erfaring og ekspertise i offentlig regulering

Horten har en af landets største og mest specialiserede afdelinger for offentlig ret, og vi har 60 års erfaring med rådgivning inden for forvaltningsret, kommunalret, socialret, vej- og parkeringsret og mange andre offentligretlige discipliner.

Vi kender de vilkår, som den offentlige sektor er underlagt, og har stor erfaring med de politiske processer. Vi er på forkant og har tæt kontakt til relevante myndigheder. Flere af vores offentligretlige specialister har tidligere haft ansættelse i offentlige myndigheder. Det giver en grundlæggende forståelse for arbejdsmetoden i politisk ledede organisationer og et bredt netværk i centraladministrationen.

Vores klienter i det offentlige

Vores klienter er kommuner, regioner, kommunale selskaber, offentlige eller halvoffentlige virksomheder, statslige organer samt private virksomheder, der har behov for bistand vedrørende offentligretlige spørgsmål. Vi rådgiver 3/4 af landets kommuner og har medvirket til selskabsdannelse af en lang række kommunale selskaber, blandt andet i forsyningssektoren.

Aktindsigtstesten

Aktindsigtstesten er et redskab for ansatte hos offentlige myndigheder og offentligt ejede selskaber, som ønsker at vurdere, om reglerne om aktindsigt bliver administreret korrekt, og organisationen er compliant.

Når testen er gennemført, vil testens resultat generere en samlet konklusion samt en rapport med uddybende svar og anbefalinger til, hvad brugerens organisation bør være opmærksom på fremadrettet.

Testen er et overordnet værktøj og fungerer ikke som juridisk rådgivning. I er velkomne til at tage kontakt til Horten, hvis testens resultat giver anledning til spørgsmål.

Professionel rådgivning i offentlig ret

 • Staten

  Staten har et bredt virke og arbejder i et felt med en lang række udfordringer, hvis kompleksitet konstant øges i takt med, at verden forandres. Det er essentielt, at staten – når der er behov for juridisk bistand – kan indhente en fleksibel og kvalitetssikret rådgivning fra advokater, der både kan håndtere kompleksitet, og som kender til "det offentlige Danmark".

  Vi hjælper med
  Horten rådgiver i en politisk kontekst hver dag. Vi har derfor en særlig forståelse for statens juridiske udfordringer og behov.

  Som det kommunale Danmarks foretrukne rådgiver har vi indgående kendskab til de problemstillinger, der typisk opstår for offentlige myndigheder. Da vi samtidig rådgiver private – f.eks. om kontrakter og udbud – tilbyder vi også staten en forståelse for de mekanismer, der gælder "på den anden side af bordet". Vores rådgivning tager derfor afsæt i juraen, men vi inddrager vores erfaringer med private aktører og decentrale myndigheder i vores rådgivning.

  Vi har en dyb specialisering inden for de retsområder, der er særligt relevante for staten, herunder:

  • Forvaltningsretlige problemstillinger, både i forhold til hjemmel og sagsbehandling
  • Udbudsloven og kontrakter
  • Samspillet mellem offentlig og privat
  • Organisering af det offentliges opgaver
  • Selskabsdannelse på det offentlige område – vedtægter, bestyrelsesforhold, hjemmelsspørgsmål mv.
  • Miljø- og planretlige forhold
  • Kommunernes og regioners retsforhold

  Vi bistår blandt andet i forhold til spørgsmål om:

  • Organisering af det offentliges opgaver
  • Praktisk tilrettelæggelse af myndigheders sagsbehandling, herunder i forhold til partshøring, oplysningspligt, begrundelse mv.
  • Spørgsmål om hjemmel
  • Førelse af klagesager og retssager
  • Udarbejdelse af administrationsgrundlag, vejledninger og standardbreve
  • Bistand i forbindelse med forberedelse og gennemførelse af udbud
  • Rådgivning om kontrakter, herunder vilkår, misligholdelse og ophævelse
  • Undervisning af medarbejdere
 • forvaltningsret

  Hortens ekspertise inden for forvaltningsret bygger på adskillige års erfaring med behandling af et stort antal principielle sager på området. Vores ekspertise omfatter alle typer spørgsmål om sagsbehandling, hjemmel og prøvelse samt sager og retssager for klageinstanser, tilsynsmyndigheder og domstolene.

  Vi har stor erfaring med proaktiv rådgivning og hjælper landets kommuner til at skabe en mere effektiv og korrekt forvaltning med bedre ressourceforbrug og mere tilfredse borgere som resultat.

  Vi hjælper med:

  • Udarbejdelse af administrationsgrundlag, vejledninger og standardbreve
  • Praktisk tilrettelæggelse af kommunens sagsbehandling, herunder i forhold til partshøring, oplysningspligt, begrundelse mv.
  • Spørgsmål om hjemmel, herunder om saglige kriterier og retsgrundsætningerne om afvejning
  • Spørgsmål om prøvelse af forvaltningsretlige afgørelser mv., herunder om at føre retssager
  • Aktindsigtsspørgsmål
  • Habilitetsspørgsmål
  • Ny organisering af kommunale opgaver, evt. sammen med andre kommuner i aktieselskaber, § 60-fællesskaber eller private
  • It i forvaltningen – sikre overholdelse af forvaltningsretlige og persondataretlige regler
  • Hjemfaldspligt
  • Forvaltningsretlige og regulatoriske forhold på det finansielle område samt på medicinal- og fødevareområdet
  • Bisidder i undersøgelseskommissioner
  • Retssager og klagesager
  • Undervisning af medarbejdere

  Vi rådgiver også virksomheder og borgere, der er kommet i klemme i det forvaltningsretlige system eller som har spørgsmål til områder, der er reguleret af forvaltningsretten.

  Kontakt:
  Rikke Søgaard Berth
  Anne Sophie K. Vilsbøll
  Henriette Soja
  Malene Graff


 • kommunalret

  Horten er en af landets førende rådgivere inden for kommunalret. Vi har dagligt rådgivet om kommunernes retsforhold, siden vi blev grundlagt i 1953.

  Vores kommunalretlige specialister er med helt ind i kommunernes maskinrum med proaktiv og strategisk rådgivning og har stor erfaring med at bistå på det politiske niveau. En stor del af teamet har en baggrund i Indenrigsministeriets kommunalafdeling, Justitsministeriets lovafdeling og i andre politisk ledede organisationer. Det betyder, at vi har en helt naturlig forståelse for de særlige forhold, der gælder for kommunerne og samarbejdet med statslige myndigheder, og det styrker evnen til at navigere i det politiske miljø.

  Vores ekspertise bygger endvidere på et stort antal principielle sager og kommunalretlige retssager ved klageinstanser, tilsynsmyndigheder og domstolene.

  Vi bistår blandt andet i forhold til spørgsmål om:

  • Kommunalfuldmagten
  • Lovlige kommunale opgaver
  • Kommunale erhvervsvirksomheder, herunder accessorisk virksomhed, biproduktion og overkapacitet
  • Organisering af kommunernes opgaver, herunder i forhold til f.eks. at tage sig af opgaverne sammen med andre kommuner, andre offentlige myndigheder og private
  • Kommunale aktieselskaber
  • Offentlige Private Partnerskaber og Offentlige Private Samarbejder
  • Styrelsesretlige spørgsmål
  • § 60-fællesskaber
  • Saglige kriterier
  • Økonomisk forsvarlig forvaltning
  • Håndtering af sager ved statsforvaltningen / kommunaltilsynet
  • Kommunale erstatningssager
  • Sociale klausuler
  • Habilitet og aktindsigt

  Kontakt:
  Rikke Søgaard Berth
  Klavs V. Gravesen
  Line Markert
  Henriette Soja

 • Effektivisering og opkvalificering af myndighedsudøvelse

  Hortens ekspertise inden for projekter, hvor der skal både en opkvalificering og effektivisering af myndighedsudøvelsen, bygger på adskillige års erfaring, hvor vi har deltaget i mange forskelligartede compliance-projekter. Resultaterne er entydige, og de viser, at vores offentlige klienter kan få mere og bedre myndighedsøvelse mv. for de samme penge, hvis de tager et opgør med rutinerne og gennemfører et sådan projekt.

  Der er fx store gevinster ved en standardisering af sagsbehandling på et højt niveau, og vi bistår gerne både med et serviceeftersyn, en redskabspakke, anvisninger i forhold til praksis og en afklaring af principielle spørgsmål, der vanskeliggør sagsbehandlingen.

  Vores bistand efterlader sig varige spor, også fordi vi typisk i tæt samarbejde med klienten udarbejder administrationsgrundlag, vejledning og paradigmer, ligesom vi underviser medarbejderne blandt andet med henblik på, at de også skal tage ejerskab i forhold til de nye redskaber mv.

 • Advokatundersøgelser og kommissionsundersøgelser

  Horten har stor erfaring med at udarbejde advokatundersøgelser, og vi har hjulpet en række offentlige myndigheder med at gennemføre advokatundersøgelser. Vi når ind til kernen af problemstillingerne, og vi fremstiller vores resultater og argumentationen bagved i en let tilgængelig og overskuelig form på baggrund af en proces, som viser stor respekt for de involverede interesser, herunder eventuelle undersøgtes retssikkerhed.

  Horten har endvidere medvirket i forhold til et stort antal verserende og afsluttede kommissionsundersøgelser. Skal dine forhold undersøges nærmere i en sådan kommission, har vi stor erfaring i at sikre, at det ofte meget langvarige arbejde i kommissionen ikke påvirker din dagligdag mere end højst nødvendigt.

  Kontakt:
  Rikke Søgaard Berth
  Klavs V. Gravesen

 • vej- og parkeringsret

  Hortens specialister inden for vejret og parkeringsret er blandt landets absolut førende. Vi har betydelig erfaring med udarbejdelse af administrationsgrundlag, vejledninger og bekendtgørelser samt forberedelse af den politiske beslutningsproces.

  Vi har også stor erfaring med konkrete sager, der er endt som klagesager eller retssager, og har ført et stort antal principielle sager inden for både vejretten og parkeringsretten. 

  Vi er med helt i front, når det gælder udvikling af vej- og parkeringsområdet i Danmark. Vi underviser og uddanner en lang række af landets kommuner og styrelser i vej- og parkeringsretlige emner, og vi går forrest i skabelsen af solide løsninger til gavn for både kommune og borgere. 

  Vi hjælper med:

  • Opklassificering og nedklassificering af veje
  • Vejovertagelser
  • Vejes status – offentlig vej, privat vej eller privat fællesvej
  • Istandsættelse og vedligeholdelse af offentlige veje og private fællesveje
  • Håndtering af erstatningsretlige problemstillinger
  • Vejbelysning
  • Vejafmærkning
  • Erstatningssager
  • Ekspropriationssager
  • Parkeringsordninger, herunder betalingsparkering og tidsbegrænset parkering
  • Undtagelsesordninger, herunder om beboerlicenser, erhvervslicenser, gæstekort mv.
  • Særlige parkeringsordninger, herunder om delebil, el-biler mv.
  • Parkeringsfonde
  • Parkeringsdeklarationer
  • Opkrævning af moms på parkeringsafgifter

  Kontakt:
  Anne Sophie K. Vilsbøll
  Tue Trier Bing

 • socialret

  Horten har mange års erfaring med at rådgive landets kommuner om socialretlige spørgsmål. Vi bistår i forhold til den daglige drift og er gode til at være på forkant via socialretlig rådgivning af forebyggende karakter. Vi bistår også, når der opstår tvister, og har stor erfaring med at repræsentere kommuner i retssager og sager ved administrative klagenævn, det kommunale tilsyn og Folketingets Ombudsmand.

  Vi hjælper med:

  • Spørgsmål om refusion, herunder mellemkommunal refusion
  • Erstatningsansvar for manglende tilkendelse af offentlige ydelser
  • Erstatningsansvar for mangelfuld eller forkert rådgivning
  • Erstatningskrav som følge af påståede mangler i forbindelse med myndighedsudøvelse, herunder revalidering, fleksjob og førtidspension
  • Erstatningssager om sager om påstået ugyldighed eller ulovlighed forbundet med kommunernes afgørelser
  • Håndtering af anmodninger om særlige foranstaltninger, herunder arbejdsprøvning, udarbejdelse af jobplaner mv.

  Kontakt:
  Rikke Søgaard Berth
  Lisbet Vedel Thomsen
  Malene Graff

 • ekspropriation og taksation

  Horten har gennem adskillige år opbygget en betydelig erfaring med håndtering af de ekspropriationsretlige spørgsmål, herunder om processen, der kan opstå i forbindelse med anlægsarbejder, kommunale overtagelser efter eksempelvis planloven eller vejlovgivningen, gennemførelse af byfornyelse mv. Vores specialister sikrer den rette rådgivning, der tager højde for alle aktuelle og fremtidige problemstillinger i forbindelse med ekspropriationen.

  Vores ekspertise omfatter såvel projekteringsfasen som behandling af klager om lovligheden af det ekspropriative indgreb ved administrative myndigheder og retssager ved domstole på alle niveauer. Vi har indgående kendskab til den praksis, der føres af taksationskommissioner og ekspropriationskommissioner i forbindelse med erstatningssager, og til de retningslinjer, som kommissionerne anvender ved erstatningsudmålingen. 

  Vi har mange års erfaring med rådgivning om ekspropriationsprocessen typisk i forhold til den kommune, der ønsker at ekspropriere.

  Kontakt:
  Anne Sophie K. Vilsbøll
  Tue Trier Bing

 • Offentlige myndigheders erstatningsansvar

  Horten har mange års erfaring med at føre sager om offentlige myndigheders erstatningsansvar. Vi rådgiver også proaktivt vores klienter om, hvordan de kan undgå at få sådanne sager, ligesom vi løbende afholder seminarer mv. om offentlige myndigheders erstatningsansvar. Vi har også stor erfaring med at indgå i forhandlinger, hvor tvister om erstatning bliver løst, uden at der nødvendigvis skal føres en sag herom.

  Der er mange forskellige situationer, hvor en tvist kan opstå, og myndighederne skal være opmærksomme på, at ansvarsgrundlaget bedømmes forskelligt alt efter, hvilken situation tvisten er opstået som følge af. Der kan f.eks. være tale om, at der er opstået et tab som følge af:

  • At der er truffet en ugyldig afgørelse
  • At der ganske vist er tale om en lovlig afgørelse, men at der er begået andre fejl i forbindelse med sagen
  • At der har været en lang sagsbehandlingstid
  • At den offentlige myndighed ikke har udført det fornødne tilsyn og kontrol
  • At der ikke er et tilstrækkeligt serviceniveau, herunder spørgsmålet om manglende tilkendelse af offentlige ydelser
  • At der ikke er givet den fornødne generelle information, eller at den givne information er mangelfuld
  • At der ikke er vejledt, at vejledningen er mangelfuld eller at vejledningen er urigtig
  • At der er et produktansvar

  Vi har også stor erfaring med at vurdere, om de øvrige betingelser for at statuere et ansvarsgrundlag er opfyldt og om, hvordan et eventuelt tab skal beregnes.

  Kontakt:
  Anne Sophie K. Vilsbøll
  Henriette Soja

 • Statsret, EU-ret og folkeret

  Hortens specialister har stor ekspertise med statsretlige, EU-retlige og folkeretlige spørgsmål. Rådgivningen om disse forhold sker enten som selvstændige sager, herunder retssager, eller i tværfaglige teams.

  Vi hjælper særligt med sager om:

  • Deltagelse i lovgivningsprocessen navnlig ved udarbejdelse af høringssvar til udkast til forslag til love og bekendtgørelser
  • Opgavefordeling mellem stat og kommuner
  • Gebyropkrævnings lovlighed i forhold til grundlovens § 43
  • Loves overensstemmelse med grundloven
  • Vurdering af, om lovindgreb kan anses for ekspropriation
  • Ytringsfrihed
  • Vurdering af, om EU-direktiver er implementeret korrekt i dansk ret
  • Fortolkning af EU-retlige regler, herunder om forskellige EU-tilskud
  • Vurdering af overholdelse af reglerne i Traktaten om Den Europæiske Union (TEU), herunder særligt reglerne om fri bevægelighed for varer, arbejdstagere, tjenesteydelser og den fri etableringsret samt unionsborgerskabet
  • Vurdering af, om offentlige myndigheder har pådraget sig er erstatningsansvar på EU-retligt grundlag
  • Statsstøtteregler
  • Menneskerettigheder og rettigheder efter EU Chartret om grundlæggende rettigheder
  • Forskelsbehandlings overensstemmelse med EU-retten, EMRK og øvrige relevante konventioner, herunder ILO-konventioner
  • Fortolkning af internationale konventioner

  Vi rådgiver både på det offentliges side og på vegne af borgere og virksomheder, der er uenige i statens lovgivning, afgørelser og/eller handlinger.

  Kontakt:
  Rikke Søgaard Berth

 • ledningsret

  Horten har de fremmeste eksperter i ledningsret, og vi fører både sager for vejmyndigheden og for ledningsejerne. Vi har stor erfaring med at få selv meget store anlægsprojekter til at blive afviklet som planlagt, også selv om anlægsprojektet berører et stort antal ledningsejere og mange ledninger. 

  Hortens advokater fører og har ført et stort antal af de mest principielle sager for ledningsejere.

  Vi har også stor erfaring med sager, hvor f.eks. skibe kommer til at rive søkabler over, eller hvor der i øvrigt sker graveskader mv. 

  Vores samlede erfaringsgrundlag giver os en unik indsigt i, hvordan ledningssager håndteres bedst muligt for alle parter.

  Få gode råd til, hvordan du håndterer ledningsomlægninger rigtigt med Hortens tjekliste for ledningsomlægninger - download pdf her.

  Kontakt:
  Line Markert

Onlinekursus: Forvaltningsretlig sagsbehandling

Kurset klæder den erfarne sagsbehandler på til at gennemføre korrekt sagsbehandling. Det består af 11 moduler og er koncentreret om emner af særlig betydning for den daglige sagsbehandling i den offentlige forvaltning. Se demovideoen herunder og læs mere om kurset på onlinekurser.horten.dk.

Onlinekursus: Offentligt ansat A-Z

Kurset “Offentligt ansat A-Z” er en lettilgængelig introduktion til nogle af de væsentligste regler, der gælder for offentligt ansatte – fra sagsbehandlere til pædagoger og tekniske medarbejdere. Se demovideoen her og læse mere om kurset på onlinekurser.horten.dk.

teamet bag offentlig ret

Henriette Soja

Partner

Jesper Petersen Bach

Partner

Klavs Gravesen

Partner

Line Markert

Partner

Poul Hvilsted

Partner

René Frisdahl Jensen

Partner

Rikke Søgaard Berth

Partner

Bo Juul Jensen

Advokat

Eigil Worm

Senioradvokat

Erik Wendelboe Christiansen

Advokat

Julie Brøndby Ørbeck

Advokat

Lisbet Vedel Thomsen

Senioradvokat

Malene Graff

Specialistadvokat

Marie Bockhahn

Specialistadvokat

Mette Ramm-Larsen

Advokat

Michelle Seidelin

Advokat

Sidsel Marcussen

Advokat

Signe Berg

Advokat

Simone Reinhardt Nielsen

Advokat

Sofie Dehlholm Skovgaard

Senioradvokat

Tina Toft

Senioradvokat

Tue Trier Bing

Specialistadvokat

Andrea Hilt Nissen

Advokatfuldmægtig

Emilie Loiborg

Advokatfuldmægtig

Janne Kastrup-Larsen

Advokatfuldmægtig

Jens Henrik Larsen

Advokatfuldmægtig

Philip Hesselbjerg

Advokatfuldmægtig

Signe Eggert Bojesen-Koefoed

Advokatfuldmægtig

Sarah Maringele

Juridisk konsulent

Very helpful and able to deal with any problem.

Chambers, 2019

Very focused approach combined with a great ability to understand the customer's needs and problems.

Chambers, 2019

Clients praise the depth of knowledge within the firm: 'The lawyers there have been great, they have great knowledge of the legislation and the administrative issues.' The same source adds that the team's 'legal understanding is always sharp, whether the advice is in oral or in written form.'

Chambers, 2018

Clients appreciate the working relationships they form with the team, noting that 'they are very good at working with us and doing work with a client focus.'

Chambers, 2018