Retten i Hillerød har den 11. januar 2019 idømt en direktør og en ledende medarbejder bøder på hver 300.000 kr. for at have udvekslet priser med konkurrenter. Bøderne er nogle af de største personlige bøder, der er givet i en dansk kartelsag.

Dommen er en del af en større kartelsag, som startede tilbage i 2015, efter at Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen havde været på uanmeldt kontrolbesøg i nedrivningsbranchen. Sagen blev efterfølgende videregivet til Statsadvokaten for Særlig Økonomisk Kriminalitet (SØIK) med henblik på strafferetlig forfølgelse af sagen.

De to ledende medarbejdere var tiltalt for i 24 tilfælde at have overtrådt konkurrencereglerne ved at udveksle oplysninger med konkurrenter om priser på nedrivningsopgaver. Overtrædelsen fandt sted i perioden maj 2011 til oktober 2013 og omfatter nedrivningsopgaver for både offentlige og private kunder. Retten fandt begge tiltalte skyldige i samtlige forhold. Retten fandt således, at deres adfærd udgjorde en samordnet praksis om koordinering af bud, som havde til formål at begrænse konkurrencen i strid med konkurrencelovens § 6.

Ingen fængselsstraf til karteldeltagerne

Siden 2013 har det været muligt at idømme fængselsstraf i særligt grove kartelsager. Fire af prisudvekslingerne i sagen fandt sted, efter de skærpede regler trådte i kraft. Derfor havde anklagemyndigheden nedlagt påstand om, at de tiltalte skulle idømmes fængselsstraf.

Byretten kom dog frem til, at der ikke var tale om forhold af så grov beskaffenhed, at betingelserne for at idømme fængselsstraf var opfyldt. Der blev blandt andet lagt vægt på, at de to personer ikke havde haft en personlig økonomisk vinding.

Større bøder - fra 25.000 kr. til 300.000 kr.

Inden de skærpede sanktioner kom i 2013, har kartelsager typisk udløst personlige bøder til ledende medarbejdere på 15.000-25.000 kr.

Med de skærpede sanktioner påbyder lovforarbejderne grundbeløb for personlige bøder på 100.000 kr. for alvorlige overtrædelser af reglerne. Bødeniveauet skal derudover stige i takt med varigheden af kartellet, og en mellemlang varighed på 1-5 år bør efter forarbejderne udløse et tillæg på 50 %.

Bøderne til de ledende medarbejdere i den konkrete sag er dog stadig væsentlige. I mange andre sager om alvorlige overtrædelser af konkurrencereglerne de seneste år har bøderne ligget på omkring 100.000 kr.

Retten i Hillerød kom frem til, at bøderne i denne sag skulle fastsættes til 300.000 kr. til hver af de to ledende medarbejdere. Der blev blandt andet lagt vægt på antallet af forhold, at tilbudskoordineringen var foregået i en periode på knap to år, og den hidtidige retspraksis, hvor et enkeltstående forhold er blevet tilkendt en bøde på 100.000 kr.

Dommen er en del af en større kartelsag, og ifølge Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen forventes der domme i flere sager i de kommende måneder.

Kontakt

Andreas Christensen

Partner (H)

Marie Løvbjerg

Director, advokat