Lovforslag L 153 til ændring af miljøbeskyttelsesloven og lov om Forsyningstilsynet er vedtaget 3. juni 2022 og træder i kraft 1. juli 2022. De nye regler indeholder nye rammer for kommunal behandling af affald egnet til materialenyttiggørelse, indsamling af erhvervsaffald, genbrug på genbrugspladser og skærpet økonomisk tilsyn.

Hovedindhold

Flere områder er berørt af de nye regler:

 • Kommunernes rolle på affaldshåndteringsområdet:
  • Forbud mod deltagelse i genanvendelsesaktiviteter
  • Udbudspligt
  • Overgangsordning
  • Dispensationsordning
 • Erhvervsaffald:
  • Frivillige ordninger for genanvendeligt og forbrændingsegnet affald
  • Markedspris
 • Genbrugsområder på genbrugspladser
 • Økonomisk tilsyn

Kommunernes rolle

Forbud

Kommuner må hverken behandle eller sortere husholdningsaffald egnet til materialenyttiggørelse og kan ikke længere eje og drive genanvendelsesanlæg. Forbuddet omfatter ikke vand- og spildevandsaktiviteter, affald på ikke brofaste øer (hvis behandlingen sker på øen) og jord, som er affald.

Kommuner må fortsat foretage indledende sortering, der anses for at være en del af udførelsen af indsamlingsopgaven. Dette må dog ikke ske ved at anvende automatiserede sorteringsanlæg. Energistyrelsen kan give dispensation.

Kommuner vil ved bekendtgørelse få mulighed for at omlaste affald, behandle affald fra egne virksomheder (fx kompostering af park- og haveaffald og behandling af slagge), behandle haveaffald indsamlet på genbrugspladser og anvende forbehandlet affald til kommunale bygge- og anlægsarbejder.

Udbudspligt

Kommuner skal 1. juli 2023 have udbudt opgaven med behandling af husholdningsaffald til materialenyttiggørelse. In house-reglen ophæves for disse aktiviteter.

Eftersom en udbudsproces typisk varer mellem seks til tolv måneder, skal Horten understrege, at det er vigtigt, at processen sættes i gang snarest muligt.

Overgangsordning

Kommuner med eksisterende genanvendelsesanlæg vil kunne bevare ejerskabet til anlæggene i en overgangsperiode på fem år. Deltagelse i overgangsordningen skal anmeldes til Forsyningstilsynet senest 30. september 2022. Kommuner kan alene deltage i overgangsordningen med anlæg, hvori der 16. juni 2020 var foretaget væsentlige, irreversible investeringer. For automatiserede sorteringsanlæg er skæringsdatoen 1. juli 2022. Kommuner, der deltager i overgangsordningen, skal huske, at de senest 1. januar 2024 skal udskille aktiviteten i et særskilt selskab (A/S eller ApS).

Overgangsordningen ophører 1. juli 2027. Kommuner må i overgangsperioden ikke foretage reinvesteringer i anlægget. Kun almindelig vedligeholdelse er tilladt.

Dispensationsordning Forsyningstilsynet kan give dispensation fra forbuddet mod deltagelse i genanvendelsesaktiviteter, hvis opgaven er udbudt, men uden at kommunen har modtaget antagelige ansøgninger eller tilbud. Dispensationen vil gælde for den enkelte affaldsfraktion og kun for affald indsamlet i kommunen. Dispensation kræver bl.a., at kommunen udskiller opgaven i et særskilt selskab (A/S eller ApS) med privat medejerskab. Selskabet skal varetage opgaven på kommercielle vilkår.

Erhvervsaffald

Frivillig ordning for indsamling af genanvendeligt erhvervsaffald

Der gælder allerede et forbud mod kommunal behandling af erhvervsaffald egnet til materialenyttiggørelse. Eksisterende dispensationer vil udløbe 1. januar 2027. Forbuddet omfatter ikke erhvervsaffald på ikke brofaste øer.

Kommuner kan fortsat tilbyde indsamling af genanvendeligt erhvervsaffald produceret

 • af virksomheder, der producerer affald, som i art og mængde svarer til en husholdnings,
 • på ikke brofaste øer eller
 • af kommunens egne institutioner og virksomheder.

Ordningerne vil være frivillige. Kommunen skal ikke tilbyde ordninger for genanvendeligt erhvervsaffald, og derfor kan den enkelte kommune overveje, om sådanne ordninger er hensigtsmæssige at etablere. Hvis kommunen etablerer indsamlingsordninger for genanvendeligt erhvervsaffald, står det virksomhederne frit at bruge den kommunale ordning eller at anvende en privat indsamlingsvirksomhed.

Frivillig ordning for indsamling af forbrændingsegnet erhvervsaffald

Kommuner er fortsat forpligtede til at etablere ordninger for indsamling af forbrændingsegnet erhvervsaffald. Ordningen kan etableres som indsamlingsordning eller anvisningsordning. Kommunen skal således ikke nødvendigvis tilbyde indsamling af forbrændingsegnet erhvervsaffald. Hvis kommunen tilbyder indsamling, vil det være frivilligt for virksomhederne, om de ønsker at benytte sig af ordningerne. Kommuner vil fortsat kunne anvise forbrændingsegnet erhvervsaffald til behandling på bestemte anlæg. Virksomheder vil i så fald skulle aflevere forbrændingsegnet affald til dette anlæg, men kan for indsamling af affaldet benytte en privat indsamlingsvirksomhed.

Markedspris

Kommuner skal pr. 1. januar 2023 opkræve en markedspris for indsamling af genanvendeligt og forbrændingsegnet erhvervsaffald. Ordningen kan etableres som indsamlingsordning eller anvisningsordning. Kommunen skal således ikke nødvendigvis tilbyde indsamling af forbrændingsegnet erhvervsaffald. Hvis kommunen tilbyder indsamling, vil det Det samme gælder for behandling af affald på ikke brofaste øer. Kravet om markedspris gælder ikke indsamling af affald fra kommunens egne institutioner og virksomheder. Indtil 1. januar 2023 kan kommuner fortsat fastsætte gebyrer baseret på hvile-i-sig-selv-princippet for de virksomheder, der anvender ordningerne.

Ved behandling af lovforslaget er det præciseret, hvordan kommunerne skal fastsætte markedsprisen. Markedsprisen udgøres af alle relevante omkostningskomponenter og et rimeligt overskud. Overskuddet vil kunne fastsættes som en procentandel af omkostningerne, og omkostningskomponenterne vil kunne svare til affaldsgebyret.

Genbrugsområder på genbrugspladser

Kommuner forpligtes til at etablere genbrugsområder på genbrugspladserne. Reglerne herom vil blive fastsat ved bekendtgørelse. Det forventes, at et udkast til bekendtgørelse sendes i høring til efteråret 2022, og at de nye regler vil træde i kraft 1. januar 2023.

Økonomisk tilsyn

Forsyningstilsynet vil føre et skærpet økonomisk tilsyn med affaldssektoren, som omfatter tilsyn med:

 • Fastsættelse af og opkrævning af markedsprisen for erhvervsaffald.
 • Den eksisterende ordning for kommunal behandling af genanvendeligt erhvervsaffald.
 • Dispensationsordningen for genanvendeligt husholdningsaffald.
 • Overgangsordningen for kommunal behandling af genanvendeligt husholdningsaffald.

Forsyningstilsynet vil desuden overvåge og analysere affaldssektoren og markedet for affaldshåndtering. Det vides ikke, om der vil blive udstedt en bekendtgørelse om den nærmere karakter af og det nærmere omfang af dette tilsyn.

Kontakt

Henriette Soja

Partner (H)

Line Markert

Partner (L), Forperson for bestyrelsen

Renée van Naerssen

Advokat