Kommissionen vedtog 22. juli 2019 en ny meddelelse, der forklarer de regler og procedurer, der gælder for tilbagebetaling af statsstøtte. Den nye meddelelse erstatter den tidligere tilbagesøgningsmeddelelse fra 2007.

Som led i modernisering af statsstøttepolitikken har Kommissionen de seneste år haft særligt fokus på at sikre, at medlemsstaterne kræver ulovlig udbetalt statsstøtte tilbagebetalt.

Herunder gør vi status på, hvordan den nye meddelelse adskiller sig fra meddelelsen fra 2007.

Er den nye meddelelse relevant for dig?

Den nye meddelelse er særlig relevant for myndigheder i medlemsstaterne, der skal gennemføre en afgørelse fra Kommissionen om, at der skal ske tilbagebetaling af statsstøtte – en såkaldt tilbagebetalingsafgørelse.

Hvad indebærer den nye meddelelse?

Den nye meddelelse ændrer ikke på de grundlæggende regler for tilbagebetaling af statsstøtte, der følger af traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (TEUF), procedureforordningen og gennemførelsesforordningen på statsstøtteområdet.

Sammenlignet med den dagældende meddelelse fra 2007 indeholder den nye meddelelse nu:

  • En mere detaljeret forklaring på, hvordan Kommissionen kan hjælpe medlemsstaterne i inddrivelsesfasen – f.eks. ved at arrangere indledende møder og ved at dele dokumenter samt arbejdsmetoder
  • En mere udførlig vejledning til identifikation af de støttemodtagere, som støtten skal kræves tilbagebetalt hos
  • En mere udførlig vejledning til opgørelse af de beløb, der skal kræves tilbagebetalt
  • Særskilte afsnit med detaljerede forklaringer på, hvordan der foretages inddrivelse i tilfælde hvor støtten er givet som skattefradrag, samt i tilfælde hvor modtager er under insolvensbehandling, eller hvor der er sket en omstrukturering af virksomheden siden modtagelse af støtten
  • Et nyt kontaktpunkt i Kommissionen for forespørgsler om statsstøtte.

Læs hele Kommissionens nye meddelelse her: Kommissionens meddelelse om tilbagebetaling af ulovlig og uforenelig statsstøtte (2019/C 247/01).

Vil du vide mere om statsstøtte?

Kontakt

Andreas Christensen

Partner (H)

Rikke Søgaard Berth

Partner

Marie Løvbjerg

Director, advokat