil stille data til rådighed, der er til gavn for offentligheden"

2. Åben dialog og klar kommunikation

Forsyningstilsynet fremhæver følgende initiativer indenfor indsatsområdet:
• "Vi udarbejder en kommunikationsstrategi
• Vi tænker kommunikation ind i alle relevante arbejdsprocesser
• Vi etablerer et velfungerende kontaktudvalg"

3. Smart opgaveløsning

Forsyningstilsynet vil fokusere på følgende initiativer indenfor indsatsområdet:
• "Vi gennemfører et projekt, der skal forbedre vores arbejdsprocesser
• Vi etablerer en afgørelsesdatabase med adgang for offentligheden
• Vi udvikler vores arbejde med projektorganisering og –ledelse"

4. Styrket udvikling og faglig ekspertise

Forsyningstilsynet vil styrke udviklingen af deres faglige ekspertise gennem følgende tre initiativer:
• "Vi udarbejder en kompetenceudviklingsstrategi
• Vi laver et ledelsesudviklingsprogram
• Vi tydeliggør de karrieremæssige udviklingsspor"

5. Godt arbejdsliv og attraktiv arbejdsplads

Forsyningstilsynet vil fokusere på at tiltrække og fastholde kvalificerede medarbejdere. Forsyningstilsynet opstiller følgende initiativer:
• "Vi indretter vores fysiske rammer, der bedst muligt understøtter opgaveløsning og trivsel
• Vi fastholder ledelsesmæssigt fokus på work/life-balance
• Vi udvikler og gennemfører en ny trivselsundersøgelse, så vi i endnu højere grad kan understøtte trivsel og engagement"

Kontakt

Søren Hornbæk Svendsen

Partner

Klavs Gravesen

Partner (L)

Line Markert

Partner (L)

René Frisdahl Jensen

Partner (L)