Den 16. november 2021 er der kommunal- og regionsrådsvalg i Danmark, og vejene er et eftertragtet sted til opsætning af valgplakater. Vi stiller skarpt på en række typiske spørgsmål og ser nærmere på vejmyndighedens håndhævelsesmuligheder.

Skal man have tilladelse til at opsætte valgplakater?

Opsætning af valgplakater kræver som udgangspunkt ikke forudgående tilladelse, men skal alene overholde reglerne i vejlovens §§ 84 og 85 og privatvejlovens §§ 66 a og 66 b. En valgplakat er omfattet af lovgivningen, hvis den er monteret på en vejrbestandig plade, fylder max 0,8 m2 og er placeret inden for vejarealet (fx kørebane, cykelsti eller fortov), jf. vejlovens § 3, nr. 10, og privatvejslovens § 10, nr. 17. Opsætning af en valgplakat, der er større end 0,8 m2, kræver tilladelse fra vej­myndighederne, jf. vejlovens § 80 eller privatvejslovens § 66.

Hvor må valgplakater opsættes?

Når der er tale om offentlige veje (kommune- og statsveje), må valgplakater kun opsættes på lysmaster, hegn, vejtræer, elmaster og genstande, der er fæstnet i jorden som fx pinde. På private fællesveje må valgplakater kun opsættes på lys- og elmaster.

Det er ikke tilladt at opsætte valgplakater langs fx motorveje, motortrafikveje, i midterrabatter, rundkørsler eller på strækninger, hvor den tilladte hastighed er over 60 km/t, eller på fx højspændings­master, transformerstationer eller kabel­skabe.

Valgplakater må ikke opsættes tættere end 0,5 meter fra kørebanekanten eller 0,3 meter fra cykelstien (målt fra valg­plakatens nærmeste kant). Langs cykelstier og fortove skal valgplakater være opsat minimum 2,3 meter over jorden (målt fra valgplakatens nederste kant), og der skal samtidig være minimum 1,5 meter til laveste strøm­førende ledning (målt fra valgplakatens øverste led).

Hvilke krav gælder til selve opsætningen?

Valgplakater skal opsættes forsvarligt og må ikke dække for autoriseret afmærkning (fx færdsels- eller vej­visnings­­tavler), forhindre oversigts­forhold eller i øvrigt være til fare for trafiksikkerheden. Oplysninger (navn, adresse, telefonnummer, e-mail) om valgplakatens ejer (fysisk eller juridisk person) skal fremgå af valgplakaten – gerne på bagsiden. Hvis ejeren er en juridisk person, skal der tilføjes oplysninger på en fysisk person, der repræsenterer den juridiske person. Oplysningerne skal være læselige i hele ophængningsperioden.

Hvilke håndhævelses­muligheder har vejmyndigheden?

Ulovligt opsatte valgplakater skal tages ned eller sættes op på ny, så de opfylder lovgivningen. Det skal ske senest 24 timer efter, at vejmyndigheden har givet påbud herom. Vejmyndigheden må fjerne valgplakaten, hvis den ikke er taget ned inden fristen, ikke indeholder de påkrævede oplysninger, eller er opsat uden for det tilladte tidsrum.

Ved akut trafikfarlige forhold (fx hvis plakaten er ved at falde ned eller hænger foran afmærkning) må vejmyndigheden eller politiet fjerne valgplakater uden først at have udstedt et strakspåbud.

Vejmyndighedens og politiets udgifter til nedtagning og opbevaring af valg­plakater bliver pålagt den, der har opsat valgplakaten eller valgplakatens ejer. Når vejmyndigheden har anmodet om nedtagning, skal valgplakater afhentes hos vejmyndigheden senest seks måneder efter valgdatoen. Derefter destrueres de.

Afgørelser truffet efter reglerne om valgplakater kan ikke påklages.

Forfattere

Anne Sophie Kierkegaard Vilsbøll

Partner (H)

Tue Trier

Director, advokat (L)