Erfaring og ekspertise inden for ESG

ESG står for miljø, sociale og ledelsesmæssige forhold (environmental, social and governance). Det omtales også ofte som bæredygtighed.

Interessen og efterspørgslen på virksomheders arbejde med ESG og bæredygtighed har aldrig været større. Efterspørgslen kommer ikke kun fra kunderne, men også fra medarbejdere, forretningspartnere og investorer.

De internationale standarder for virksomheders arbejde med ESG er under hastig udvikling. Forskellige virksomheder er forskellige steder, når det kommer til arbejdet med ESG på strategisk niveau og til implementeringen af ESG-mål.

Lovgivningen stiller allerede store og specifikke krav til visse virksomheders arbejde med ESG og rapportering. Nogle er allerede nået langt i at nå ambitiøse bæredygtighedsmål. Andre står over for en stor opgave med at kortlægge virksomhedens forpligtelser og definere de væsentligste indsatser.

Reguleringen af ESG bliver stadig mere kompliceret og får samtidig betydning for flere virksomheder. Det stiller store krav til virksomhedernes evne til at træffe de strategisk rigtige beslutninger i ESG-landskabet.

Vi hjælper bestyrelser og direktioner med at navigere i de juridiske, forretningsmæssige og politiske konsekvenser af udvikling og implementering af bæredygtigheds- og ESG-initiativer.

Det er gennem strategisk rådgivning og tæt samarbejde med vores kunder, at Horten bedst kan bidrage til den bæredygtige udvikling.

Om vores ESG og bæredygtighedsydelser

 • ESG-rådgivning til selskaber, virksomheder og fonde

  Anbefalingerne om god Selskabsledelse har forøget fokus på bæredygtighed og samfundsansvar. Anbefalingerne lægger særlig vægt på selskabernes rolle i samfundsudviklingen og har fremhævet vigtigheden af selskabernes langsigtede værdiskabelse, herunder selskabernes øgede dialog med kapitalejerne og det omkringliggende samfund. Vi rådgiver bl.a. selskaber om:

  • Selskabets vedtægter, forretningsorden for selskabets bestyrelse og direktionsinstruks
  • Aflønningsformer for ledelsen, herunder ”grønne” personalegoder og bonus- og incitamentsprogrammer, der understøtter bæredygtighed.

  Vi bistår selskabets direktion og bestyrelse med at sikre, at de strategiske emner ESG og bæredygtighed indgår i virksomhedens ledelsessystemer og er en integreret del af ledelsen af selskabet, fx:

  • Virksomheds- og personalepolitikker, som understøtter valg af miljøvenlige løsninger og forretningsgange
  • Feriepolitikker og -aftaler om fx frihed til velgørenhedsarbejde.

  Vi bistår selskabets ledelse med at sikre, at der er fokus på kønsbalance, diversitet og inklusion på alle niveauer af virksomheden og rådgiver om:

  • Måltal og politikker for det underrepræsenterede køn samt rapportering
  • Ledelsesaflønning som incitament til at nå de mål, selskabets ledelse har sat
  • Vi rådgiver desuden fonde om bæredygtige investeringer og donationer.
 • Grønne finansielle produkter

  Vi rådgiver bl.a. om:

  • Green/sustainability-linked loans
  • Green/sustainability-linked bonds herunder under EUs Green Bond Framework
  • Disclosureforordningens (SFDR) regler om lysegrønne, mørkegrønne og øvrige finansielle produkter
  • Taksonomiforordningens regler om bæredygtig økonomisk aktivitet og de tekniske standarder, der udstedes herunder
  • Fondes bæredygtige investeringer og donationer.
 • ESG i M&A-transaktioner

  Der er stort fokus på ESG hos potentielle købere af virksomheder – hvad enten det er PE-fonde, industrielle købere eller andre.

  Når vi bistår sælgere af virksomheder, dokumenterer og beskriver vi de områder og tiltag, der ud fra et ESG-perspektiv er vigtige og relevante for virksomheden, og som forøger virksomhedens værdi og attraktion for mulige købere. ESG-forhold er ikke alene relevant i due diligence-processen, men også ved værdiansættelsen og ved udformningen af transaktionsdokumentationen. Det omfatter bl.a.:

  • Identifikation af tendenser og fokusområder for købere i M&A-markedet i relation til særlige ESG-forhold
  • Bidrag til dokumentation og synliggørelse af virksomhedens ESG-profil som led i salgsforberedelsen
  • Dokumentationssystem som led i opbygningen af det virtuelle datarum
  • Sparring med sælger og sælgers finansielle rådgivere om, hvordan virksomhedens særlige ESG-tiltag kan bidrage til at forøge værdiansættelsen af virksomheden over for mulige købere
  • Udarbejdelse af kontraktklausuler, som håndterer særlige ESG-retlige forhold eller problemkredse.

  Tilsvarende bistår vi købere af virksomheder med at vurdere targetselskabets ESG-retlige forhold. Vi planlægger og gennemfører den ESG-retlige due diligence i tæt dialog med køber og købers øvrige rådgivere og vurderer eventuelle risici, som udspringer af ESG-relaterede forhold hos targetselskabet. Vi leverer anbefalinger til, hvordan eventuelle risici bedst muligt begrænses, eller hvordan de bør påvirke værdiansættelsen. Samtidig kommer vi med anbefalinger til den efterfølgende integration. Dette omfatter bl.a.:

  • Due diligence med særligt fokus på ESG-retlige forhold – både for at afdække eventuelle risici, men også med henblik på påvisning af skjulte ESG-mæssige potentialer
  • Opbygning af dokumentations- og sporingssystem til afdækning af targetselskabets ESG-retlige forhold
  • Udarbejdelse af kontraktklausuler, som håndterer særlige ESG-retlige forhold eller problemkredse.
 • Energi- og forsyningssektoren - grøn omstilling

  Energi- og forsyningssektoren er helt central i den grønne omstilling. Den er samtidig et omfattende og kompliceret regulatorisk område. Vores eksperter rådgiver bl.a. om:

  • Transaktioner med vind-, sol- og biogasanlæg
  • Grøn omstilling af energiforsyning til vedvarende energikilder
  • Forsyning til kostpris, så borgerne forsynes præcis med ydelser, de har brug for, uden indtjening for øje
  • Balancering af forbrugernes interesser i pris og miljø
  • CO2-certifikater
  • Køb af grøn energi, og sammenhæng med forsyningsselskabernes prisregulering, særligt inden for varmesektoren
  • Power Purchase Agreements (PPA'er)
  • Ressourceoptimering og leveringsbestemmelser
  • Sekundavand/teknisk vand
  • Ledningsnet og anden infrastruktur til grøn energi
  • ESG og ledelsesansvar: Uddannelse af offentlige bestyrelser
  • Kontraktklausuler i forhold til underleverandører.

  Elbiler og ladestationer

  Vi rådgiver bl.a. leasingselskaber om:

  • Finansiering af elbiler
  • Etablering og finansiering af ladestationer til elbiler
  • Elbil fleet management-aftaler med elleverancer inkluderet.

  Vi rådgiver bl.a. ejendomsbranchen om:

  • Lovkrav om etablering af ladestationer i forbindelse med både eksisterende og nyt byggeri
  • Ændringer af lejeaftaler i forbindelse med etablering af ladestationer ved ejendomme.

  Vi rådgiver bl.a. kommuner om:

  • Ladeinfrastruktur og regulering
  • Medfinansiering - kommunal støtte til etablering af ladestandere.
 • Bæredygtigt byggeri og ejendomsporteføljer

  Vi rådgiver bl.a. om:

  • Energimærkning og certificering efter internationale bæredygtighedsstandarder (DGNB og LEED)
  • Rapportering på ejendomsportefølje, både mht. måling af energiforbrug og målsætninger for energirenovering
  • Sociale klausuler i forbindelse med udbud af entrepriser
  • Bæredygtige energikilder (fx solceller på tage), herunder afgiftsmæssige forhold ved tilkobling til energinet.

 • ESG-krav i offentlige udbud og kontrakter

  Det offentlige køber ind for over 300 milliarder kroner hvert år. Grønne indkøb og bæredygtige udbud er begreber, som i høj grad præger den offentlige indkøbsdagsorden.

  I vores rådgivning af offentlige ordregivere har vi særligt fokus på:

  • Udbudsstrategier, der tilgodeser både ordregivers ESG-dagsorden og den seneste udvikling på det relevante marked.
  • Udvikling og formulering af udbudskrav inden for de udbudsretlige rammer, herunder brug af udelukkelsesgrunde, krav til leverandørens egnethed og konkurrenceparametre, med særlig fokus på muligheden for dokumentation af det tilbudte.
  • Kontraktklausuler, herunder innovationsklausuler, som i kontraktperioden forpligter parterne til at arbejde med ESG i sociale klausuler, herunder krav til løn og vilkår, samt uddannelsesklausuler.

  I vores rådgivning af tilbudsgivere har vi særligt fokus på:

  • Identifikation af tendenser og krav i offentlige indkøb og kontrakter
  • Bistand til at forberede tilbudsgivers forretning og tilbudsafgivelse, så den bedst matcher (og helst kommer på forkant) med de krav, som stilles i offentlige udbud
  • Strategi for compliance i forhold til udbuds- og kontraktkrav, herunder ESG-krav
  • Opbygning af dokumentations- og sporingssystem
  • Opbygning af innovations- og indsatskatalog.
 • Grøn markedsføring - greenwashing

  Virksomheders markedsføring og kommunikation skal stemme overens med omfanget af virksomhedens miljømæssige eller etiske tiltag. Når en virksomheds kommunikation om bæredygtighed, CO2-udslip eller klimavenlighed ikke matcher med den faktiske handling, kaldes det greenwashing. Vi rådgiver bl.a. om:

  • Markedsføringsret, særligt sikring mod vildledning af forbrugere (greenwashing)
  • Compliance-review af markedskommunikation som fx markedsføringsmaterialer og årsberetning i forhold til relevant lovgivning
  • Strategi og politik for IP-beskyttelse og -håndhævelse af nye bæredygtige løsninger.
 • ESG i ansættelsesforhold og -kontrakter

  Vi rådgiver bl.a. om:

  • Medarbejderpolitikker
  • Virksomheds- og personalepolitikker om valg af miljøvenlige transportformer ved forretningsrejser
  • Feriepolitikker og -aftaler om frihed til velgørenhedsarbejde
  • Alternative aflønningsformer, herunder grønne personalegoder
  • Ledelsens medansvar for at reducere organisationens CO2-forbrug og fremme bæredygtige tiltag gennem ledelsens kontraktretlige forpligtelser
  • Muligheder for at indarbejde ESG i standardkontrakter, fx personalegoder i forbindelse med opsigelse eller deltagelse i grønne projekter
  • Kontraktklausuler om lærlinge og sårbare
  • #Meetoo og arbejdspladskulturen.

Bliv klogere på ESG-reglerne

Artikel om CSRD Artikel om taksonomiforordningen
ESG-artikel: Due Dilligence-direktivet ESG-artikel: Bæredygtighed er også benhård jura
ESG-artikel: Hvordan integrerer du ESG i din strategi? Disclosureforordningen

Hortens ESG-team

Line Markert

Partner (L), Forperson for bestyrelsen

Lise Lotte Hjerrild

Partner

Claus Bennetsen

Partner

Hans Christian Pape

Partner (L)

Christian Vesterling

Advokat

Anna Færch Hansen

Advokatfuldmægtig

Diana Bojaj

Advokatfuldmægtig

Andreas Kornum Buus

Stud.merc.(jur.)

Mille Marie Holk

BA.jur.