Et udkast til bekendtgørelse om registrering af ledningsejere og udlevering af standardiserede ledningsoplysninger gennem Ledningsejerregistret (LER) er sendt i høring. Høringsfristen er onsdag den 17. april 2019.

Bekendtgørelsen udmønter bl.a. den ændring af LER-loven, som trådte i kraft den 1. januar 2018, og som giver mulighed for videreudvikling af LER.

LER skal fremadrettet være en digital platform for digital udveksling af standardiserede ledningsoplysninger, der skal gøre det lettere at koordinere gravearbejder og dermed reducere antallet af graveskader på forsyningsledninger.

Bekendtgørelsen skal samtidig udmønte en ændring af LER-loven, der forventes vedtaget i efteråret 2019.

Målet er, at den nye digitale platform for LER bliver sat i drift primo 2020, og at bekendtgørelsen sættes i kraft samtidig.

Bekendtgørelsens indhold

Bekendtgørelsen indeholder både en række nye regler og tilføjelser til allerede gældende bestemmelser:

  • Krav til de ledningsoplysninger, der skal udleveres gennem LER. Ledningsejere skal bl.a. udlevere flere oplysninger for nye ledninger, end der er krav om for eksisterende ledninger.
  • Krav til ledningsejernes systemer, når de udleverer ledningsoplysninger fra "system-til-system" via sammenstillingsfunktionen. Reglerne er indsat for at sikre, at ledningsejernes systemer og LER's webservices kan kommunikere sammen.
  • Ledningsejere har en frist på 3 ½ år fra systemet sættes i drift, til der skal udleveres ledningsoplysninger gennem LER. På den måde får ledningsejerne mulighed for at forberede deres egne systemer til at udlevere oplysninger gennem LER. I efteråret 2019 vil LER-loven blive ændret for at sikre hjemmelsgrundlaget for udlevering af ledningsoplysninger allerede fra det tidspunkt, hvor systemet sættes i drift.
  • Regler om indmelding af graveskader, så LER kan føre statistik over antallet af graveskader, herunder sikre hensigtsmæssig anvendelse af LER og afdække behovet for udfærdigelse af vejledninger, afholdelse af kurser m.v.
  • Regler om behandling af brugernes oplysninger, så oplysningerne kun anvendes og opbevares i overensstemmelse med GDPR.

Vil du vide mere?

Læs hele udkastet til bekendtgørelsen samt høringsbrevet her: Bekendtgørelse om registrering af ledningsejere og udlevering af ledningsoplysninger gennem Ledningsejerregistret

Du kan også hente Hortens oversigt over 6 ting du bør vide om ændringer i LER-loven

Kontakt

Line Markert

Partner (L), Forperson for bestyrelsen

Anne Sophie Kierkegaard Vilsbøll

Partner (H)

Tue Trier

Director, advokat (L)

Julie Brøndby Ørbeck

Advokat