Vi forstår kompleksiteten i at håndtere klimaforandringer

Ingen kan undgå at lægge mærke til, at vores klima ændrer sig. Klimaforandringerne fører til ekstremvejr, som skaber større behov for, at vi sikrer vores infrastruktur, boliger og øvrige områder.

Det er derfor nødvendigt med klimasikringsprojekter, så vi kan håndtere de ændrede vejrfænomener, vi oftere kommer til at opleve.

Det øgede behov for klimasikringsprojekter stiller krav til især staten, kommunerne og forsyningsselskaberne, som er blandt de vigtigste aktører på området.

Klimaområdet er i konstant udvikling

Klimasikringsprojekter berører typisk forskellige love, der ikke altid er tænkt sammen, og det vil ofte være en fordel ret tidligt i processen at fastlægge de forskellige retlige områder, som projekterne kan komme i berøring med.

For at håndtere klimasikringsprojekter sikkert igennem fra start til slut, er det derfor vigtigt, at de mange juridiske spørgsmål håndteres undervejs. Det kan fx være inden for udbudsret, miljøret, forsyningsret samt entrepriseret.

Det er nødvendigt at rådføre sig med eksperter, der kender til de forskellige reglers samspil, har et helhedsperspektiv og som er vant til at arbejde med interessenterne i forskellige klimatilpasningsprojekter. Det gælder bl.a. i forhold til lodsejere, projektledere, tekniske rådgivere mv.

Horten har specialiseret sig i de respektive retsområder i en lang årrække og kan levere tværgående rådgivning. Vi er med fra idé- og planlægningsfaserne, til udførelsesfasen og den efterfølgende drift.

Vores rådgivning omfatter:

  • Rådgivning om alle regulatoriske og kontraktlige forhold i forbindelse med etablering, drift og vedligehold af klimatilpasningsprojekter, herunder udarbejdelse af kontrakter og vurdering af spørgsmål om statens, kommuners og forsyningsselskabers hjemmel til at deltage i klimatilpasningsprojekter.
  • Rådgivning om alle aspekter i udbudsret, herunder om organisering af klimatilpasningsprojekter og tilrettelæggelse og gennemførelse af udbudsprocesser.
  • Miljøretlig rådgivning om klimatilpasning, herunder bl.a. planret, byggeret, EU-ret, miljøvurderinger, areal- og rettighedsforhold, tinglysning, vandløbslovgivning og vejjura.
  • Forsyningsretlig afklaring af spørgsmål om spildevandsselskabernes hjemmel samt rådgivning om medfinansieringsreglerne, omkostningsbekendtgørelsen, serviceniveaubekendtgørelsen, rammerne for udøvelse af tilknyttet virksomhed og økonomiske rammer.
  • Entrepriseretlige spørgsmål ved udførelse af projekterne.
  • Rets- og klagesager samt anden konfliktløsning. Vi har særligt erfaring med håndtering af tvister i forbindelse med klimatilpasningsprojekter.

Klimatilpasning af byerne

Med ekspertise inden for spildevandsinfrastruktur rådgiver Horten kommuner og spildevandsselskaber om nødvendige ændringer for at håndtere øgede vandmængder og reducere risikoen for oversvømmelser og miljøskader. Dette kan indebære udskiftning af gamle rør, tilpasning af kapacitet og implementering af nye teknologier til at optimere vandafledningssystemer.

Det kan fx være projekter, hvor et spildevandsselskab udskifter det gamle ledningsnet med et tidssvarende, der er dimensioneret efter nutidige standarder. I den forbindelse rådgiver vi kommuner og spildevandsselskaber, fx om (spildevands)planlægning, hjemmel, udledningstilladelser, omkostningsbekendtgørelsen, indgåelse af aftaler og gennemførelse af projekter.

Horten rådgiver også kommuner og spildevandsselskaber om alle aspekter i forbindelse med håndtering af tag- og overfladevand i forbindelse med byudvikling.

Kystbeskyttelsesprojekter

Ved kysterne er der en stigende risiko for oversvømmelser og erosion, hvilket truer boliger og infrastruktur. For at imødegå disse udfordringer skal kystbeskyttelsesprojekter sikre mod oversvømmelser og bevare kystlinjen.

Disse projekter kan omfatte opførelse af diger, sluser og andre typer af befæstninger, der beskytter mod bølgeindflydelse og oversvømmelser. Derudover anvendes også metoder som sandfodring, hvor sand transporteres til strande og kystområder for at genopbygge eller opretholde kystlinjen.

Finansiering af kystbeskyttelsesprojekter er ofte en kompleks udfordring. Omkostningerne ved at opføre og vedligeholde disse strukturer kan være betydelige, og det kan være nødvendigt at finde en balance mellem offentlige midler, privat finansiering og muligvis internationale støttekilder, især i tilfælde af regionale eller grænseoverskridende projekter.


Når det kommer til fordeling af omkostningerne mellem de mulige involverede interessenter, opstår der let uenighed om, hvem der skal betale hvad.


Hos Horten tilbyder vi en helhedsorienteret rådgivning, der dækker både de økonomiske og regulatoriske aspekter af kystbeskyttelsesprojekter. Vores ekspertise spænder over flere områder for at sikre, at projekterne bliver planlagt, finansieret og gennemført på en effektiv og bæredygtig måde.

Vandløbsprojekter

Vandløbene spiller en afgørende rolle som naturlige afløbssystemer for regnvand, men med stigende nedbørsmængder kræves der ofte ændringer i vandløbenes struktur for at håndtere disse udfordringer effektivt.

Horten tilbyder rådgivning til både kommuner og spildevandsselskaber i forbindelse med planlægning og gennemførelse af projekter ved vandløb. Dette kan omfatte ændringer af vandløbets forløb, installation af sluser eller andre tekniske løsninger, der muliggør bedre regulering af vandstrømmen.

Vi rådgiver om de komplekse lovgivningsmæssige rammer, der regulerer aktiviteter i og omkring vandløb, herunder vandløbsloven og kravene i de statslige vandplaner. Vores ekspertise inden for vandløbslovgivning sikrer, at projekter gennemføres i overensstemmelse med gældende regler og bestemmelser.

Klimaprojekter i vejarealer

Når klimaprojekterne kommer inden for områder, hvor der er anlagt veje, indgår et nyt aspekt af juraen. Det skyldes, at vejarealer er reguleret i bl.a. privatvejsloven og vejloven, der sætter særlige rammer for denne type af arbejder. Klimaprojekter i vejarealer kan fx være de såkaldte LAR-projekter (Lokal Afledning af Regnvand).

Horten har gennem lang tid arbejdet med dette område og har erfaring med etablering af klimaprojekter i vejarealer og har i den forbindelse også erfaring i arbejdet med grænseflader til andre retlige områder.

Skybrudsprojekter

Skybrudsprojekter kan bestå af såkaldte skybrudstunneller, der har til formål at opsamle og opbevare skybrudsvand, indtil de tilsluttede rensningsanlæg har kapacitet til at behandle vandet.

Det er i disse tilfælde relevant at få klarlagt, hvordan aftaler, der regulerer samarbejdet mellem kommunen og spildevandsselskabet, skal udformes.

Da tunnelerne er underjordiske og dermed kan komme i karambolage med allerede nedgravede ledninger, der ejes af private, vil der kunne opstå spørgsmål relateret til ledningsretten. I sidste ende kan der blive tale om ekspropriation, hvis ikke der kan opnås aftale med ledningsejerne.

Horten har eksperter, der beskæftiger sig med ledningsretten såvel som ekspropriation, og derfor er vi rustet til at klæde kommunerne og rensningsanlæg godt på.

Se vores webinarer

Teamet

Tue Trier

Director, advokat (L)

Rikke Munk Rye Andersen

Director, advokat

Henriette Soja

Partner (H)

Line Markert

Partner (L), Forperson for bestyrelsen

Niels Jørgen Oggesen

Partner

Marie Bockhahn

Specialistadvokat (H)

Mads Peter Rosenius Olsen

Advokat

Mathias Grønkjær

BA.jur.