Kommissionen meddelte den 7. februar 2019, at syv statsstøtteregelsæt, herunder gruppefritagelsesforordningen og de minimis-reglerne er forlænget frem til 2022, og at Kommissionen samtidig har igangsat en evaluering af reglerne.

Siden 2012 har Kommissionen gennemført en modernisering af statsstøttereglerne. Formålet var at give medlemsstaterne mulighed for hurtigt at kunne støtte investeringer, økonomisk vækst og jobskabelse, mens Kommissionen fokuserer på de områder, hvor der er størst risiko for, at statsstøtten vil skade konkurrencen. Efter moderniseringen kan 97 % af al statsstøtte ifølge Kommissionen tildeles uden godkendelse fra Kommissionen.

En række regler i Kommissionens modernisering af statsstøttereglerne udløber ved udgangen af 2020. De forlænges i 2 år indtil udgangen af 2022, mens Kommissionen laver en samlet evaluering af moderniseringen af statsstøttereglerne.

Statsstøtteregler, der forlænges frem til 2022

  • Gruppefritagelsesforordningen (651/2014)
  • De minimis-forordningen (forordning 1407/2013)
  • Retningslinjer for regional statsstøtte (2013/C 209/01)
  • Retningslinjer for statsstøtte til risikofinansieringsinvesteringer (2014/C 19/04)
  • Retningslinjer for statsstøtte til miljøbeskyttelse og energi (2014/C 200/01)
  • Rammebestemmelser for statsstøtte til kriseramte virksomheder (2014/C 249/01)
  • Meddelelse om forenelighed af statsstøtte til projekter af fælleseuropæisk interesse (2014/C 188/02)

Evaluering af statsstøttereglerne

Kommissionens evaluering af statsstøttereglerne blev igangsat den 7. februar 2019 som et såkaldt "fitness check". Her analyserer Kommissionen, om reglerne opfylder deres formål, og giver det ønskede resultat med henblik på at beslutte, om reglerne skal forlænges eller ændres.

Evaluering omfatter også retningslinjerne for statsstøtte til lufthavne og luftfartsselskaber, rammebestemmelserne for statsstøtte til forskning og udvikling, retningslinjerne for statsstøtte til jernbaneselskaber og meddelelse vedrørende statsstøtte til kortfristet eksportkreditforsikring.

Kontakt

Andreas Christensen

Partner (H)

Marie Løvbjerg

Director, advokat