Kommunernes Landsforening (KL) udgiver nye principper og anbefalinger til kommunernes samarbejde med bankerne. 

En række banker har i de senere år været indblandet i store sager om hvidvask og skatteunddragelse, hvilket har medført kritik af bankerne. Derfor har KL fundet behov for at komme med indspil til det fremadrettede grundlag for samarbejdet mellem kommuner og banker.

I januar 2019 nedsatte KL et råd, som skulle komme med anbefalinger til, hvordan kommunerne kunne holde bankerne op på deres samfundsansvar i forhold til hvidvask og skatteunddragelse.

Rådet har 28. juni 2019 afgivet otte principper for samarbejdet mellem kommuner og banker:

  1. Vi forventer, at vores bank udviser samfundsansvar og opfører sig etisk korrekt.
  2. Vi forventer, at vores bank har en sund virksomhedskultur.
  3. Vi forventer, at ledelsen går forrest ved efterlevelsen af bankens værdier (”tone of the top”.
  4. Vi forventer, at vores bank agerer proaktivt og åben.
  5. Vi forventer, at fokus på compliance slår igennem i organisationen.
  6. Vi forventer, at vores bank anvender de seneste og mest effektive redskaber i bekæmpelsen af hvidvask.
  7. Vi forventer, at vores bank samarbejder på tværs af den finansielle sektor og på tværs af landegrænser.
  8. Vi forventer, at vores bank aktivt samarbejder med myndighederne.

Yderligere anbefalinger fra KL

Derudover anbefaler KL, at kommunerne tager en række konkrete værktøjer i brug både i udbudsfasen og i den efterfølgende kontraktperiode: Anvendelse af udelukkelsesgrundene i udbudsfasen og brug af kontraktvilkår, der giver ordregiver sanktionsmuligheder, hvis banken overtræder hvidvaskreglerne eller medvirker til skatteunddragelse.

En ordregiver kan fastsætte særlige betingelser for gennemførelsen af en kontrakt, men betingelserne skal være forbundet med kontraktens genstand, jf. udbudslovens § 176. Efter Hortens opfattelse er der meget, der taler for, at det bør være lovligt at stille de kontraktkrav, som KL anbefaler, selvom de angår generelle forhold hos banken. Der er endnu ikke praksis, som belyser spørgsmålet, og anvendelse af klausulerne vil derfor være behæftet med den usikkerhed, som følger deraf.

Kontakt

Rikke Søgaard Berth

Partner

Andreas Christensen

Partner (H)