Erfaring og ekspertise i statsstøtte

Når virksomheder modtager støtte eller fordele ved hjælpe af offentlige midler, kan der være tale om statsstøtte. Det er derfor vigtigt for både myndigheder og virksomheder, at det juridiske fundament for støtten er i orden.

Vi rådgiver offentlige myndigheder, virksomheder, som modtager støtte og klagere, som f.eks. stilles ringere, fordi en konkurrent modtager statsstøtte. Vi kender parternes interesser i statsstøttesager og samspillet med det politiske miljø, som ofte har afgørende betydning.

Derfor kan vi give en konkret rådgivning og formidle de juridiske budskaber i den rette kontekst. Vores eksperter har en bred erfaring med støttevurderinger, retssager og tilsynssager samt anmeldelse og registrering af støtte inden for en række sektorer. Vi har blandt andet rådgivet om statsstøtte til lokale og nationale kulturaktiviteter, til vedvarende energi og forsyningssektoren samt statsstøtte i form af skattefordele eller fordelagtige offentlige lånegarantier.

Overblik over statsstøttereglerne

Statsstøtte er reguleret via et dansk regelsæt og et EU-regelsæt. De danske regler findes i konkurrencelovens kapital 3a - særligt § 11a. EU-reglerne findes i Traktaten om den Europæiske Unions Funktionsmåde artikel 107-109. Begge regelsæt indeholder et forbud mod at yde ulovlig statsstøtte.

Statsstøttereglerne indeholder en række kumulative betingelser for, hvornår der er tale om statsstøtte. Der er sammenfattende tale om statsstøtte, når der:

1) ydes støtte
2) ved hjælp af offentlige midler
3) som fordrejer eller truer med at fordreje konkurrencen og
4) ved at begunstige visse virksomheder.

EU-reglerne gælder, hvis støtten kan påvirke samhandlen. Der skal i praksis ikke meget til, før der kan være samhandelspåvirkning, men visse lokale aktiviteter er ikke omfattet af EU-reglerne. Støtte, som er omfattet af EU-statsstøttereglerne, skal som udgangspunkt anmeldes til og godkendes af Kommissionen. Er det ikke sket, så er der tale om ulovlig statsstøtte. Der er nogle undtagelser til det udgangspunkt. Det gælder primært støtte, som er omfattet af en fritagelse i gruppefritagelsesforordningen og mindre støttebeløb, som er omfattet af de minimis-forordningen.

Statsstøtte efter de danske regler kræver ikke, at støtte anmeldes og godkendes, men Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen kan gribe ind over for statsstøtte, som er ulovlig efter de danske regler. Det gælder dog ikke, hvis støtten har hjemmel i offentlig regulering og derfor er de danske reglers anvendelsesområde i praksis ikke særlig bredt.

Det væsentligt at huske, at offentlig støtte til en virksomhed kræver, at der er et hjemmelgrundlag for at yde støtten. Selvom et støtteinitiativ er i overensstemmelse med statsstøttereglerne, så kræver tildeling af støtte stadig, at der er hjemmel, f.eks. i sektorregulering eller i kommunalfuldmagtsreglerne.

Skal du vurdere om et støtteinitiativ er omfattet af statsstøttereglerne, kan du bruge Hortens flowchart for statsstøtte. Få det fulde overblik over EU-statsstøtteregler i vores Oversigt over EU-statsstøttereglerne.

Video: Statsstøtte - på 6 minutter


Hotline

Det er altid muligt at kontakte vores hotline, hvor vi står til rådighed til en indledende snak om reglerne eller om en konkret sag. Du kan også tage direkte kontakt til en af vores eksperter. Hotlinen er åben 24 timer i døgnet.

Tlf.: 3334 4422

Professionel rådgivning i statsstøtte 

 • Statsstøttebegrebet

  Statsstøttebegrebet defineres i TEUF art. 107, stk. 1, som: “[…] statsstøtte eller støtte, som ydes ved hjælp af statsmidler under enhver tænkelig form, og som fordrejer eller truer med at fordreje konkurrencevilkårene ved at begunstige visse virksomheder eller visse produktioner […] i det omfang den påvirker samhandelen mellem medlemsstaterne.”

  Kommissionen giver vejledning i, hvad der ligger i begrebet statsstøtte i deres meddelelse om statsstøttebegrebet (2016/c 262/01).

  Du kan læse Hortens gennemgang af statsstøttebetingelserne i vores onepager over statsstøtte eller i artiklen: Hvad er statsstøtte?

  Skal du vurdere om et støtteinitiativ er omfattet af statsstøttereglerne, kan du bruge Hortens flowchart for statsstøtte.


 • De minimis

  De minimis-støtte er en forenklet procedure, som kan anvendes ved mindre støtteinitiativer under visse betingelser. Hvis EU-statsstøtte kan tildeles efter proceduren i de minimis-forordningen (2023/2831), så skal støtten ikke anmeldes til og godkendes af Kommissionen. Støtten kan dog stadig være omfattet af en registreringspligt, se mere under 'Notifikation og registrering'.

  De minimis-forordningen kan som hovedregel anvendes for støtte, som ikke overstiger 300.000 euro over en 3-årig periode. Læs mere om de minimis-forordningen og proceduren for tildeling af de minimis-støtte her: Statsstøtte: De minimis-støtte - hvad er det, og hvordan gør man?

  Download vores Oversigt over de minimis-støtte
  Download vores Erklæring om de minimis-støtte

 • Gruppefritagelse

  Kommissionens generelle gruppefritagelsesforordning (651/2014) fritager en række områder fra at udgøre ulovlig statsstøtte. Fritagelsen kræver, at betingelserne i forordningen opfyldes. Forordningen indeholder både generelle betingelser, som alle støtteinitiativer skal opfylde og specifikke betingelser for de enkelte områder.

  De støtteinitiativer, som fritages, skal ikke anmeldes til og godkendes af Kommissionen. Støtten kan dog stadig være omfattet af en registreringspligt, se mere under 'Notifikation og registrering'.

  Eksempler på områder der kan gruppefritages:

  • Støtte til små og mellemstore virksomheder
  • Støtte til forskning, udvikling og innovation
  • Uddannelsesstøtte
  • Støtte til dårligt stillede og handicappede arbejdstagere
  • Støtte til miljøbeskyttelse
  • Støtte til bredbåndsinfrastruktur
  • Støtte til kultur og bevarelse af kulturarv
  • Støtte til sportsinfrastruktur
  • Støtte til havne og lufthavne
  • Notifikation og registrering

  Statsstøtte, som er omfattet af EU-statsstøttereglerne, skal som udgangspunkt anmeldes til Kommissionen. Her er det vigtigt at være ude i god tid da et støtteinitiativ ikke må sættes i gang før Kommissionens godkendelse foreligger. 

  Selvom EU-statsstøtte tildeles efter en fritagelse og dermed ikke skal anmeldes til eller godkendes af Kommissionen, så kan støtten stadig være omfattet af en registreringspligt. Statsstøtte, som tildeles i overensstemmelse med Kommissionens generelle gruppefritagelsesforordning (651/2014), skal indberettes elektronisk til Kommissionen senest 20 arbejdsdage efter foranstaltningen træder i kraft. Det sker i praksis via Kommissionens elektroniske indberetningssystem.

  Statsstøtte, der overstiger 500.000 euro (ca. 3,75 mio. kr.), skal registreres i Erhvervsstyrelsens statsstøtteregister. Formålet med registreringen er overordnet at sikre, at oplysninger om offentlige institutioners støtte til virksomheder er offentligt tilgængelige. Registreringen skal ske senest seks måneder efter tildelingen (det tidspunkt, hvor der er givet tilsagn om støtten).

 • Notifikation og registrering

  Statsstøtte, som er omfattet af EU-statsstøttereglerne, skal som udgangspunkt anmeldes til Kommissionen. Her er det vigtigt at være ude i god tid da et støtteinitiativ ikke må sættes i gang før Kommissionens godkendelse foreligger. 

  Selvom EU-statsstøtte tildeles efter en fritagelse og dermed ikke skal anmeldes til eller godkendes af Kommissionen, så kan støtten stadig være omfattet af en registreringspligt. Statsstøtte, som tildeles i overensstemmelse med Kommissionens generelle gruppefritagelsesforordning (651/2014), skal indberettes elektronisk til Kommissionen senest 20 arbejdsdage efter foranstaltningen træder i kraft. Det sker i praksis via Kommissionens elektroniske indberetningssystem. 

  Statsstøtte, der overstiger 500.000 euro (ca. 3,75 mio. kr.), skal registreres i Erhvervsstyrelsens statsstøtteregister. Formålet med registreringen er overordnet at sikre, at oplysninger om offentlige institutioners støtte til virksomheder er offentligt tilgængelige. Registreringen skal ske senest seks måneder efter tildelingen (det tidspunkt, hvor der er givet tilsagn om støtten).

  Download vores Oversigt over registrering af statsstøtte

 • Kommunale lånegarantier

  De seneste år har der været fokus på statsstøtte og kommunale lånegarantier. En kommunal garanti uden garantiprovision indebærer et støtteelement til det selskab, som kommunen stiller lånegaranti for. Det skyldes, at kommunen påtager sig risikoen for selskabets lån uden beregning. Hvis garantistillelsen er omfattet af statsstøttereglerne, skal garantien stilles på vilkår, som er forenelige med reglerne. Der skal også være en kommunalretlig hjemmel, før en kommune lovligt kan tildele støtte til enkeltpersoner- eller virksomheder.

  Vi har bistået flere kommuner med at vurdere kommunale garantier inden for forskellige sektorer. Derudover bistår vi i dialog- og konfliktsager mellem støttegiver og støttemodtager. Vi har fx ført en sag for Sønderborg Kommune om garantier til fjernvarmeselskaber, hvor Vestre Landsret i 2016 fastslog, at det var berettiget, at kommunen opkrævede garantiprovision, selvom det ikke var aftalt fra start.

  Læs mere om sagen her: Ny landsretsdom: Kommunal lånegaranti til fjernvarmeselskaber var ulovlig statsstøtte


 • Tilbagebetaling

  Har en offentlig myndighed ydet ulovlig statsstøtte, kan støtten kræves tilbagebetalt. Det beløb, som skal tilbagebetales, er den ulovlige støtte. Det er overordnet set det fulde støttebeløb inkl. renter, fra støtten er stillet til rådighed, og frem til den tilbagebetales.

 • Statsstøtte og sport

  Der bliver ofte givet offentlig støtte til lokale sportsklubber og -foreninger – fx fra kommuner. Det kan dog blive dyrt for modtageren, hvis støtten ikke er statsstøttesikker, da ulovlig statsstøtte kan kræves tilbagebetalt med renter. Antallet af sager vedrørende statsstøtte til sport er de seneste år steget væsentligt. Særligt Kommissionen har haft fokus på offentlig støtte i sportsbranchen. Det kan fx være lån, sponsorater, udlejning under markedsprisen, eller opførelse af nye stadioner.

  Horten har sammen med Antitrust Alliance udgivet en folder, som gennemgår reglerne for statsstøtte til sport. Du kan læse, hvordan reglerne gælder for sportssektoren, og hvad der gælder for særligt væsentlige temaer så som sportsklubber, stadioner og foreningsidræt.

  Læs folderen her: Statsstøtte og sport - Sådan overholder du spillereglerne


 • Statsstøtte og luftfart

  Mange lufthavne og flyselskaber modtager støtte fra nationale myndigheder og kommuner. Antallet af sager vedrørende statsstøtte til lufthavne og flyselskaber er de seneste år steget markant. Særligt Europa-Kommissionen har haft fokus på offentlig støtte til etablering og drift af mindre lokale lufthavne samt aftaler mellem offentligt ejede lufthavne og flyselskaber.

  Hortens folder om statsstøtte og luftfart giver et overblik over reglerne og en række væsentlige temaer såsom investering i lufthavne, driftsstøtte til lufthavne og lufthavnes støtte til flyselskaber.

  Læs folderen her: Statsstøtte og luftfart - hvad er reglerne?

 • Statsstøtte og havne

  Hortens folder om statsstøtte og havne giver overblik over reglerne. Læs også om, hvordan reglerne gælder i forhold til særligt væsentlige temaer, herunder investeringer i havneinfrastruktur, oprensningsydelser og støtte til havneforvaltere og -brugere.

  Hent folderen "Statsstøtte og havne" som pdf

 • Statsstøtte til forskning, udvikling og innovation

  Hortens folder om statsstøtte og forskning, udvikling og innovation giver et overblik over reglerne. Læs også om, hvordan reglerne gælder i forhold til væsentlige temaer, herunder støtte til innovationscentre, startups og spinouts, samarbejde mellem forskningsinstitutionen og virksomheder og forskning i klima og grøn omstilling.

  Download folderen Statsstøtte til forskning, udvikling og innovation - hvad er reglerne.


 • Statsstøtte og kultur

  Kultur er en særlig størrelse, som på den ene side er værdibærende og med til at forme vores samfund, og som på den anden side rummer betydelige muligheder for økonomisk aktivitet. Der bliver ofte givet offentlig støtte til kulturaktiviteter og foreningsliv. Det kan dog have store økonomiske konsekvenser for kulturudbydere, hvis den modtagne støtte er givet i strid med statsstøttereglerne.

  Hortens folder om statsstøtte og kultur giver et overblik over reglerne og en række væsentlige temaer såsom støtte til biografer, festivaler og museer.

  Læs folderen her: Statsstøtte og kultur

 • Oversigter og værktøjer

Statsstøtteteamet

Andreas Christensen

Partner (H)

Jesper Petersen Bach

Partner

Andrea Hilt Dyrby

Advokat

Marie Løvbjerg

Director, advokat

Sune Schmidt Jensen

Advokatfuldmægtig

Trine Louise Balleby Dahl

Advokatfuldmægtig