Europa-Kommissionen har ifølge en pressemeddelelse af 8. januar 2019 opfordret Spanien og Italien til at sikre, at landenes havnebeskatning overholder statsstøttereglerne. Det kræver, at havne i Spanien og Italien betaler selskabsskat på samme vilkår som andre virksomheder.

I både Italien og Spanien giver havnelovgivningen væsentlige skattefritagelser for havne. I april 2018 informerede Europa-Kommissionen ("Kommissionen") de to lande om, at Kommissionen har betænkeligheder ved landenes beskatning af havne. Det er Kommissionens foreløbige vurdering, at skatteundtagelserne giver en selektiv fordel til havne, som kan være i strid med EU-statsstøttereglerne. Derfor opfordrer Kommissionen nu Spanien og Italien til at bringe beskatningen af havne i overensstemmelse med statsstøttereglerne.

Statsstøtte og skatteundtagelser i sagen

Skatteundtagelserne for havne i Spanien og Italien eksisterede før EU-traktaten trådte i kraft og betragtes derfor som såkaldt eksisterende støtte. Det betyder, at eventuel støtte, der er givet, ikke kan kræves tilbagebetalt, selvom den er i strid med EU-statsstøttereglerne. Kommissionen kan i stedet foreslå, hvordan forholdene bringes i overensstemmelse med reglerne, hvilket de nu har gjort med to beslutninger, som opfordrer landene til at ændre skattereglerne for havne. Hvis Spanien og Italien ikke retter ind, er næste skridt, at Kommissionen åbner en formel statsstøtteundersøgelse. Hvis Kommissionen konkluderer, at skatteundtagelserne udgør statsstøtte, kan sagen munde ud i et krav om at bringe skatteundtagelserne til ophør.

Mange sager om statsstøtte og havnebeskatning

Sagen er en af mange sager om statsstøtte til havne i EU-landene. I januar 2016 krævede Kommissionen, at Holland afskaffer en skattefritagelse for seks offentligt ejede hollandske havne. I juli 2017 krævede Kommissionen, at Belgien og Frankrig tilpasser deres lovgivning for at sikre at alle havne er omfattet af samme selskabsskatteregler som andre virksomheder. Skatteundtagelserne blev betragtet som statsstøtte.

Statsstøtte og havne

Statsstøttereglerne finder alene anvendelse, hvis støttemodtageren udøver en økonomisk aktivitet. De fleste industrihavne har både økonomisk og ikke-økonomisk aktivitet. Den kommercielle drift af havneinfrastruktur, terminalbygninger og oprensning af sejlrenden er eksempler på økonomisk aktivitet. Derimod vil f.eks. søfartskontrol og sikkerhed typisk betragtes som ikke-økonomisk aktivitet.

Offentlig støtte til økonomiske aktiviteter eller offentlig støtte, som ikke er øremærket til ikke-økonomisk aktivitet, kan være omfattet af EU-statsstøttereglerne. Hvis det er tilfældet, skal støtten tildeles i overensstemmelse med statsstøttereglerne. Der er gode muligheder for at fritage offentlig støtte til havne ved at følge proceduren i gruppefritagelsesforordningen eller ved at give støtten som de minimis-støtte.

Få et kort overblik over statsstøttereglerne her: Hvad er statsstøtte?

Kontakt

Andreas Christensen

Partner (H)

Rikke Søgaard Berth

Partner

Marie Løvbjerg

Director, advokat