Mange kommuner ønsker at støtte lokale biografer. Mulighederne for at yde støtte er dog underlagt en række begrænsninger, og manglende overholdelse af reglerne kan indebære, at ulovlig ydet støtte skal tilbagebetales.

Støtte til lokale biografer har i en længere periode været et område med særlig fokus – både for de støttende kommuner og de biografer, der modtager støtte. Samtidig stiller de kommercielle biografer i øget grad spørgsmålstegn ved den kommunale støtte.

Krav om hjemmel

Det er en grundlæggende betingelse for, at en kommune kan støtte en lokal biograf, at kommunen har hjemmel til at give støtten. Hjemlen findes filmlovens § 18 og i bekendtgørelse nr. 754 af 9. juni 2014 om kommunalt tilskud til biografvirksomhed, der udtømmende regulerer kommuners mulighed for at engagere sig i lokale biografer.

Det følger af filmlovens § 18, at kommuner kan yde støtte til biografvirksomhed på følgende tre måder:

  • Tilskud
  • Lån
  • Garanti for lån

Hvor meget kan kommuner give i støtte?

Selvom en kommune har hjemmel til at yde støtte til en biograf, er der begrænsninger for hvor stort et beløb, kommunen kan støtte med. Dette reguleres i bekendtgørelsen om kommunalt tilskud til biografer.

I bekendtgørelsen sondres der mellem kunstbiografer og øvrige biografer, og støttebeløbet afhænger af, om der er tale om en kunstbiograf eller ej.

Støtte til kunstbiografer

Kommunerne kan støtte kunstbiografer med et beløb uden nogen fast grænse, begrænset til det nødvendige minimum for at opnå det grundlæggende formål med kunstbiografer, nemlig at øge kulturel mangfoldighed og tilbyde publikum et bredt udbud af film.

Betingelserne for, hvornår der er tale om en kunstbiograf, findes i § 1 i bekendtgørelsen om kommunalt tilskud til biografvirksomhed. Bestemmelsen indebærer bl.a., at den enkelte biografs repertoire og program ikke systematisk må konkurrere med kommercielle biografer i lokalområdet. Der findes på nuværende tidspunkt omkring ti kunstbiografer i Danmark. Langt størstedelen af danske biografer opfylder derfor ikke betingelserne for at være en kunstbiograf, og støtten skal derfor overholde reglerne nedenfor.

Støtte til øvrige biografer

Kommunen kan efter filmloven give støtte til biografer, der ikke er kunstbiografer, og det følger af bekendtgørelsen, at dette skal ske inden for rammerne af de minimis-forordningen.

Det betyder, at en biograf maksimalt kan opnå støtte for et beløb svarende til 200.000 euro (ca. 1,5 mio. kr.) over en 3-årig periode. Det er derfor vigtigt, at biografen konkret sikrer sig, at den samlet set fra alle myndigheder, ikke modtager støtte ud over støtteloftet.

Kommunen skal ikke anmelde støtten til Kommissionen, men biografen skal underskrive en såkaldt de minimis-erklæring.

Tilbagebetaling af ulovlig støtte

Ulovlig støtte skal tilbagebetales. Den, der har udbetalt ulovlig støtte, er forpligtet til af egen drift at søge støtten tilbage.

Vil du vide mere?

Kontakt

Andreas Christensen

Partner (H)

Rikke Søgaard Berth

Partner