Forsyningstilsynet præciserer, hvilke indgreb de kan foretage, når de energivirksomheder, der er under tilsynets kontrol, har eller ser ud til at have overtrådt lovgivningen.

Den 30. august 2018 offentliggjorde Forsyningstilsynet, at det skal være mere tydeligt for de energivirksomheder, der føres tilsyn med, hvilke indgreb, der kan tages i brug, hvis en virksomhed har overtrådt lovgivningen, eller hvis der er tegn på en overtrædelse.

Forsyningstilsynet har derfor præciseret, hvornår tilsynets tre respektive former for indgreb tages i brug:

Indskærpelse

I tilfælde hvor der er tegn på en lovovertrædelse men ikke beviser, kan Forsyningstilsynet indskærpe over for den givne virksomhed i form af en vejledning. Det er Forsyningstilsynets mildeste reaktionsmulighed. Der er ikke tale om en afgørelse, og virksomheden har derfor ikke klageadgang. Til gengæld har en indskærpelse heller ikke nogen retlig virkning. Men virksomheden kan naturligvis gå i dialog med Forsyningstilsynet om sagen.

Påtale

Hvis en energivirksomhed har overtrådt relevant gældende lovgivning, men senere har rettet op på det, kan Forsyningstilsynet give virksomheden en påtale. Der vil i så fald være tale om en forvaltningsretlig afgørelse over for adressaten, hvorfor afgørelsen skal offentliggøres. Det betyder også, at almindelige forvaltningsretlige regler skal overholdes med hensyn til fx partshøring og klagevejledning, og at der er klagemulighed.

Påbud

Endelig har Forsyningstilsynet adgang til at give den pågældende virksomhed et påbud, hvis tilsynet konstaterer en vedvarende lovstridig adfærd, eller hvis virksomheden undlader at handle, hvor en handling er påkrævet. Der kan kun gives påbud, hvis det ikke gennem forhandling mellem Forsyningstilsynet og virksomheden har været muligt at bringe forholdet til ophør. Det tilsynsindgreb udgør også en forvaltningsretlig afgørelse. Derfor skal virksomheden parthøres, ligesom Forsyningstilsynet også her skal give klagevejledning om muligheden for at klage over påbuddet. Påbud skal også offentliggøres.

Direktør i Forsyningstilsynet, Carsten Smidt, udtaler i anledning af Forsyningstilsynets præcision af sine tre indgrebsmuligheder: " Det skal være tydeligt for virksomhederne hvilke indgreb, vi tager i brug alt afhængigt af, om der er tegn på eller bevis for en lovovertrædelse. Vi skal gennem vores indgreb særligt skabe effekt for forbrugerne. Det gør vi ved at have en flerstrenget indgrebsmulighed".

Horten bemærker, at en indskærpelse også kan have betydning for en virksomheds offentlige omdømme. Da der ikke er klagemulighed, kan det være væsentligt tidligt i forløbet at gå i dialog med Forsyningstilsynet for så vidt muligt at afkræfte mistanken om ulovlige forhold.

Kontakt

Line Markert

Partner (L)

Eigil Worm

Senioradvokat (L)

René Frisdahl Jensen

Partner (L)