Erfaring og ekspertise i fonde og selvejende institutioner

Horten er meget specialiseret inden for fondsret. Vores erfaring bygger dels på mange års repræsentation af erhvervsdrivende fonde, familiefonde og velgørende fonde samt selvejende institutioner og rådgivning om tilrettelæggelsen og struktureringen af aktiviteter, hvori fonde med fordel kan anvendes, dels på tidligere ansættelse i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen (det nuværende Erhvervsstyrelsen) som registrerings- og fondsmyndighed for erhvervsdrivende fonde og omfattende deltagelse i bestyrelsesarbejde for fonde.

Vores ekspertise favner alle facetter af fondsretten og fonde etableret på vidt forskellige grundlag, hvad enten der er tale om et privatretligt eller offentligretligt grundlag, f.eks. med henblik på at eje større eller mindre virksomheder eller at varetage opgaver baseret på særskilte overenskomster med det offentlige.

Vi har indgående erfaring med de særlige områder, der for fonde og selvejende institutioner er underlagt tilsyn fra fondsmyndighedernes side og jævnligt kræver en nærmere – til tider indgående – dialog med fondsmyndighederne. Det gælder såvel i forhold til det tilsyn i henhold til fondslovene, som varetages af Erhvervsstyrelsen og Civilstyrelsen, som tilsyn på andet grundlag.

Vores dybe erfaring inden for fondsretten og selskabsretten har ført til, at vi flere gange har fungeret som juridisk undersøger vedrørende dispositioner i fonde og fondsejede virksomheder med henblik på at konstatere, hvorvidt erstatningskrav kan rejses mod tredjemand, herunder tidligere bestyrelser og/eller direktion.

Professionel rådgivning til fonde og selvejende institutioner

Vores erfaring omfatter blandt andet:

 • Stiftelse, herunder affattelse af fundatsen/vedtægten i lyset af fondens forventede aktiviteter
 • Sammensætning af fondsbestyrelser i lyset af forskelligartede involverede interesser
 • Ændring af fundats/vedtægtsændringer, herunder bestemmelser om kapitalforhold og formueforvaltning, uddelinger, bestyrelsesudpegning og majoritetskrav
 • Fondsbestyrelsens arbejde, herunder spørgsmål om bestyrelsesansvar
 • Retssager om bestyrelsesansvar
 • Afgrænsning af offentlige myndigheders muligheder for at samarbejde med/etablere selvejende institutioner
 • Etablering af fondsstrukturer i investeringsselskaber etableret i forbindelse med opnåelse af tilskud af EU-regionalfondsmidler
 • Tilrettelæggelse af uddelingspolitikker
 • Ændring af ejerforholdene i fondsejede virksomheder, herunder helt eller delvist salg eller optagelse af nye medejere
 • Fortolknings- og compliancespørgsmål relateret til fondslovgivningen og de særlige regler, der gælder for gennemførelse af ekstraordinære dispositioner
 • Dispositioner over fondes midler, herunder i forhold til reglerne for formueanbringelse, udlån og sikkerhedsstillelse
 • Samspillet med fondens revisor
 • Håndtering af kontakten til fondsmyndigheder og andre tilsynsmyndigheder
 • Administration af fonde
 • Fusion, spaltning og opløsning af fonde.

Teamet for fonde og selvejende institutioner

Christian Gregersen

Managing Partner

Søren Toft Bjerreskov

Partner

Philip Hesselbjerg

Advokat

Sofie Lindholm

Advokat

Lasse Dreiøe Jansen

Advokatfuldmægtig