Tre udkast til lovforslag om offentlig erhvervsaktivitet er sendt i høring den 11. marts 2019 med frist for bemærkninger den 8. april 2019. Udkastene er en opfølgning på regeringens udspil om fair og lige konkurrence mellem offentlige og private aktører. Forslagene vedrører blandt andet en lovfæstelse af kommunalfuldmagtsreglerne og etablering af en ny klagemyndighed for offentlige erhvervsaktiviteter.

Udkastet til lovforslag om kommunal og regional erhvervsvirksomhed indeholder en lovfæstelse af de i praksis udviklede kommunal- og myndighedsfuldmagtsregler. Baggrunden for lovforslaget er regeringens ønske om, at den offentlige sektor kun skal løse opgaver inden for det offentliges kerneområde, og at lovgivningen herom skal være klar, enkel og overskuelig.

Udkastet til lovforslag indeholder en gennemgang af praksis på området, herunder af de undtagelser fra forbuddet mod at udøve erhvervsaktivitet, som jævnligt giver anledning til tvivl i kommuner og regioner samt hos private aktører. Udkastet til lovforslag bliver derfor et væsentligt bidrag til forståelsen af kommunal- og myndighedsfuldmagtsreglerne som Økonomi- og Indenrigsministeriet fortolker praksis pt., uanset om det når at blive fremsat i Folketinget inden et valg, og om det i så fald måtte blive vedtaget.

Ny klagemyndighed for offentlige erhvervsaktiviteter

Derudover har Erhvervsministeriet sendt et udkast til et lovforslag om oprettelse af en ny klagemyndighed, Klagemyndigheden for offentlige erhvervsaktiviteter, i høring. Formålet med den nye klagemyndighed er at styrke håndhævelsen på området og sikre en mere effektiv og gennemsigtig klageadgang. Virksomheder skal ifølge udkastets bemærkninger have en let og gennemsigtig adgang til at klage i de tilfælde, hvor de oplever urimelig konkurrence fra offentlige aktører.

Vedtages loven, vil klagemyndigheden påse, om en offentlig erhvervsaktivitet er lovlig, og om prisen er lovlig. Det foreslås, at der kan udstedes påbud til myndighed eller institution om at ophøre med en ulovlig aktivitet eller om at prissætte lovligt.

Klagemyndigheden vil få kompetence i det omfang, det fremgår af den lovgivning, der regulerer offentlig erhvervsaktivitet. Hvis klagemyndigheden skal have kompetence i forhold til kommunalfuldmagtsreglerne, kræver det således, at ovenstående lovforslag om kommunal og regional erhvervsaktivitet vedtages.

Prissætning, kontroludbud og kompetence for ny klagemyndighed

Det tredje udkast til lovforslag angår blandt andet prissætning af erhvervsaktiviteter. Formålet er at sikre, at kommunal og regional prissætning sker på en måde, der ikke er konkurrenceforvridende. Det gælder både erhvervsaktivitet, som udføres efter særlove, og erhvervsaktivitet udført med hjemmel i det fremsatte forslag om lovfæstelse af kommunal- og myndighedsfuldmagtsreglerne.

Udkastet til lovforslag indeholder desuden bestemmelser om den foreslåede klagemyndigheds kompetence samt en bemyndigelse til økonomi- og indenrigsministeren til at fastsætte regler om kommuner og regioners beregning af kontroludbud efter konkurrenceneutrale retningslinjer. Kommuner skal i forbindelse med kontroludbud eksempelvis neutralisere skatte- og finansieringsfordele, så kommunen ikke stilles bedre end private aktører.

Arbejdet med fair og lige konkurrence indtil nu

En lovfæstelse af kommunalfuldmagtsreglerne og oprettelsen af en ny klagemyndighed var en del af regeringens udspil fra september 2017 om fair og lige konkurrence. I april 2018 blev der indgået en politisk delaftale, hvor der blev nedsat en arbejdsgruppe for offentlige erhvervsaktiviteter.

Arbejdsgruppen om fair og lige konkurrence bestod af repræsentanter fra DI, Dansk Erhverv, KL, Danske Regioner, Erhvervsministeriet, Økonomi- og Indenrigsministeriet og Finansministeriet. Partner og advokat Rikke Søgaard Berth fra Horten deltog i arbejdsgruppen.

Vil du vide mere?

Læs udkast til forslag til lov om kommunal og regional erhvervsvirksomhed

Læs udkast til forslag til lov om Klagemyndigheden for offentlige erhvervsaktiviteter

Læs udkast til forslaget om prissætning, kontroludbud og kompetence for den nye klagemyndighed


Kontakt

Rikke Søgaard Berth

Partner

Line Markert

Partner (L), Forperson for bestyrelsen

Malene Graff

Specialistadvokat