Den offentlige sektor netop nu

Der er i disse år et meget stort fokus på at effektivisere og professionalisere den offentlige sektor, og det er dyrt – meget dyrt – at begå fejl. Det må forventes, at der vil være et øget pres i forhold til et stadigt skarpere fokus på ikke bare den juridiske kvalitet, men også på at det er de rigtige løsninger, der bliver valgt.

Den offentlige og halvoffentlige sektor gennemgår også af denne grund i disse år store forandringer. I sådanne forandringsprocesser er det blandt andet meget vigtigt på et så tidligt tidspunkt i processen som muligt at få fastlagt den retlige ramme for de ønsker og behov, som den enkelte myndighed eller virksomhed har.

Endvidere er sektoren blevet mere opmærksom på de stordriftsfordele og naturlige synergieffekter, der kan opnås ved at samarbejde om løsningen af opgaver både på tværs af sektoren og/eller i samarbejde med private virksomheder.

Med vedtagelsen af den nye offentlighedslov udvides lovens organisatoriske anvendelsesområde, således at ikke alene offentlige myndigheder, men også f.eks. kommunalt ejede selskaber samt institutioner, virksomheder mv., der træffer afgørelse på vegne af en offentlig myndighed, i fremtiden vil være direkte bundet af offentlighedslovens regler om blandt andet aktindsigt. Endvidere bliver private virksomheder, der løser opgaver på vegne af en offentlig myndighed, forpligtet til løbende at oplyse myndigheden om løsningen af opgaven. De videregivne oplysninger kan herefter blive genstand for aktindsigt hos den offentlige myndighed.

Vi hjælper med

Den øgede professionalisering i den offentlige og halvoffentlige sektor stiller store krav til sektorens samarbejdspartnere, herunder særligt til rådgiverne. Horten har i mange år haft fokus på og været et af de ledende danske advokatfirmaer inden for denne sektor.

Vi har et indgående kendskab til den offentlige og halvoffentlige sektor, og vi forstår de vilkår sektoren er underlagt. Mange af vores offentligretlige specialister har en fortid i centraladministrationen, i kommunerne og andre politisk ledede organisationer, hvilket giver en grundlæggende forståelse af, hvordan arbejdet i politisk ledede organisationer foregår.

Vi ser os selv som strategisk sparringspartner. Vi rådgiver ikke kun om tvister, der allerede er opstået – vi rådgiver også proaktivt om, hvordan tvister kan undgås. Vi deltager også i drøftelser med ledelsen om alle tænkelige strategiske spørgsmål, herunder f.eks. om den helt grundlæggende organisering af opgaverne.

Dernæst bidrager vi i den konkrete sag med at styre sagen. Vi har omfattende erfaring med projektledelse i sager, hvor der f.eks. er flere rådgivere involveret. Det er vores opfattelse, at det bidrager til fremdrift i sagerne og er med til at sikre en samlet og anvendelig leverance fra rådgiverne.

Professionel rådgivning til den offentlige og halvoffentlige sektor

 • Kommuner og andre forvaltningsmyndigheder

  Kommunerne er i stigende grad blevet opmærksomme på fordelene ved at samarbejde om løsningen af kommunale opgaver på tværs af kommunegrænser via samarbejdsaftaler, i fælleskommunale selskaber eller § 60-fællesskaber. Særligt på beredskabsområdet påtænker mange kommuner at samordne driftsopgaverne i fælles beredskabskommissioner i et § 60-fællesskab.

  I den forbindelse er der en række forhold kommunerne skal være opmærksomme på alt efter hvilken organiseringsmodel kommunerne ønsker at samarbejdet skal foregå i, blandt andet i forhold til ejerandele, in-house fordele, udarbejdelse af vedtægter, medarbejderforhold mv.

  Vi hjælper med

  Hortens ekspertise inden for forvaltningsret bygger på adskillige års erfaring med behandling af et stort antal principielle sager på området. Vores ekspertise omfatter alle typer spørgsmål om sagsbehandling, hjemmel og prøvelse samt sager og retssager for klageinstanser, tilsynsmyndigheder og domstolene.

  Vi bistår blandt andet i forhold til spørgsmål om:

  • Udarbejdelse af administrationsgrundlag, vejledninger og standardbreve
  • Praktisk tilrettelæggelse af myndigheders sagsbehandling, herunder i forhold til partshøring, oplysningspligt, begrundelse mv.
  • Spørgsmål om hjemmel, herunder om saglige kriterier og retsgrundsætningerne om afvejning
  • Spørgsmål om prøvelse af forvaltningsretlige afgørelser mv., herunder om at føre retssager
  • Aktindsigtsspørgsmål
  • Habilitetsspørgsmål
  • It i forvaltningen – sikre overholdelse af forvaltningsretlige og persondataretlige regler
  • Hjemfaldspligt
  • Forvaltningsretlige og regulatoriske forhold på det finansielle område samt på medicinal- og fødevareområdet
  • Bisidder i undersøgelseskommissioner
  • Retssager og klagesager
  • Undervisning af medarbejdere

  Vores kommunalretlige specialister er med helt ind i kommunernes maskinrum med proaktiv og strategisk rådgivning og har stor erfaring med at bistå på det politiske niveau.

  Vi bistår blandt andet i forhold til spørgsmål om:

  • Kommunalfuldmagtens grænser, herunder lovlige kommunale opgaver
  • Kommunale erhvervsvirksomheder, herunder accessorisk virksomhed, biproduktion og overkapacitet
  • Organisering af kommunernes opgaver
  • Kommunale aktieselskaber
  • Offentlige Private Partnerskaber og Offentlige Private Samarbejder
  • Styrelsesretlige spørgsmål
  • § 60-fællesskaber
  • Saglige kriterier
  • Økonomisk forsvarlig forvaltning
  • Håndtering af sager ved statsforvaltningen / kommunaltilsynet
  • Kommunale erstatningssager
  • Sociale klausuler
  • Habilitet og aktindsigt
 • Regioner

  Regionernes virkeområde er reguleret i regionsloven og omfatter blandt andet sygehusområdet, udarbejdelse af udviklingsplaner, visse tilbud på det sociale område, regional busdrift og lokalbaner mv.

  Regionerne har endvidere ansvaret for erhvervsfremme i regionerne og nedsætter de regionale vækstfora, hvor erhvervsorganisationer, uddannelsesinstitutioner, kommuner og andre erhvervsfremmeaktører samarbejder om en regional erhvervsudviklingsstrategi.

  Fælles for regionernes opgaver er, at de er meget detaljeret reguleret både i national ret og EU-lovgivning.

  Vi hjælper med

  Horten har mange års erfaring med at rådgive på regulatorisk tunge områder, herunder også i forhold til spændingsfeltet mellem forvaltningsretten og EU-rettens principper.

  Vi bistår blandt andet i forhold til spørgsmål om:

  • Lovlige regionale opgaver
  • Organisering af regionernes opgaver
  • Strategisk planlægning af indkøb og udbud i forbindelse med anlæg- og byggearbejder
  • Erhvervsfremme
  • Samarbejde med private
  • Erstatningssager
  • Socialretlige sager
  • Retssager og klagesager
  • Undervisning af medarbejdere
  • Offentlige Private Partnerskaber og Offentlige Private Samarbejder
  • Styrelsesretlige spørgsmål
 • Staten

  Staten har et bredt virke og arbejder i et felt med en lang række udfordringer, hvis kompleksitet konstant øges i takt med, at verden forandres. Det er essentielt, at staten – når der er behov for juridisk bistand – kan indhente en fleksibel og kvalitetssikret rådgivning fra advokater, der både kan håndtere kompleksitet, og som kender til "det offentlige Danmark".

  Vi hjælper med
  Horten rådgiver i en politisk kontekst hver dag. Vi har derfor en særlig forståelse for statens juridiske udfordringer og behov.

  Som det kommunale Danmarks foretrukne rådgiver har vi indgående kendskab til de problemstillinger, der typisk opstår for offentlige myndigheder. Da vi samtidig rådgiver private – f.eks. om kontrakter og udbud – tilbyder vi også staten en forståelse for de mekanismer, der gælder "på den anden side af bordet". Vores rådgivning tager derfor afsæt i juraen, men vi inddrager vores erfaringer med private aktører og decentrale myndigheder i vores rådgivning.

  Vi har en dyb specialisering inden for de retsområder, der er særligt relevante for staten, herunder:

  • Forvaltningsretlige problemstillinger, både i forhold til hjemmel og sagsbehandling
  • Udbudsloven og kontrakter
  • Samspillet mellem offentlig og privat
  • Organisering af det offentliges opgaver
  • Selskabsdannelse på det offentlige område – vedtægter, bestyrelsesforhold, hjemmelsspørgsmål mv.
  • Miljø- og planretlige forhold
  • Kommunernes og regioners retsforhold


  Vi bistår blandt andet i forhold til spørgsmål om:

  • Organisering af det offentliges opgaver
  • Praktisk tilrettelæggelse af myndigheders sagsbehandling, herunder i forhold til partshøring, oplysningspligt, begrundelse mv.
  • Spørgsmål om hjemmel
  • Førelse af klagesager og retssager
  • Udarbejdelse af administrationsgrundlag, vejledninger og standardbreve
  • Bistand i forbindelse med forberedelse og gennemførelse af udbud
  • Rådgivning om kontrakter, herunder vilkår, misligholdelse og ophævelse
  • Undervisning af medarbejdere
 • Kommunale/offentlige selskaber og halvoffentlige enheder

  Selskaberne og halvoffentlige enheder står over for store forandringer, når den nye offentlighedslov træder i kraft. Den nye offentlighedslov indebærer blandt andet, at kommunale selskaber i fremtiden vil blive omfattet af lovens regler om aktindsigt. Selskaberne bliver dermed blandt andet forpligtet til at sikre, at selskabet besidder den fornødne viden til at træffe afgørelse om aktindsigt.

  Vi hjælper med

  Horten bistår blandt andet i forhold til spørgsmål om:

  • Reglerne om aktindsigt, herunder den nye offentlighedslov
  • Regulatoriske spørgsmål
  • Selskabsretlige og andre privatretlige spørgsmål
  • Forbrugervalg
  • Organisering, herunder fusioner
  • Erstatningssager
  • Persondataretlige spørgsmål
  • Habilitet
  • Retssager og klagesager
  • Undervisning af medarbejdere

Offentlig og halvoffentlig sektor-teamet

Andreas Christensen

Partner (H)

Anne Sophie Kierkegaard Vilsbøll

Partner (H)

Henriette Soja

Partner (H)

Jesper Petersen Bach

Partner

Rikke Søgaard Berth

Partner

Klavs Gravesen

Partner (L)

Line Markert

Partner (L), Forperson for bestyrelsen

Erik Wendelboe Christiansen

Advokat (H)

Poul Hvilsted

Advokat (H)