Energistyrelsen har den 20. juni 2024 udstedt to bekendtgørelser, som skal medvirke til at lette den administrative proces for opstillere af VE-anlæg. Begge bekendtgørelser er trådt i kraft den 1. juli 2024.

Bekendtgørelsernes baggrund

De to bekendtgørelser er baserede på henholdsvis direktivet for vedvarende energi (VE III-direktivet) og på EU's nødforordning. De to bekendtgørelser implementerer en række bestemmelser fra de nævnte direktiver i dansk ret.

Bekendtgørelsernes formål

Bekendtgørelserne skal gøre det hurtigere og enklere at få de nødvendige tilladelser til VE-anlæg og dermed være et bidrag til at fremskynde udbygningen med vedvarende energi.

Reglerne er vedtaget efter afvejning af hensynet til udbygning med vedvarende energi over for hensynet til beskyttelse af natur og miljø. Ændringerne medfører ikke lempelse af Danmarks forpligtelse til at overholde naturbeskyttelsesdirektivernes målsætninger.

Nye tidsfrister

Bekendtgørelse om kontaktpunkt, VE-tilladelsesprocessen og områder til fremme af VE implementerer de regler i VEIII-direktivet, der vedrører, hvilke frister myndighederne skal overholde, når de giver tilladelser til VE-anlæg. Der indføres bl.a. forkortede frister for tilladelser til forskellige VE-anlæg, herunder til solcelleanlæg på tage og til varmepumper. Som noget nyt vil tilladelse efter miljøvurderingsloven (tidligere betegnet VVM-tilladelse) være omfattet af tidsfristerne.

Nye regler for miljøvurdering

Der indføres en række nye regler for myndighedernes vurdering af VE-projekter, særligt i relation til de konsekvenser et VE-projekt kan have for naturen og miljøet. Før bekendtgørelserne var det et krav, at der skulle foretages en miljøkonsekvensvurdering af repowering-projekter og projekter til forstærkning af elnettet. Fremadrettet bliver der udelukkende stillet krav om, at myndighederne skal foretage en vurdering af ændringen eller udvidelsen i forhold til det oprindelige projekt. Derudover undtages projekter vedrørende solceller på tage eller andre kunstige konstruktioner helt fra kravet om miljøkonsekvensvurdering.

Fakta om bekendtgørelserne

De nye regler i bekendtgørelse om kontaktpunkt, og tidsfrister for VE-tilladelsesprocessen og områder til fremme af VE er en implementering af VEIII-direktivets artikler om VE-tilladelsesprocessen med frist for implementering den 1. juli 2024 (art. 15e, stk. 5, 16 og 16b-16f) og bygger videre på den tidligere implementering af bestemmelser i VEII-direktivet. Bekendtgørelsen udgør en såkaldt rammebekendtgørelse, der fastsætter regler for relevante tilladelser til VE-anlæg, fx miljøtilladelser og byggetilladelser. Bekendtgørelsen bygger videre på den tidligere bekendtgørelse om kontaktpunkt og tidsfrister for VE-tilladelsesprocessen, der har udgjort en implementering af reglerne om VE-tilladelsesprocessen i det foregående VEII-direktiv.

Nødforordningen har omfattet en række bestemmelser om bl.a. tilladelsesfrister, der udløb den 30. juni 2024, hvorefter det vil være reglerne i bekendtgørelse om kontaktpunkt, VE-tilladelsesprocessen og områder til fremme af VE, der er gældende.

Derudover indeholder nødforordningen en række bestemmelser om særlige områder til VE, som medlemslandene kan vælge at sætte i kraft. Fra den 1. juli 2024 finder disse bestemmelser anvendelse i Danmark, indtil de udløb 30. juni 2025. Der er fastsat supplerende bestemmelser til forordningen i Bekendtgørelse om fastsættelse af supplerende bestemmelser for anvendelse af visse dele af Rådets forordning (EU) 2022/2577 om en ramme for fremskyndelse af udbredelsen af vedvarende energi og Rådets forordning (EU) 2024/223 om ændring af EU-forordning 2022/25771)

Links

Energistyrelsens pressemeddelelse

Bekendtgørelse om kontaktpunkt og tidsfrister for VE-tilladelsesprocessen

Bekendtgørelse om fastsættelse af supplerende bestemmelser for anvendelse af visse dele af Rådets forordning (EU) 2022/2577 om en ramme for fremskyndelse af udbredelsen af vedvarende energi og Rådets forordning (EU) 2024/223 om ændring af EU-forordning 2022/25771)

Kontakter

Søren Hornbæk Svendsen

Partner

Christian Tullberg

Partner (L)

René Frisdahl Jensen

Partner (L)