Erfaring og ekspertise i selskabsret

Horten rådgiver danske og internationale virksomheder om selskabsretlige problemstillinger og har opbygget betydelig erfaring og ekspertise inden for alle selskabsrettens områder.

Vi ser det som en afgørende betingelse for succes, at vi som juridiske rådgivere er i stand til at udvikle nye værktøjer og innovative løsninger, der bunder i en altid høj faglig standard. Vores juridiske ekspertise suppleres med en grundlæggende forståelse for de underliggende forretningsmæssige problemstillinger og kendskab til en lang række brancher.

Vi rådgiver på tværs af enterprise-organisationer og interessentskaber og tilbyder juridisk vejledning på alle niveauer.

Vores klienter

Vores klienter er organiserede inden for nedenstående kategorier, men er også kommunale, regionale og andre offentlige myndigheder, og vi har en stærk forankret erfaring med juridisk rådgivning af private selskabsformer med netop det offentlige som deltagere.

Vi rådgiver om alle selskabsretlige forhold i relation til:

 • Kapitalselskaber
 • Aktieselskaber
 • Anpartsselskaber
 • Interessentskaber
 • Kommanditselskaber
 • Andelsselskaber
 • Virksomheder med begrænset ansvar
 • Partnerselskaber (kommanditaktieselskaber)
 • Europæiske aktieselskaber
 • Europæiske andelsselskaber
 • Fonde, selvejende institutioner og foreninger

Professionel rådgivning i selskabsretlige forhold

 • Kapitalforhold og omstrukturering

  Horten rådgiver om alle aspekter af selskabers kapitalforhold – herunder:

  • Kapitalstruktur, herunder forholdet mellem egenkapital og fremmedkapital
  • Warrants, konvertible obligationer og aktieoptioner
  • Kapitalforhøjelse - kontant, gennem indskud af andre værdier og ved gældskonvertering
  • Kapitalnedsættelse - som følge af lovkrav eller til udbetaling til selskabsdeltagere
  • Udbytteudlodning, herunder ekstraordinært udbytte
  • Likvidation - almindelig likvidation eller ved betalingserklæring
  • Udlån og sikkerhedsstillelse
  • Selvfinansieringsforbud
  • Tilbagekøb af egne aktier
  • Etablering og ophævelse af aktieklasser
  • Omstruktureringer, herunder ombytning af aktie eller anparter
  • Fusion og spaltning
  • Omdannelse til andre selskabsformer, f.eks. fra anpartsselskab til aktieselskab, aktieselskab til Partnerselskab, eller andelsselskab til aktieselskab
 • Stiftelse, selskabsform og vedtægter

  Horten rådgiver danske og internationale klienter på alle de områder, der er relevante i forbindelse med etablering af en virksomhed.

  Vi hjælper med:

  • Stiftelsesdokument og vedtægter
  • Redegørelse for fordele og ulemper ved valg af selskabsform - herunder kontant stiftelse, stiftelse med andre værdier end kontanter eller køb af skuffeselskab og kapitaliseringen af selskabet
  • Fastsættelse af vilkår ved overdragelse af virksomheder eller enkelte aktiver i forbindelse med stiftelsen
  • Direktørkontrakter
  • Aftaler med bestyrelsesmedlemmer
  • Forretningsorden for bestyrelsen
  • Direktionsinstruks
  • Aktionær- og anpartshaveroverenskomster
  • Aftaler relateret til aktiviteterne i øvrigt
  • Protokoller og fortegnelser, aktiebog, anpartshaverfortegnelse, storaktionærfortegnelse, køb- og salgsbog vedrørende ledelse besiddelse af aktier i selskabet mv.
  • Selskabsmapper
  • Anmeldelse til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen
 • Aktionærforhold

  Horten rådgiver selskaber i alle spørgsmål, der berører forholdet mellem selskabet og dets aktionærer eller anpartshavere samt det indbyrdes forhold i aktionærkredsen eller gruppen af anpartshavere -  herunder:

  • Aktionær- og anpartshaveroverenskomster
  • Lovlige og ulovlige aktionærlån og sikkerhedsstillelse
  • Forholdet mellem aktieklasser
  • Tvangsindløsning
  • Minoritetsbeskyttelsesregler
  • Aktionærers ansvar for dispositioner i og i relation til selskabet
 • Ledelsesforhold

  Hortens corporate-team rådgiver om ledelsesforhold i private og offentlige virksomheder. For at sikre vores klienter den optimale rådgivning om ledelsesforhold inddrager vi spidskompetencer fra Hortens andre specialer, hvor det er relevant for løsning af sagen. Særligt i forbindelse med direktørkontrakter og incitamentsaflønning foregår rådgivningen som et tæt samarbejde med vores ansættelsesretlige specialister.

  Vi rådgiver om:

  • Bestyrelsens og direktionens kompetence- og ansvarsområder og arbejde
  • Medarbejderrepræsentation i bestyrelsen
  • Forretningsorden for bestyrelsen
  • Direktørkontrakter
  • Direktionsinstruks
  • Incitamentsaflønning - herunder aktieaflønning
  • Ledelsesansvar, herunder revisoransvar
 • Generalforsamlinger

  Horten rådgiver selskaber, organisationer og foreninger i relation til forberedelse og afvikling af generalforsamlinger.

  Vi hjælper med:

  • Generel forberedelse og tilrettelæggelse af generalforsamlinger
  • Indkaldelse til generalforsamling
  • Fremlæggelse af nødvendige dokumenter
  • Indhentelse af fuldmagter
  • Virke som dirigent på generalforsamlinger
  • Vurdering af vedtagelseskrav
  • Anmeldelse til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen
 • Interessentskaber, joint ventures og strategiske alliancer

  Horten rådgiver om oprettelse og opløsning af interessentskaber samt ved etablering af joint ventures og andre former for strategiske alliancer.

  Vi hjælper med:

  • Udarbejdelse og forhandling af joint venture aftaler og andre aftaler om strategiske alliancer
  • Interessentskabskontrakter
  • Samejekontrakter
  • Overgang fra interessentskab til kapitalselskab
 • Corporate governance og compliance

  Horten rådgiver om god selskabsledelse og om, hvordan virksomheden og dens ledelse lever op til de fastsatte retningslinjer.

  Vi hjælper blandt andet med:

  • Udarbejdelse af retningslinier for corporate governance
  • Implementering
  • Opfølgningsprocedurer 
 • Iværksætterpakke

  Horten tilbyder en iværksætterpakke til iværksættere og andre opstartsvirksomheder. Pakken indeholder de nødvendige juridiske standarddokumenter, som er påkrævet for at kunne stifte et kapitalselskab (A/S, ApS eller IVS) og tilbydes til en fast pris.

  For at sikre at din virksomhed kommer godt fra start, er du hos Horten sikret kompetente kræfter, således at du og din virksomhed får struktureret opstartsprocessen bedst muligt. Horten kan herudover også bistå med kontakt til en revisor.

  Iværksætterpakkens indhold:

  • Indledende møde hos Horten (1 time)
  • Stiftelsesdokument
  • Vedtægter
  • Ejerbog
  • Anmeldelse til Erhvervsstyrelsen
  • Selskabsmappe (selskabets samlede originale selskabsdokumentation)
  • Opfølgningsmøde efter ca. 6 måneder (1 time)

   I alt: 4.500 kr. (ekskl. moms)

  (Med tillæg af gebyr til Erhvervsstyrelsen på kr. 670 for stiftelsen)


Selskabsretsteamet

Asger Heine Jensen

Partner (H)

Christian Gregersen

Managing Partner

Claus Bennetsen

Partner

Frans Rossen

Partner (L)

Jonas Eigil Nielsen

Partner

Lars Lüneborg

Partner

Lise Lotte Hjerrild

Partner

Mikkel Primdal Kæregaard

Partner, Forperson for bestyrelsen

Peter Helbo Langsted

Partner

Søren Toft Bjerreskov

Partner

Frederik Vest-Maagensen

Director, advokat

Marie Funch Lind

Director, advokat

Philip Hesselbjerg

Advokat

Rune Koster

Advokat

Ruth Caddock Hansen

Director, advokat

Sofie Lindholm

Advokat

Diana Bojaj

Advokatfuldmægtig

Lasse Dreiøe Jansen

Advokatfuldmægtig