I 2018 har Forsyningstilsynet ført kontrol med 116 fjernvarmevirksomheder, der tilsammen har haft overdækninger på ca. 625 mio. kr. Beløbet skal tilbageføres til forbrugerne i løbet af de kommende år.

Der opstår overdækning, når varmevirksomhedernes pris overstiger de nødvendige omkostninger ved at levere varme til forbrugerne. Overdækning er som udgangspunkt ikke i strid med varmeforsyningslovens regler. Der bliver dog tale om ulovlig overdækning, såfremt overdækningen ikke tilbageføres, men f.eks. i flere år bare skubbes videre til næste regnskabsår. Det er ikke nok blot at indregne overdækningen i budgettet for det efterfølgende år, idet der samtidig skal gøres en konkret indsats for at undgå, at overdækningen opstår på ny.

Tilbageføring kan ske ved at reducere varmeprisen inden året er gået. Overdækning skal dog som udgangspunkt senest i det efterfølgende regnskabsår tilbageføres i form af en prisnedsættelse. Undtagelsesvist kan tilbagebetalingen ske bagudrettet som et engangsbeløb til forbrugerne. Uforholdsmæssigt store overdækninger kan desuden afvikles over en længere periode end et år ifølge aftale med Forsyningstilsynet.

For at imødegå problemet med overdækning førte Forsyningstilsynet i 2018 kontrol med 116 fjernvarmevirksomheder, der havde en overdækning, som udgjorde mindst 10 % af deres omkostninger mindst to år i træk. På baggrund af kontrollen er der bl.a. blevet indgået forhandlingsløsninger med 55 virksomheder, mens 24 har nedbragt deres overdækninger til under 10 % af deres omkostninger.

Afgørelse om tilbageførsel for Verdo Varme A/S

Verdo Varme er en af de varmevirksomheder, der skal tilbageføre en overdækning. Forsyningstilsynet traf den 28. maj 2018 afgørelse om, Verdo Varme ikke kunne indregne forrentning af indskudskapital for perioden 2000-2005, da de ikke havde ansøgt rettidigt herom. Tilsynet kom desuden frem til, at et beløb svarende til den opkrævede forrentning i perioden skulle tilbageføres til forbrugerne over en kort årrække.

I deres efterfølgende afgørelse af den 11. april 2019, fandt Tilsynet at det vil være forholdsmæssigt at tilbageføre overdækningen over en periode på maksimalt tre år. Tilbageførelsen kan ske ved, at Verdo Varme anmelder nye, lavere priser for den resterende del af indeværende år samt indregner den resterende del af tilbageførelsen i efterfølgende år, så tilbageførslen er afsluttet maksimalt 3 år fra den påbegyndes. Verdo Varme kan også vælge at tilbagetale beløbet til de oprindelige forbrugere ved udbetaling af et engangsbeløb. I den forbindelse bemærkede Forsyningstilsynet dog, at der kan være store administrative omkostninger forbundet med at finde frem til de oprindelige forbrugere. Den type omkostninger kan ikke indgå i de fremadrettede varmepriser, og Forsyningstilsynet vil derfor vurdere, om omkostningerne er så høje, at den økonomiske fordel ved tilbageførslen reduceres væsentligt og dermed har en urimelig virkning.

kontakt

Line Markert

Partner (L), Forperson for bestyrelsen

Eigil Worm

Senioradvokat (L)

René Frisdahl Jensen

Partner (L)